Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. Πρωτ: ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889ΕΞ2015 26.03.2015 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

2015-03-27 10:07

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1029304ΕΞ2015 05.03.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2015-03-26 14:24

Αρ. Πρωτ:Φ10034/οικ.82 16.03.2015 Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων σε περιοχές της Π.Ε Σερρών, που επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.

2015-03-16 11:19

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/2/202772 06.02.2015 Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014.

2015-03-16 10:53

Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15 26.02.2015 Μετακλήσεις εποχικών εργατών και αλιεργατών.

2015-03-16 10:37

Αρ. πρωτ. Φ.10034/48417/1280 06.03.2015 Σχετικά με την εφαρμογή της παρ.3, άρθρου 18 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ.225 Α).

2015-03-16 10:32

Αρ. Πρωτ: Α2δ/Γ.Ποικ.17205 09.03.2015 Παράταση συμβάσεων ειδικευομένων ιατρών στα Νοσοκομεία της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3580/2007.

2015-03-16 10:22

Α. Π.:Δ12Γ 1028539 03.03.2015 Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111/2013(Α’18) όπως ισχύει.

2015-03-04 12:32

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1027881 ΕΞ 2015 27.02.2015 Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013.

2015-03-04 12:27

Αρ. πρωτ: Δ.Μ./οικ/4642 18.02.2015 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α 225/8-10-14) που αφορά τα Μηχανήματα Έργων.

2015-02-27 22:34

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1023642 ΕΞ 2015 18.02.2015 Δυνατότητα κέντρου διασκέδασης να υπάγει τις υπηρεσίες μουσικών παραστάσεων στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.

2015-02-27 12:24

Αρ. Πρωτ. Φ.40021/2912/72 17.02.2015 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α,85).

2015-02-27 12:20

Αρ. Πρωτ: Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015 02.02.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης ...

2015-02-26 15:51

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015 23.01.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’(ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'/23.3.1990).

2015-02-26 15:45

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/47819/1856 16.02.2014 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2015.

2015-02-19 08:36

Αρ. Πρωτ: Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 2015 30.01.2015 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α).

2015-02-05 09:39

Αρ.πρ.: οικ. 3631/87 27.01.2015 Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

2015-02-05 09:14

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΦΔ 5002027 ΕΞ2015 26.01.2015 Κοινοποίηση της αρ. ΠΟΛ.1235/2014 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με διαδικασία έκπτωσης του ΥΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και ...

2015-01-29 09:25

Αρ. Πρωτ: Δ.ΟΡΓ.Α 1007466ΕΞ2015 21.01.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και ...

2015-01-29 09:24

Αρ. Πρωτ: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015 23.01.2015 Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

2015-01-26 21:09

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015 19.01.2015 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

2015-01-26 12:58

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1170449 ΕΞ 2014 24.12.2014 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου.

2015-01-26 11:53

Αρ. πρωτ. Δ13ΦΜΑΠ 1149829 ΕΞ2014 10.11.2014 Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ) ετών 2003 έως 2009 - Αντιμετώπιση ακίνητων, τα οποία αγοράσθηκαν από εταιρείες ναυτιλιακών συμφερόντων.

2015-01-26 10:32

A ρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302 09.01.2015 Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

2015-01-26 10:15

Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 301 09.01.2015 Περί του υπολογισμού ή της απαλλαγής της δαπάνης των καυσίμων και διοδίων από το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει λόγω παραχώρησης εταιρικού οχήματος.

2015-01-26 10:11
Άρθρα: 1 - 25 από 1678
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>