Κοινοποίηση διατάξεων του : N.4051

Τι είναι οι Ετικέτες (tags)      

    Οι Ετικέτες (tags) είναι λέξεις-κλειδιά  που είναι αντιπροσωπευτικά του περιεχομένου κάποιου Θέματος.

    Με τον τρόπο αυτό περιγράφουν το αντικείμενο και επιτρέπουν ταξινόμηση της πληροφορίας με βάση λέξεις-κλειδιά.

    Στο site, οι Ετικέτες (tags) χρησιμοποιούνται ευρέως, καθώς είναι πιο δυναμικά και ευέλικτα από την κλασική μέθοδο ταξινόμησης με κατηγορίες.

    Μπορούν να εξηγήσουν ευκολότερα τις θεματικές ενότητες οι οποίες υπάρχουν στο site, καθώς καλύπτουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την Κοινοποίηση και τις Οδηγίες εφαρμογής ορισμένων διατάξεων των Νόμων πχ. Ν.3842, κ.λπ. ή  θεματικές ενότητες όπως Εγκύκλιοι,  κ.λπ.