Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Αριθμ. οικ. 31172 09.09.2014 Κοινοποίηση εγγράφου περί υποχρέωσης παρακράτησης φόρου.

2014-09-26 12:01

Αριθμ. οικ. 31172/490 12.09.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών.

2014-09-26 11:58

Αριθ. Πρωτ.: 47159 /EYΘΥ 1045 25.09.2014 Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.

2014-09-26 11:50

Αριθ.Πρωτ.: Φ80020/οικ.17848/704 26.09.2014 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄160).

2014-09-26 11:47

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 79410 24.09.2014 Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2014, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.

2014-09-26 11:37

Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014 25.09.2014 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

2014-09-26 11:19

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1126960 ΕΞ2014 16.09.2014 Καθορισμός του χρόνου έναρξης άσκησης αρμοδιότητας από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

2014-09-26 11:04

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1129905 ΕΞ 2014 24.09.2014 Φορολόγηση βάσει των διατάξεων του ν.2238/1994 των δικαιούχων προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, για τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας ΘΡΑΚΗ Α.Ε.

2014-09-26 10:40

Αρ. Πρωτ.: οικ. 33154 19.09.2014 Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2014.

2014-09-19 10:21

Αριθμ. Πρωτ. οικ. : 31349/95 15.09.2014 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Εγκύκλιος εφαρμογής της.

2014-09-18 12:41

Αριθ. Πρωτ Φ.80020/οικ.17507/682 17.09.2014 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ.1 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160).

2014-09-18 12:37

Αρ. Πρωτ. : Α2-809 15.092014 Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας.

2014-09-17 11:18

Αρ. Πρωτ.: 3699 10.09.2014 Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

2014-09-17 11:15

Αριθμ. 66797 10.09.2014 Εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν. 4274/2014 (Α 147) .

2014-09-17 10:59

Αριθ.Πρωτ.Φ80020/οικ.18354/727 11.09.2014 Γνωστοποίηση δημοσίευσης της παρ.4 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (A΄160) σχετικά με την κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΔΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.

2014-09-17 10:09

Aριθ. πρωτ.: 29502/85 01.09.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής ...

2014-09-17 10:03

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1121586 ΕΞ 2014 04.08.2014 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τέλος επιτηδεύματος.

2014-09-04 13:58

Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149 29.08.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ...

2014-09-04 13:55

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119 01.09.2014 Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.

2014-09-02 14:11

Αριθ. πρωτ. :Δ18Α 5020328 ΕΞ2014 22.08.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 «Tουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 92/Α΄) - Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2743/99 - Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων.

2014-08-30 10:21

Α. Π. Κ1/1277 04.08.2014 Πιλοτική εφαρμογή για ένα έτος, προαιρετικής λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Αξιολόγηση μέτρου - Προτάσεις.

2014-08-25 11:55

Αριθ.Πρωτ.: οικ. 31635 19.08.2014 Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014.

2014-08-25 11:52

Αριθμ. Υ9/οικ.70522 14.08.2014 Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) .

2014-08-25 11:48

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 113619 12.08.2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις"

2014-08-13 12:04

Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014 31.07.2014 Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

2014-08-13 11:36
Άρθρα: 1 - 25 από 1596
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>