Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ.

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1121586 ΕΞ 2014 04.08.2014 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τέλος επιτηδεύματος.

2014-09-04 13:58

Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149 29.08.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ...

2014-09-04 13:55

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119 01.09.2014 Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.

2014-09-02 14:11

Αριθ. πρωτ. :Δ18Α 5020328 ΕΞ2014 22.08.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 «Tουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 92/Α΄) - Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2743/99 - Παροχή διευκρινήσεων επί των κοινοποιούμενων διατάξεων.

2014-08-30 10:21

Α. Π. Κ1/1277 04.08.2014 Πιλοτική εφαρμογή για ένα έτος, προαιρετικής λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Αξιολόγηση μέτρου - Προτάσεις.

2014-08-25 11:55

Αριθ.Πρωτ.: οικ. 31635 19.08.2014 Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014.

2014-08-25 11:52

Αριθμ. Υ9/οικ.70522 14.08.2014 Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) .

2014-08-25 11:48

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 113619 12.08.2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις"

2014-08-13 12:04

Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014 31.07.2014 Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

2014-08-13 11:36

Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 22890 05.08.2014 Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 του N. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»

2014-08-05 11:32

Αρ. Πρωτ. 3318/100631 05.08.2014 Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- τρύγος 2014.

2014-08-05 11:30

Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1111147 ΕΞ 2014 30.07.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

2014-08-05 11:22

Α.Π.: οικ.28009 28.07.2014 Μειωμένη συμμετοχή δικαιούχων ΕΚΑΣ έτους 2014.

2014-08-04 10:55

Αρ. Πρωτ.: Δ18Β5018205ΕΞ2014 25.07.2014 Αναφορικά με την έκδοση Δελτίων Κίνησης (Transit Log) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής μετά την έκδοση του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α).

2014-08-04 10:23

Δ12 Α 1109216 ΕΞ2014 24.07.2014 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013).

2014-07-25 11:39

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014 24.07.2014 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994).

2014-07-25 11:35

Α. Π.: Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014 24.07.2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων.

2014-07-25 11:11

Α. Π: Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΔΞ 2014 22.07.2014 Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συμβολαιογραφικές πράξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4178/2013.

2014-07-23 10:32

Α. Π: Δ12Α 1107659 ΕΞ 2014 21.07.2014 Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

2014-07-23 10:26

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛΑ 1100944 ΕΞ 2014 08.07.2014 Εντατικοποίηση διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (προληπτικών ελέγχων).

2014-07-17 12:13

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ 2014 30.06.2014 Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

2014-07-17 11:48

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1097133 ΕΞ2014 01.07.2014 Χρονικό σημείο συνδρομής προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/13.

2014-07-17 11:44

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1099005 ΕΞ 2014 03.07.2014 Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών σε συνταξιούχους οφειλέτες του ΟΓΑ οικονομικού έτους 2014.

2014-07-17 11:40

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1084609 ΕΞ 2014 02.06.2014 Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013.

2014-07-17 11:38

Αριθ.Πρωτ: Δ12Α 1103636 ΕΞ2014 14.07.2014 Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014.

2014-07-17 11:26
Άρθρα: 1 - 25 από 1580
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>