Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Αριθ. Φ.51010/οικ.19976/861 10.10.2014 Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

2014-10-16 11:14

Α.Π. 51020/ΕΥΘΥ/115315.10.2014 Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2014-10-16 11:06

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1134145 ΕΞ 2014 02.10.2014 Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας οργανικών μονάδων των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και...

2014-10-16 10:22

Αριθμ. Πρωτ. Γ5/43987/3629 08.10.2014 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014.

2014-10-08 11:14

Αριθ. Πρωτ.:Δ12Α 1133819 ΕΞ 2014 02.10.2014 Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας τα οποία σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 απαλλάσσονται κατά 65% του φόρου εισοδήματος.

2014-10-08 11:05

Α.Π.:ΔΕΦΚ Α 5023931 ΕΞ 2014 08.10.2014 Kοινοποίηση διατάξεων του ν. 4301/2014.

2014-10-08 10:10

ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ. 83065 06.10.2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2014 ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών»

2014-10-06 13:16

Αρ. Πρωτ : 139532 02.10.2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ¨ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ¨ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

2014-10-02 10:09

Α.Π: 5022241 ΔΞ 2014 19.09.2014 Καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).

2014-10-01 11:55

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/οικ.19380/1401 29.09.2014 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 31.12.2013 που τίθεται από τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ...

2014-10-01 11:38

Αρ. Πρωτ. 23108 16.09.2014 Ν.3213/03 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.

2014-10-01 10:42

Αριθμ. οικ. 31172 09.09.2014 Κοινοποίηση εγγράφου περί υποχρέωσης παρακράτησης φόρου.

2014-09-26 12:01

Αριθμ. οικ. 31172/490 12.09.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών.

2014-09-26 11:58

Αριθ. Πρωτ.: 47159 /EYΘΥ 1045 25.09.2014 Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.

2014-09-26 11:50

Αριθ.Πρωτ.: Φ80020/οικ.17848/704 26.09.2014 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄160).

2014-09-26 11:47

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 79410 24.09.2014 Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2014, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.

2014-09-26 11:37

Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014 25.09.2014 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

2014-09-26 11:19

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1126960 ΕΞ2014 16.09.2014 Καθορισμός του χρόνου έναρξης άσκησης αρμοδιότητας από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

2014-09-26 11:04

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1129905 ΕΞ 2014 24.09.2014 Φορολόγηση βάσει των διατάξεων του ν.2238/1994 των δικαιούχων προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, για τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας ΘΡΑΚΗ Α.Ε.

2014-09-26 10:40

Αρ. Πρωτ.: οικ. 33154 19.09.2014 Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2014.

2014-09-19 10:21

Αριθμ. Πρωτ. οικ. : 31349/95 15.09.2014 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Εγκύκλιος εφαρμογής της.

2014-09-18 12:41

Αριθ. Πρωτ Φ.80020/οικ.17507/682 17.09.2014 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ.1 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160).

2014-09-18 12:37

Αρ. Πρωτ. : Α2-809 15.092014 Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας.

2014-09-17 11:18

Αρ. Πρωτ.: 3699 10.09.2014 Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

2014-09-17 11:15

Αριθμ. 66797 10.09.2014 Εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν. 4274/2014 (Α 147) .

2014-09-17 10:59
Άρθρα: 1 - 25 από 1607
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>