Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΦΔ 5002027 ΕΞ2015 26.01.2015 Κοινοποίηση της αρ. ΠΟΛ.1235/2014 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με διαδικασία έκπτωσης του ΥΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και ...

2015-01-29 09:25

Αρ. Πρωτ: Δ.ΟΡΓ.Α 1007466ΕΞ2015 21.01.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και ...

2015-01-29 09:24

Αρ. Πρωτ: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015 23.01.2015 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

2015-01-26 21:09

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015 19.01.2015 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

2015-01-26 12:58

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1170449 ΕΞ 2014 24.12.2014 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου.

2015-01-26 11:53

Αρ. πρωτ. Δ13ΦΜΑΠ 1149829 ΕΞ2014 10.11.2014 Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ) ετών 2003 έως 2009 - Αντιμετώπιση ακίνητων, τα οποία αγοράσθηκαν από εταιρείες ναυτιλιακών συμφερόντων.

2015-01-26 10:32

A ρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302 09.01.2015 Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

2015-01-26 10:15

Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 301 09.01.2015 Περί του υπολογισμού ή της απαλλαγής της δαπάνης των καυσίμων και διοδίων από το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει λόγω παραχώρησης εταιρικού οχήματος.

2015-01-26 10:11

Aριθ. Πρωτ. οικ. : 50033/10904 29.12.2014 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Εγκύκλιος περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και ...

2015-01-05 11:07

Αριθμ. οικ. 49327/10702 22.12.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.5072/6/25.2.2013 απόφασης...

2014-12-27 12:26

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1168423 ΕΞ 2014 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών και εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών.

2014-12-27 12:14

Α.Π. Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 11.12.2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013).

2014-12-16 13:47

Α.π.: Δ15 1163278 EΞ 2014 11.12.2013 Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013.

2014-12-11 12:55

Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664 10.12.2014 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ.

2014-12-11 09:09

Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Α 1159205ΕΞ2014 01.12.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού ...

2014-12-11 08:35

Αριθ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978 03.12.2014 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της περ.3Δ της υποπ.ΙΑ2 παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄85) και των παρ.5 και 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160).

2014-12-11 08:33

ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ.: 103328 02.12.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-66 ετών.

2014-12-03 12:32

Αριθ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978 03.12.2014 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της περ.3Δ της υποπ.ΙΑ2 παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄85) και των παρ.5 και 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160).

2014-12-03 11:10

Αρ. Πρωτ: Γ14Β 1159517 ΔΞ 2014 02.12.2014 Αίτημα για απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που έχει σκοπό την προαγωγή του φιλοσοφικού συστήματος της γιόγκα.

2014-12-03 09:42

Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014 28.11.2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι.

2014-12-03 09:34

Αριθμ. Πρωτ.: 53761/6174 24.09.2014 Ασφάλιση προσλαμβανόμενων για πρώτη φορά από 1.1.2011 στους Ο.Τ.Α. υπαλλήλων και εκλεγόμενων για πρώτη φορά από 12.11.2012 και μετά Δημάρχων.

2014-11-21 10:37

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.45226 20.11.2014 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.

2014-11-21 10:23

Αριθ. Πρωτ.: 44366 19.11.2014 Ρύθμιση οφειλών προς δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

2014-11-21 09:28

Αρ.Πρωτ.: 1018623/128/0015 02.05.2007 Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των Α.Π.Υ. που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

2014-11-18 10:55

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1072378 ΕΞ 2014 09.05.2014 Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των τιμολογίων που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

2014-11-18 10:50
Άρθρα: 1 - 25 από 1661
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>