Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. Πρωτ.: οικ. 33154 19.09.2014 Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2014.

2014-09-19 10:21

Αριθμ. Πρωτ. οικ. : 31349/95 15.09.2014 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Εγκύκλιος εφαρμογής της.

2014-09-18 12:41

Αριθ. Πρωτ Φ.80020/οικ.17507/682 17.09.2014 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ.1 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160).

2014-09-18 12:37

Αρ. Πρωτ. : Α2-809 15.092014 Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας.

2014-09-17 11:18

Αρ. Πρωτ.: 3699 10.09.2014 Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

2014-09-17 11:15

Αριθμ. 66797 10.09.2014 Εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν. 4274/2014 (Α 147) .

2014-09-17 10:59

Αριθ.Πρωτ.Φ80020/οικ.18354/727 11.09.2014 Γνωστοποίηση δημοσίευσης της παρ.4 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (A΄160) σχετικά με την κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΔΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.

2014-09-17 10:09

Aριθ. πρωτ.: 29502/85 01.09.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής ...

2014-09-17 10:03

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1121586 ΕΞ 2014 04.08.2014 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τέλος επιτηδεύματος.

2014-09-04 13:58

Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149 29.08.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ...

2014-09-04 13:55

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119 01.09.2014 Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.

2014-09-02 14:11

Αριθ. πρωτ. :Δ18Α 5020328 ΕΞ2014 22.08.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 «Tουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 92/Α΄) - Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2743/99 - Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων.

2014-08-30 10:21

Α. Π. Κ1/1277 04.08.2014 Πιλοτική εφαρμογή για ένα έτος, προαιρετικής λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Αξιολόγηση μέτρου - Προτάσεις.

2014-08-25 11:55

Αριθ.Πρωτ.: οικ. 31635 19.08.2014 Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014.

2014-08-25 11:52

Αριθμ. Υ9/οικ.70522 14.08.2014 Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) .

2014-08-25 11:48

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 113619 12.08.2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις"

2014-08-13 12:04

Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014 31.07.2014 Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

2014-08-13 11:36

Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 22890 05.08.2014 Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 του N. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»

2014-08-05 11:32

Αρ. Πρωτ. 3318/100631 05.08.2014 Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- τρύγος 2014.

2014-08-05 11:30

Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1111147 ΕΞ 2014 30.07.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

2014-08-05 11:22

Α.Π.: οικ.28009 28.07.2014 Μειωμένη συμμετοχή δικαιούχων ΕΚΑΣ έτους 2014.

2014-08-04 10:55

Αρ. Πρωτ.: Δ18Β5018205ΕΞ2014 25.07.2014 Αναφορικά με την έκδοση Δελτίων Κίνησης (Transit Log) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής μετά την έκδοση του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α).

2014-08-04 10:23

Δ12 Α 1109216 ΕΞ2014 24.07.2014 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013).

2014-07-25 11:39

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014 24.07.2014 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994).

2014-07-25 11:35

Α. Π.: Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014 24.07.2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων.

2014-07-25 11:11
Άρθρα: 1 - 25 από 1588
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>