Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Α.Π. Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 11.12.2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013).

2014-12-16 13:47

Α.π.: Δ15 1163278 EΞ 2014 11.12.2013 Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013.

2014-12-11 12:55

Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664 10.12.2014 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ.

2014-12-11 09:09

Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Α 1159205ΕΞ2014 01.12.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού ...

2014-12-11 08:35

Αριθ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978 03.12.2014 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της περ.3Δ της υποπ.ΙΑ2 παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄85) και των παρ.5 και 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160).

2014-12-11 08:33

ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ.: 103328 02.12.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-66 ετών.

2014-12-03 12:32

Αριθ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978 03.12.2014 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της περ.3Δ της υποπ.ΙΑ2 παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄85) και των παρ.5 και 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160).

2014-12-03 11:10

Αρ. Πρωτ: Γ14Β 1159517 ΔΞ 2014 02.12.2014 Αίτημα για απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που έχει σκοπό την προαγωγή του φιλοσοφικού συστήματος της γιόγκα.

2014-12-03 09:42

Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014 28.11.2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι.

2014-12-03 09:34

Αριθμ. Πρωτ.: 53761/6174 24.09.2014 Ασφάλιση προσλαμβανόμενων για πρώτη φορά από 1.1.2011 στους Ο.Τ.Α. υπαλλήλων και εκλεγόμενων για πρώτη φορά από 12.11.2012 και μετά Δημάρχων.

2014-11-21 10:37

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.45226 20.11.2014 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.

2014-11-21 10:23

Αριθ. Πρωτ.: 44366 19.11.2014 Ρύθμιση οφειλών προς δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

2014-11-21 09:28

Αρ.Πρωτ.: 1018623/128/0015 02.05.2007 Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των Α.Π.Υ. που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

2014-11-18 10:55

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1072378 ΕΞ 2014 09.05.2014 Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των τιμολογίων που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

2014-11-18 10:50

Αριθ.Πρ.Φ 10023/οικ.40279/1582 12.11.2014 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 ν. 4277/2014 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

2014-11-13 12:27

Α.Π.: 54509/14 10.11.2014 Παροχή διευκρινήσεων ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το «δηλωθέν» εισόδημα, καθώς αποδεικνύει το σύνολο των αποδοχών του ενδιαφερόμενου, και όχι το «τεκμαρτό» εισόδημα.

2014-11-12 10:54

Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ. 15/οικ.28580 11.11.2014 Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

2014-11-12 10:51

Αριθ.Πρωτ.:186 11.11.2014 Συγκρότηση (Π.Δ. 113/2014), λειτουργικότητα, κατευθύνσεις ελεγκτικών και λοιπών δράσεων, νομιμότητα και απόδοση ενεργειών.

2014-11-12 10:47

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1147329 ΕΞ 2014 27.10.2014 Συντελεστής Φ.Π.Α. για τη συγγραφή διδακτικού υλικού για λογαριασμό Πανεπιστημίου και για τη μεταβίβαση των σχετικών δικαιωμάτων για το σύνολο του παραπάνω έργου.

2014-11-12 10:34

Α. Π.: Δ1149136 EΞ 2014 10.11.2014 Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής της με αριθμ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 (ΦΕΚ 2795 Β') κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2014-11-12 09:41

Α.Π.: οικ. 47168 /2014 18.09.2014 Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα (άρθρο 20 Β, ν.4251/2014).

2014-11-12 09:38

Αριθ. Πρωτ: 50566 15.10.2014 Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων.

2014-11-12 09:36

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ 1149343ΕΞ2014 07.11.2014 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2014.

2014-11-12 09:15

Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 07.11.2014 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα − ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

2014-11-10 12:34

Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 07.11.2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014.

2014-11-10 10:59
Άρθρα: 1 - 25 από 1650
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>