Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Α. Π. Κ1/1277 04.08.2014 Πιλοτική εφαρμογή για ένα έτος, προαιρετικής λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Αξιολόγηση μέτρου - Προτάσεις.

2014-08-25 11:55

Αριθ.Πρωτ.: οικ. 31635 19.08.2014 Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014.

2014-08-25 11:52

Αριθμ. Υ9/οικ.70522 14.08.2014 Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) .

2014-08-25 11:48

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 113619 12.08.2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις"

2014-08-13 12:04

Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014 31.07.2014 Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

2014-08-13 11:36

Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 22890 05.08.2014 Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 του N. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»

2014-08-05 11:32

Αρ. Πρωτ. 3318/100631 05.08.2014 Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- τρύγος 2014.

2014-08-05 11:30

Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1111147 ΕΞ 2014 30.07.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

2014-08-05 11:22

Α.Π.: οικ.28009 28.07.2014 Μειωμένη συμμετοχή δικαιούχων ΕΚΑΣ έτους 2014.

2014-08-04 10:55

Αρ. Πρωτ.: Δ18Β5018205ΕΞ2014 25.07.2014 Αναφορικά με την έκδοση Δελτίων Κίνησης (Transit Log) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής μετά την έκδοση του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α).

2014-08-04 10:23

Δ12 Α 1109216 ΕΞ2014 24.07.2014 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013).

2014-07-25 11:39

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014 24.07.2014 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994).

2014-07-25 11:35

Α. Π.: Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014 24.07.2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων.

2014-07-25 11:11

Α. Π: Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΔΞ 2014 22.07.2014 Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συμβολαιογραφικές πράξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4178/2013.

2014-07-23 10:32

Α. Π: Δ12Α 1107659 ΕΞ 2014 21.07.2014 Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

2014-07-23 10:26

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛΑ 1100944 ΕΞ 2014 08.07.2014 Εντατικοποίηση διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (προληπτικών ελέγχων).

2014-07-17 12:13

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ 2014 30.06.2014 Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

2014-07-17 11:48

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1097133 ΕΞ2014 01.07.2014 Χρονικό σημείο συνδρομής προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/13.

2014-07-17 11:44

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1099005 ΕΞ 2014 03.07.2014 Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών σε συνταξιούχους οφειλέτες του ΟΓΑ οικονομικού έτους 2014.

2014-07-17 11:40

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1084609 ΕΞ 2014 02.06.2014 Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013.

2014-07-17 11:38

Αριθ.Πρωτ: Δ12Α 1103636 ΕΞ2014 14.07.2014 Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014.

2014-07-17 11:26

ΔΕΛ Γ 1100897 ΕΞ 2014 08.07.2014 Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού προστίμου.

2014-07-17 11:17

Aρ. πρωτ. 21387/1248 25.06.2014 Άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε περιοχή άλλου ιατρικού συλλόγου.

2014-06-26 10:47

Αριθμ. Πρωτ.: 12471 29.05.2014 Ζητήματα λογιστικής καταχώρησης χρηματοδοτήσεων που λαμβάνονται έναντι των εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009.

2014-06-26 10:42

Α.Π.: 21035 05.05.2014 Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών ...

2014-06-26 10:37
Άρθρα: 1 - 25 από 1576
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>