Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. Πρωτ: Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015 26.03.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών.

2015-04-18 11:49

Αρ. Πρωτ :Γ14Β1038373 ΔΞ2015 20.03.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ακινήτων ιδιοκτησίας της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

2015-04-08 10:36

Αρ. Πρωτ: Φ.80000/159 03.04.2015 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 30 του ν.4320/2015 (Α΄, 29).

2015-04-08 10:30

Aριθ. Πρωτ. οικ. 22403/2014 06.04.2015 Ανάπτυξη της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου.

2015-04-08 10:26

Αριθ. Πρωτ: 2/23633 /0026 07.04.2015 Παρέχονται απόψεις αναφορικά με τις διατάξεις που διέπουν το λογιστικό των Επιμελητηρίων.

2015-04-08 10:11

Αρ.Πρωτ.: οικ.11798/596 24.03.2015 Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015.

2015-04-01 12:09

Αρ. Πρωτ. : 33715 26.03.2015 Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο.

2015-04-01 12:07

Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ. 11616 30.03.2015 Σχετικά με τους Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ.

2015-04-01 11:59

Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οικ.23338 27.03.2015 Yγειονομικoί έλεγχοι ενόψει της εορταστικής περιόδου τoυ Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου.

2015-04-01 11:55

Α. Π.: 3409 01.04.2015 Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών ΠΑΣΧΑ 2015.

2015-04-01 11:51

Α. Π: 5006377 ΕΞ 2015 17.03.2015 Παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών κατά την έκδοση αποδεικτικού εισπραξης κατά τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκφών με καύσιμα.

2015-04-01 10:27

Αρ.Πρωτ.2/3057/ΔΕΠ 23.03.2015 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 στις περιπτώσεις μετατάξεων-μεταφορών προσωπικού.

2015-04-01 10:24

Αρ. Πρωτ: ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889ΕΞ2015 26.03.2015 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

2015-03-27 10:07

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1029304ΕΞ2015 05.03.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2015-03-26 14:24

Αρ. Πρωτ:Φ10034/οικ.82 16.03.2015 Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων σε περιοχές της Π.Ε Σερρών, που επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.

2015-03-16 11:19

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/2/202772 06.02.2015 Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014.

2015-03-16 10:53

Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15 26.02.2015 Μετακλήσεις εποχικών εργατών και αλιεργατών.

2015-03-16 10:37

Αρ. πρωτ. Φ.10034/48417/1280 06.03.2015 Σχετικά με την εφαρμογή της παρ.3, άρθρου 18 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ.225 Α).

2015-03-16 10:32

Αρ. Πρωτ: Α2δ/Γ.Ποικ.17205 09.03.2015 Παράταση συμβάσεων ειδικευομένων ιατρών στα Νοσοκομεία της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3580/2007.

2015-03-16 10:22

Α. Π.:Δ12Γ 1028539 03.03.2015 Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111/2013(Α’18) όπως ισχύει.

2015-03-04 12:32

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1027881 ΕΞ 2015 27.02.2015 Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013.

2015-03-04 12:27

Αρ. πρωτ: Δ.Μ./οικ/4642 18.02.2015 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α 225/8-10-14) που αφορά τα Μηχανήματα Έργων.

2015-02-27 22:34

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1023642 ΕΞ 2015 18.02.2015 Δυνατότητα κέντρου διασκέδασης να υπάγει τις υπηρεσίες μουσικών παραστάσεων στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.

2015-02-27 12:24

Αρ. Πρωτ. Φ.40021/2912/72 17.02.2015 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α,85).

2015-02-27 12:20

Αρ. Πρωτ: Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015 02.02.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης ...

2015-02-26 15:51
Άρθρα: 1 - 25 από 1690
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>