Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Α.Π.: ΔΔΠ 0007650 ΕΞ2015 21.05.2015 Παροχή διευκρινήσεων για την διαδικασία των δημοπρασιών από τους Ο.Τ.Α. Α’βαθμού σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ( ΔΔΠ 0005159/586Β’ΕΞ2015 ΦΕΚ578/Β’/09-04-2015 ΑΔΑ: ΩΘ35Η-Δ8Ο)», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015...

2015-05-23 10:50

Αριθμ. Πρωτ :ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 5010631 ΕΞ2015 14.05.2015 Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για την Προτιμησιακή Καταγωγή.

2015-05-23 10:07

Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 14.05.2015 Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης –Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet.

2015-05-23 10:00

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1067042 ΕΞ 2015 15.05.2015 Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου …… από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013

2015-05-22 11:43

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1049517 ΕΞ 2015 08.04.2015 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094420461 και

2015-05-22 11:32

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1049500 ΕΞ 2015 08.04.2015 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΤΡΑ

2015-05-22 11:15

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1049523 ΕΞ 2015 08.04.2015 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094449128 και

2015-05-22 11:12

Αρ. Πρωτ.: 48113 06.05.2015 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

2015-05-13 17:14

Αριθ. Πρωτ. : 2834/52781 13.05.2015 Εφαρμογή της ΚΥΑ αριθ. 414/2354/12-1-2015(ΦΕΚ 97/20-1-2015, τ.Β) σχετικά με τις «Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς»

2015-05-13 16:19

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1064795 ΕΞ 2015 11.05.2015 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος βιβλιοθήκης από 1/1/2014 και εφεξής.

2015-05-13 16:07

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1058078 ΕΞ2015 28.04.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό ...

2015-05-13 16:04

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1054555 ΕΞ 2015 22.04.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

2015-05-13 16:01

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015 11.05.2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ.

2015-05-13 15:30

Aριθ. Πρωτ. οικ.26694/2411 29.04.2015 Παροχή εκπτωτικών τιμών από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε εμπόρους και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων.

2015-05-13 11:01

Α.Π.: 10582 27.04.2015 Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς τους Ο.Τ.Α..

2015-05-13 10:59

Αρ. πρωτ.: Γ39682 23.04.2015 Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

2015-05-13 10:56

Α.Π. 16003 12.05.2015 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα του τουρισμού.

2015-05-13 10:31

Α.Π. ΔΕΑΦ Α 1061179 ΕΞ 2015 05.05.2015 Παροχή σε είδος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών της μητρικής εταιρίας προς τους υπαλλήλους της θυγατρικής της στην Ελλάδα.

2015-05-11 16:53

Α. Π.:ΔΕΑΦ Α 1058536 ΕΞ 2015 30.04.2015 Φορολόγησης αλλοδαπού φυσικού προσώπου, υπηκόου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποσπασμένου στην Ελλάδα.

2015-05-11 16:38

ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ2015/ 05.05.2015 Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.

2015-05-11 16:27

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1048037 ΕΞ 2015 08.04.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης ...

2015-05-11 16:00

Α. Π.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 10025 23.04.2015 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8008/03-04-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «.......

2015-05-04 10:22

Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΣΟΚ Γ 5008461 ΕΞ2015 21.04.2015 Κοινοποίηςη διατάξεων του ν. 4276/2014 (ΥΕΚ 155/Α΄) αναφορικά με τροποποιήςεισ διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριςτικά πλοία και άλλεσ διατάξεισ» (ΥΕΚ 92/Α΄)- Παροχή διευκρινήςεων επί κοινοποιούμενων διατάξεων.

2015-04-22 11:10

Αρ. Πρωτ:Γ14Β 1023579 ΔΞ 2015 18.02.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση πολεμικών πλοίων του ΝΑΤΟ.

2015-04-22 10:44

Αρ. Πρωτ: Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015 26.03.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών.

2015-04-18 11:49
Άρθρα: 1 - 25 από 1714
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

share buttons html