Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Aριθ. Πρωτ. οικ. : 50033/10904 29.12.2014 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Εγκύκλιος περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και ...

2015-01-05 11:07

Αριθμ. οικ. 49327/10702 22.12.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.5072/6/25.2.2013 απόφασης...

2014-12-27 12:26

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1168423 ΕΞ 2014 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών και εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών.

2014-12-27 12:14

Α.Π. Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 11.12.2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013).

2014-12-16 13:47

Α.π.: Δ15 1163278 EΞ 2014 11.12.2013 Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013.

2014-12-11 12:55

Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664 10.12.2014 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ.

2014-12-11 09:09

Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Α 1159205ΕΞ2014 01.12.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού ...

2014-12-11 08:35

Αριθ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978 03.12.2014 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της περ.3Δ της υποπ.ΙΑ2 παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄85) και των παρ.5 και 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160).

2014-12-11 08:33

ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ.: 103328 02.12.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-66 ετών.

2014-12-03 12:32

Αριθ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978 03.12.2014 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της περ.3Δ της υποπ.ΙΑ2 παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄85) και των παρ.5 και 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160).

2014-12-03 11:10

Αρ. Πρωτ: Γ14Β 1159517 ΔΞ 2014 02.12.2014 Αίτημα για απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που έχει σκοπό την προαγωγή του φιλοσοφικού συστήματος της γιόγκα.

2014-12-03 09:42

Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014 28.11.2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι.

2014-12-03 09:34

Αριθμ. Πρωτ.: 53761/6174 24.09.2014 Ασφάλιση προσλαμβανόμενων για πρώτη φορά από 1.1.2011 στους Ο.Τ.Α. υπαλλήλων και εκλεγόμενων για πρώτη φορά από 12.11.2012 και μετά Δημάρχων.

2014-11-21 10:37

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.45226 20.11.2014 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.

2014-11-21 10:23

Αριθ. Πρωτ.: 44366 19.11.2014 Ρύθμιση οφειλών προς δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

2014-11-21 09:28

Αρ.Πρωτ.: 1018623/128/0015 02.05.2007 Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των Α.Π.Υ. που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

2014-11-18 10:55

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1072378 ΕΞ 2014 09.05.2014 Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των τιμολογίων που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

2014-11-18 10:50

Αριθ.Πρ.Φ 10023/οικ.40279/1582 12.11.2014 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 ν. 4277/2014 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

2014-11-13 12:27

Α.Π.: 54509/14 10.11.2014 Παροχή διευκρινήσεων ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το «δηλωθέν» εισόδημα, καθώς αποδεικνύει το σύνολο των αποδοχών του ενδιαφερόμενου, και όχι το «τεκμαρτό» εισόδημα.

2014-11-12 10:54

Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ. 15/οικ.28580 11.11.2014 Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

2014-11-12 10:51

Αριθ.Πρωτ.:186 11.11.2014 Συγκρότηση (Π.Δ. 113/2014), λειτουργικότητα, κατευθύνσεις ελεγκτικών και λοιπών δράσεων, νομιμότητα και απόδοση ενεργειών.

2014-11-12 10:47

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1147329 ΕΞ 2014 27.10.2014 Συντελεστής Φ.Π.Α. για τη συγγραφή διδακτικού υλικού για λογαριασμό Πανεπιστημίου και για τη μεταβίβαση των σχετικών δικαιωμάτων για το σύνολο του παραπάνω έργου.

2014-11-12 10:34

Α. Π.: Δ1149136 EΞ 2014 10.11.2014 Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής της με αριθμ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 (ΦΕΚ 2795 Β') κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2014-11-12 09:41

Α.Π.: οικ. 47168 /2014 18.09.2014 Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα (άρθρο 20 Β, ν.4251/2014).

2014-11-12 09:38

Αριθ. Πρωτ: 50566 15.10.2014 Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων.

2014-11-12 09:36
Άρθρα: 1 - 25 από 1653
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>