Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Αριθμ. Πρωτ.: 53761/6174 24.09.2014 Ασφάλιση προσλαμβανόμενων για πρώτη φορά από 1.1.2011 στους Ο.Τ.Α. υπαλλήλων και εκλεγόμενων για πρώτη φορά από 12.11.2012 και μετά Δημάρχων.

2014-11-21 10:37

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.45226 20.11.2014 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.

2014-11-21 10:23

Αριθ. Πρωτ.: 44366 19.11.2014 Ρύθμιση οφειλών προς δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

2014-11-21 09:28

Αρ.Πρωτ.: 1018623/128/0015 02.05.2007 Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των Α.Π.Υ. που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

2014-11-18 10:55

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1072378 ΕΞ 2014 09.05.2014 Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των τιμολογίων που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

2014-11-18 10:50

Αριθ.Πρ.Φ 10023/οικ.40279/1582 12.11.2014 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 ν. 4277/2014 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

2014-11-13 12:27

Α.Π.: 54509/14 10.11.2014 Παροχή διευκρινήσεων ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το «δηλωθέν» εισόδημα, καθώς αποδεικνύει το σύνολο των αποδοχών του ενδιαφερόμενου, και όχι το «τεκμαρτό» εισόδημα.

2014-11-12 10:54

Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ. 15/οικ.28580 11.11.2014 Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

2014-11-12 10:51

Αριθ.Πρωτ.:186 11.11.2014 Συγκρότηση (Π.Δ. 113/2014), λειτουργικότητα, κατευθύνσεις ελεγκτικών και λοιπών δράσεων, νομιμότητα και απόδοση ενεργειών.

2014-11-12 10:47

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1147329 ΕΞ 2014 27.10.2014 Συντελεστής Φ.Π.Α. για τη συγγραφή διδακτικού υλικού για λογαριασμό Πανεπιστημίου και για τη μεταβίβαση των σχετικών δικαιωμάτων για το σύνολο του παραπάνω έργου.

2014-11-12 10:34

Α. Π.: Δ1149136 EΞ 2014 10.11.2014 Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής της με αριθμ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 (ΦΕΚ 2795 Β') κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2014-11-12 09:41

Α.Π.: οικ. 47168 /2014 18.09.2014 Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα (άρθρο 20 Β, ν.4251/2014).

2014-11-12 09:38

Αριθ. Πρωτ: 50566 15.10.2014 Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων.

2014-11-12 09:36

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ 1149343ΕΞ2014 07.11.2014 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2014.

2014-11-12 09:15

Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 07.11.2014 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα − ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

2014-11-10 12:34

Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 07.11.2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014.

2014-11-10 10:59

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/39/οικ.28231 07.11.2014 Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και για τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

2014-11-08 10:57

Αρ. πρωτ.: 182637 10.10.2014 Χρόνος Ασφάλισης ΕΤΕΑ – Συνταξιοδότηση με χρόνο ασφάλισης σε εντασσόμενους στο ΕΤΕΑ φορείς.

2014-11-08 10:08

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 5025815ΕΞ2014 29.10.2014 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε ΕΦK.

2014-11-04 09:31

Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014 27.10.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης ...

2014-11-04 09:26

Α. Π. : 22512 29.10.2014 Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Τουρισμού.

2014-11-04 09:12

Αρ. Πρωτ. : Κ2-4946 15.10.2014 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης...

2014-11-04 09:01

Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1143797 ΕΞ2014 24.10.2014 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Τμήμα ΣΤ΄-Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις ...

2014-11-03 11:46

Αρ. Πρωτ.: Οικ.38425 31.10.2014 Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων.

2014-10-31 11:41

Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1143797 ΕΞ2014 24.10.2014 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Τμήμα ΣΤ΄-Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις ...

2014-10-31 09:21
Άρθρα: 1 - 25 από 1641
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>