Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. Πρωτ. ΔΕΣ Γ1063076 ΕΞ 2014 15.04.2014 Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

2014-04-16 15:09

Α. Π. 8733 27.03.2014 Μεταφορά των αποτελεσμάτων κατά την απορρόφηση επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

2014-04-16 15:00

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613 11.04.2014 Προθεσμία απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

2014-04-16 14:32

Αρ. Πρωτ.Δ12Α 1060204 ΕΞ 2014 10.04.2014 Iσχύς των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 για τα εισοδήματα του έτους 2013.

2014-04-16 13:42

Αρ. Πρωτ. Δ2Γ 1059649 ΕΞ 2014 09.04.2014 Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

2014-04-16 13:32

Αρ. Πρωτ:Δ6Α 1059545 ΕΞ 2014 07.04.2014 Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, ανακαθορισμός της εσωτερικής της διάρθρωσης και σύσταση Αυτοτελών Τμημάτων.

2014-04-16 13:24

Α. Π.: 1061892 ΔE 2014 14.04.2014 Περί καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή αυτών από ασφαλιστικές εισφορές.

2014-04-14 14:13

Α.π. 1061570 ΔE2014 10.04.2014 Η διανομή των κερδών δικηγορικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία, γίνεται στους εταίρους που βρίσκονται στη σύνθεσή της κατά την 31.12 εκάστου έτους.

2014-04-14 14:07

Αρ. Πρωτ. 2/26301/0004 28.03.2014 Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου.

2014-04-14 10:30

Αρ. Πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5009182 ΕΞ2014 10.04.2014 Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων.

2014-04-14 10:24

Α. Π.: Γ12Γ 1057579 ΔΞ 2014 04 04.04.2014 Εισφορά επί του εισαγόμενου συναλλάγματος σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν.27/1975.

2014-04-10 13:30

Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 08.04.2014 Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές.

2014-04-10 13:24

Α. Π.:ΔΕΛ Α 1055438 ΕΞ2014 01.04.2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι ...

2014-04-10 13:16

Α. Π.:ΔΕΛ Α 1055481 ΕΞ 2014 01.04.2014Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013.

2014-04-10 13:12

Α. Π.:ΔΕΛ Α 1055536 ΕΞ 2014 0104.2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

2014-04-10 13:09

Α. Π.: ΔΕΛ Α 1055541 ΕΞ 2014 01.04.2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι ...

2014-04-10 13:05

Α. Π.: ΔΕΛ Α 1055543 ΕΞ 2014 01.04.2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013.

2014-04-10 13:02

Α. Π.:ΔΕΛ Α1053222 ΕΞ 2014 27.03.2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.2013.

2014-04-10 12:58

Α. Π.:ΔΕΛ Α 1053230 ΕΞ 2014 27.03.2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.2013.

2014-04-10 12:53

Αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/ Φ15 /6/οικ 26.02.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

2014-04-10 12:50

Αρ.Πρωτ.οικ.2/29184/0022 08.04.2014 Παρέχονται οδηγίες για την εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης (ποσού 500 €).

2014-04-10 12:38

Αρ. Πρωτ: Γ13 ΦΜΑΠ 1057476 ΔΞ 2014 04.04.2014 Διορθώσεις λαθών ΕΕTΑ.

2014-04-10 12:31

Αρ. Πρωτ: Γ13 ΦΜΑΠ 1057479 ΔΞ 2014 04.04.2014 Διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

2014-04-10 12:28

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1059943 ΕΞ 2014 10.04.2014 Φορολογική μεταχείριση εισπρακτέων ποσών μετά τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας.

2014-04-10 12:26

Αρ.πρ.:Δ12Α 1058600 ΕΞ 2014 07.04.2014 Τουριστικές μισθώσεις.

2014-04-10 12:23
Άρθρα: 1 - 25 από 1492
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>