Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. πρωτ.: Δ17Ε 5025699 ΕΞ 2014 27.10.2014 Διεξαγωγή εκ των υστέρων ελέγχων για τη δασμολογητέα αξία.

2014-10-29 11:47

Α. Π. : Δ12Α 1142295 ΔΕ 2014 22.10.2014 Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

2014-10-29 11:35

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 0011540 ΕΞ 2014 16.09.2014 Αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.

2014-10-29 10:51

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1142299 ΕΞ 2014 22.10.2014 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος γραφίστα.

2014-10-24 11:01

Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚ Γ 5025171ΕΞ2014 20.10.2014 Διευκρινίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του μηχανογραφικού συστήματος κατά τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας.

2014-10-24 10:58

Αριθμ. Β/7/35889/2582 16.10.2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

2014-10-24 10:37

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 36439 17.10.2014 Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την υπ' αρ. πρ. Γ32/162/οικ.31524/4-9-14 εγκύκλιο, αναφορικά με τη διαδικασία παρακρατήσεων σε λογαριασμούς φαρμακείων από τον ΕΟΠΥΥ.

2014-10-24 10:30

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1126595 ΕΞ 2014 16.09.2014 Διαβίβαση επιστολής, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του.

2014-10-24 10:17

Αριθ. Πρωτ. Δ12Β 1140186 ΕΞ 2014 15.10.2014 Παροχή πληροφοριών από εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με βάση την ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

2014-10-24 10:13

Αριθ. Φ.51010/οικ.19976/861 10.10.2014 Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

2014-10-16 11:14

Α.Π. 51020/ΕΥΘΥ/115315.10.2014 Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2014-10-16 11:06

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1134145 ΕΞ 2014 02.10.2014 Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας οργανικών μονάδων των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και...

2014-10-16 10:22

Αριθμ. Πρωτ. Γ5/43987/3629 08.10.2014 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014.

2014-10-08 11:14

Αριθ. Πρωτ.:Δ12Α 1133819 ΕΞ 2014 02.10.2014 Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας τα οποία σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 απαλλάσσονται κατά 65% του φόρου εισοδήματος.

2014-10-08 11:05

Α.Π.:ΔΕΦΚ Α 5023931 ΕΞ 2014 08.10.2014 Kοινοποίηση διατάξεων του ν. 4301/2014.

2014-10-08 10:10

ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ. 83065 06.10.2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2014 ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών»

2014-10-06 13:16

Αρ. Πρωτ : 139532 02.10.2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ¨ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ¨ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

2014-10-02 10:09

Α.Π: 5022241 ΔΞ 2014 19.09.2014 Καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).

2014-10-01 11:55

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/οικ.19380/1401 29.09.2014 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 31.12.2013 που τίθεται από τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ...

2014-10-01 11:38

Αρ. Πρωτ. 23108 16.09.2014 Ν.3213/03 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.

2014-10-01 10:42

Αριθμ. οικ. 31172 09.09.2014 Κοινοποίηση εγγράφου περί υποχρέωσης παρακράτησης φόρου.

2014-09-26 12:01

Αριθμ. οικ. 31172/490 12.09.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών.

2014-09-26 11:58

Αριθ. Πρωτ.: 47159 /EYΘΥ 1045 25.09.2014 Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.

2014-09-26 11:50

Αριθ.Πρωτ.: Φ80020/οικ.17848/704 26.09.2014 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄160).

2014-09-26 11:47

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 79410 24.09.2014 Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2014, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.

2014-09-26 11:37
Άρθρα: 1 - 25 από 1616
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>