Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης των ετών 2011 έως 2013 (οικ.έτος 2012-2014)

ΝΟΜΟΣ 2238/1994 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 15. Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
 Το συνολικό εισόδημα προσδιορίζεται, κατ' εξαίρεση, με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογουμένου και των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό των δαπανών που προσδιορίζεται κατά τα επόμενα άρθρα είναι ανώτερο από το συνολικό καθαρό εισόδημα των κατηγοριών Α' έως Ζ'. Το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19.
Άρθρο 16. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
 1. Για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α΄.
γ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής: αα) για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ββ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.
Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής:
αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη.
ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους.
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.
Στις περιπτώσεις εταιριών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή ανωνύμων ή αστικών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των:
i) ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή κοινωνών ή μελών της κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, προκειμένου περί ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία,
ii) των φυσικών προσώπων, μελών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης, όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της,
iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης και
iv) των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών ανωνύμων εταιριών και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους, επιμεριζόμενη ισομερώς μεταξύ τους.
Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει με βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήματος ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστημένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου ή υποκαταστήματος ή πρακτορείου.
Η αντικειμενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους και δεν μπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.
Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα προστατευόμενα μέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης.
Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα. Αν αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Τα ίδια εφαρμόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. Αν μεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν από τους συμβαλλομένους. Εικονική θεωρείται η μεταβίβαση ή η κτήση που πραγματοποιείται ιδίως μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό, επιτρέπεται όμως η ανταπόδειξη. Όταν η συγκυριότητα είναι πραγματική, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιμερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου.
Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μικτής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το μισθωτή τους.
Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των αυτοκινήτων μικτής χρήσης και των αυτοκινήτων τύπου JEEP.
δ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
ε) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.
στ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται με βάση το κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα με τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους, ως εξής:
αα) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο.
ββ) για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος. Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.
ζ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής:
αα) Για ανεμόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
ββ) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.
γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης.
δδ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ' αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισμού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών (ΦΕΚ 1360 Β'), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1.1.2011 και μετά.
Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.
η) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνειά της, ανά κλίμακα, σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα και σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων.
Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.
θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα
2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:
 α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,
 β) είναι φυλακισμένοι,
 γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
 δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,
 ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,
 στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και
 ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
 Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.
 Στις πιο πάνω α΄ και ε΄ περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.
 Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.  
Άρθρο 17. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
 Ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:
α) Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρηματικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγμάτων που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας.
β) .....
γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται:
αα) Το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια.
ββ) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

H περίπτωση γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αναστέλλονται από 17.10.2010 μέχρι και την 31.12.2013. Δηλαδή δεν υπολογίζεται η δαπάνη που προκύπτει από την αγορά ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης μέχρι και την 31.12.2013.
δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.
ε) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) Ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα ταυ ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Ομοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.
στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας.
Άρθρο 18. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών
 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:
α) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
β) Προκειμένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄), του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82Α΄) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.
γ) Προκειμένου για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για μεταπώληση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν παραμείνει στη ΔΟΥ στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα. Για τις μεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 μέχρι και 14 του άρθρου 81. Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος.
Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και μετά.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.
δ) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.
ε) Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
στ) Προκειμένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%).
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.
ζ) Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.
η) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.
Άρθρο 19. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής
1. Η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας  δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονομικό έτος, του φορολογουμένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, από εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων και αν δε δηλώνεται εισόδημα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48.
2. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. Τα ποσά αυτά ιδίως είναι:
α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν τα εισοδήματα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως από αυτόν.
β) Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
αα) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό,
ββ) που είχαν διαμείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη μετοικεσία τους,
γγ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα τους η στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19.
ε) Δάνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη του άρθρου 17, το ποσό του δανείου λαμβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.
στ) Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.
Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.
Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω περιπτώσεων τα μειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
Για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της  περίπτωσης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992 (ΦΕΚ 34 Α') για τα ποσά των πραγματικών ή τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιούνται από 1.1.1994. Χρηματικά ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη από τη δήλωση που, τυχόν, υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.2019/1992, για την κάλυψη ή τον περιορισμό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο που σχηματίζεται από προηγούμενα έτη, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση όσα ορίζονται στα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης.
3.Προκειμένου προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια  δαπάνη του παρόντος άρθρου, η ζημία του ίδιου οικονομικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη.
4.Οι υπόχρεοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση τα στοιχεία, τα σχετικά με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 87. Επίσης, όσοι δεν αναγράφουν στη δήλωση τη δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης ακινήτων υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 88.
5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με τη δήλωση φόρου εισοδήματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

ΠΟΛ 1259 28.12.2011 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3986/01.07.2011 (ΦΕΚ 152 Α')

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3986/1.7.2011 (ΦΕΚ 152 Α )
Σας κοινοποιούμε προς άμεση ενημέρωσή σας, το άρθρο 28 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') το οποία αφορά θέματα φορολογίας.
Άρθρο 28
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. σχετικά με την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας.
Συγκεκριμένα υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως:
- μέχρι και ογδόντα (80) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
- από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
- από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, 
- από διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και
- από τριακόσια ένα (301) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι όταν το ποσοστό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό του ενοικίου σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας, δεν καταλήγει σε ακέραιο ποσοστό τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη μονάδα, για παράδειγμα 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Το ίδιο ισχύει και για τους βοηθητικούς χώρους.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και τα νέα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ορίζονται ως εξής:
α) για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ,
β) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά,
γ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και
δ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.
Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή μηχανοκίνητων σκαφών ανοικτού τύπου, ταχύπλοων και μη, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τα μέχρι πέντε (5) μέτρα ολικού μήκους ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαταστάθηκε η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης, ορίζεται ως εξής:
α) για τα ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,
β) για τα πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
γ) για τα πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
δ) για τα πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα ολικού μήκους δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
ε) για τα πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα ολικού μήκους είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
στ) για τα πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα ολικού μήκους τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και
ζ) για τα πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
Διευκρινίζεται ότι όταν το μήκος του σκάφους αναψυχής δεν είναι ακέραιος αριθμός τότε γράφεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μέτρων.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και τα νέα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν για τον κύριο ή τον κάτοχο εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης ορίζονται για επιφάνεια μέχρι εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αναστέλλονται μέχρι και την 31.12.2013. Δηλαδή δεν υπολογίζεται η δαπάνη που προκύπτει από την αγορά ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης μέχρι και την 31.12.2013.
7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 εφαρμόζονται από 1.1.2011 ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 6 ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 17.12.2010.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
I. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

Αρ. πρωτ. 1164637/Δ12A 30.11.2011 Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου κατά ψιλή κυριότητα, του οποίου το τίμημα κατεβλήθη στο επόμενο έτος από προϊόν δανείου, που χορηγήθηκε στον επικαρπώτη.

Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου κατά ψιλή κυριότητα, του οποίου το τίμημα κατεβλήθη στο επόμενο έτος από προϊόν δανείου, που χορηγήθηκε στον επικαρπώτη.
Απαντώντας στην από 18-11-2011 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 ως εξής «Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ΚΦΕ αναστέλλονται μέχρι και την 31.12.2013».
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' του άρθρου 17 του ΚΦΕ, ως ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται μεταξύ άλλων και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.
3. Όπως έχει γίνει δεκτό με τα 1024780/437/A0012/16.3.2001 και 1003431/68/A0012/31.1.2006 έγγραφα μας, όταν το συμβόλαιο αγοράς ακινήτου γίνεται σε κάποιο έτος και αναγράφεται σ' αυτό το τίμημα θα καταβληθεί με τραπεζικό δάνειο που θα ληφθεί το επόμενο έτος, το τεκμήριο υπολογίζεται το επόμενο έτος.
4. Με την αίτησή σας αναφέρετε ότι στις 10/12/2010 πραγματοποιήθηκε αγορά ακινήτου, στο οποίο επικαρπώτρια κατά 100% είναι η μητέρα και ψιλή κυρία κατά 100% η κόρη. Συμφωνήθηκε ότι το τίμημα θα καταβληθεί από τις αγοράστριες από προϊόν ισόποσου δανείου εντός 3 μηνών από τη σύνταξη του συμβολαίου. Το δάνειο τελικά εκταμιεύθηκε την 5/5/2011 και την ίδια μέρα συντάχθηκε η πράξη εξόφλησης του τιμήματος. Το εν λόγω δάνειο χορηγήθηκε στην επικαρπώτρια η οποία εμφανίζεται στη σύμβαση δανείου ως οφειλέτης και η κόρη ως εγγυήτρια. Ρωτάτε: α) εάν η δαπάνη αγοράς του ακινήτου πότε (σε ποιο χρόνο) θεωρείται ότι πραγματοποιείται τόσο από την επικαρπώτρια όσο και από την ψιλή κυρία, β) εάν το σύνολο του χορηγηθέντος δανείου καθώς και οι καταβαλλόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις του εν λόγω δανείου αφορούν αποκλειστικά την επικαρπώτρια και γ) εάν σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 η ψιλή κυρία αντιμετωπίζει πρόβλημα δικαιολόγησης του τεκμηρίου απόκτησης του ακινήτου.
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, επειδή το δάνειο εκταμιεύθηκε την 05/05/2011, η αγορά του ακινήτου, τόσο από την μητέρα που είναι η επικαρπώτρια, όσο και από την κόρη που είναι η ψιλή κυρία, υπάγεται στην απαλλαγή του άρθρου 28 του ν. 3986/2011. Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημά σας, το σύνολο του χορηγηθέντος δανείου καθώς και οι καταβαλλόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις του δανείου επιβαρύνουν την μητέρα η οποία και από την σύμβαση του δανείου εμφανίζεται ως οφειλέτης. Τέλος, η απαλλαγή του πόθεν έσχες σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011, αφορά και τους ψιλούς κύριους, άρα και στην προκείμενη περίπτωση και την κόρη.

Ο Διευθυντής
Α. Καραβοκύρης

ΠΟΛ 1165 29.07.2011 Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
Με την ΠΟΛ.1144/2011, σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
Ειδικότερα, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του  άρθρου 33 του κοινοποιηθέντος νόμου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, θεσπίστηκε απαλλαγή από το φόρο για τις δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, που καταρτίζονταν αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από ενήλικο για τις οποίες (αγορά/ ανέγερση) η δαπάνη που πραγματοποιείτο (από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2012) δεν λαμβανόταν υπόψη για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος (απαλλαγή από το «πόθεν έσχες»), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 3986/2011, οι διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναστέλλονται από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013 και κατά συνέπεια αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για το χρονικό αυτό διάστημα για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων.
2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011, προστέθηκε παράγραφος 5 στο τέλος της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001), σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου δωρεάς και γονικής παροχής οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρημάτων που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, εφόσον πρόκειται για δαπάνη η οποία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν προσαυξάνει την ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου.
Οι δωρεές και οι γονικές παροχές αυτές δεν θεωρούνται δωρεές και συνεπώς δεν θα υποβάλλονται οι οικείες δηλώσεις. Διευκρινίζουμε ότι, ακόμη κι αν οι φορολογούμενοι υποβάλουν δήλωση φόρου δωρεάς για την καταβληθείσα δαπάνη αγοράς/ανέγερσης ακινήτου (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή δικηγόρου, συμβολαιογράφου, τέλη μεταγραφής κ.λπ.), όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά στον Κ.Φ.Ε., δεν θα θεωρείται δωρεά και δεν θα επιβάλλεται ο οικείος φόρος ούτε θα συνυπολογίζεται σε μεταγενέστερες δωρεές του ίδιου δωρητή προς τον ίδιο δωρεοδόχο ή στην κληρονομιά αυτού.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 ορίζεται ότι η πιο πάνω διάταξη της παρ. 5 της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, έχει εφαρμογή σε υποθέσεις δωρεών και γονικών παροχών στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 17/12/2010 και συνεπώς και στην αγορά/ανέγερση ακινήτου που πραγματοποιήθηκε από την ημερομηνία αυτή. Κατά συνέπεια, λόγω της αναδρομικής ισχύος αυτής, παρακαλούνται οι Δ.Ο.Υ. να προβούν, οίκοθεν ή κατόπιν αιτήσεως ή υποβολής ανακλητικής δήλωσης του φορολογουμένου, στη διαγραφή του βεβαιωθέντος και επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής, για δηλώσεις οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3899/2010 και αφορούσαν σε δωρηθέν χρηματικό ποσό για αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας, το οποίο υπερέβαινε το απαλλασσόμενο κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 8 του ίδιου νόμου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΟΛ 1006 17.01.2011 Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» που αφορούν σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.

Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» που αφορούν σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 που δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 212 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και σας γνωρίζουμε ειδικότερα τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

παράγραφος 7 του άρθρου 4
Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄) παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2011 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, η οποία έληγε την 31.12.2010. Με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της ίδιας πιο πάνω παρ. 7 του άρθρου 12 ορίσθηκε ότι η παράταση της παραγραφής δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).

Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 ορίζεται ότι το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 καταργείται. Συνεπώς, και η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), η οποία έληγε (ακόμη και κατά παράταση) στις 31.12.2010, λήγει την 31.12.2011.

παράγραφος 1 του άρθρου 8
Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., από τις 17-12-2010 και μέχρι 31-12-2012, η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και όριο εμβαδού τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.. Αν επομένως αγορασθεί ή ανεγερθεί πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ δεν απαιτείται δικαιολόγηση του ποσού αγοράς ή του κόστους ανέγερσης.
Αν η επιφάνεια της οικοδομής είναι εμβαδού πάνω από 120 τ.μ. ή η αξία της υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, τότε λαμβάνεται υπόψη ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή το ποσό αγοράς ή το κόστος ανέγερσης που αναλογεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.. Σε περίπτωση που συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω περιπτώσεις τότε λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της δαπάνης των πάνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120)τ.μ.
Για τον υπολογισμό της επιφάνειας της πρώτης κατοικίας δεν θα ληφθεί υπόψη το εμβαδόν εξωστών ή μπαλκονιών ή το ποσοστό που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή σε κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα για τον υπολογισμό της επιφάνειας των εκατόν είκοσι (120) τ.μ. στην συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας περιλαμβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, κλιμακοστάσιο κ.λ.π.), εφόσον οι χώροι αυτοί δεν είναι κοινόχρηστοι.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην επιφάνεια της πρώτης κατοικίας δεν περιλαμβάνεται ο χώρος στάθμευσης στην πυλωτή ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου που είναι παρακολούθημα της κατοικίας αυτής και δεν έχει ξεχωριστό ποσοστό ιδιοκτησίας στο οικόπεδο.
Τέλος, για την απαλλαγή από το τεκμήριο αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας, εξετάζεται αν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.δ.118/1973 οι οποίες κωδικοποιήθηκαν με το ν.2961/2001, κάθε δωρεά περιουσίας που συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αλλά και κάθε μεταβίβαση/παροχή περιουσίας που γίνεται χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς νόμιμη υποχρέωση και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του λήπτη αυτής και αντίστοιχη μείωση της περιουσίας του δωρητή, υπόκειται στον οικείο φόρο.

2. Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 13 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) προστέθηκαν παράγραφοι 4 και 5 στο άρθρο 34 του ν.δ.118/1973. Οι παράγραφοι αυτοί εντάχθηκαν στην κωδικοποίηση του ν.2961/2001, αφορούν αφενός στον τρόπο υπολογισμού του αντικειμένου της δωρεάς που γίνεται για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας από πρόσωπα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και αφετέρου στη μη επιβολή φόρου σ’ αυτές τις δωρεές που γίνονται για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας και έχουν ως εξής:
«4. Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου ή ανέγερσης οικοδομής, από πρόσωπο που δεν αποδεικνύει την οικονομική του δυνατότητα, ως αξία για την επιβολή του φόρου της άτυπης δωρεάς λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και τιμήματος για την περίπτωση αγοράς ακινήτου, ενώ για την ανέγερση οικοδομής λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και συνολικής δαπάνης που πραγματοποιήθηκε, όπως αυτή προκύπτει από τα νόμιμα παραστατικά.
5. Δεν θεωρείται δωρεά για την επιβολή του φόρου το ποσό της δωρεάς που παρέχεται σε φυσικό πρόσωπο, έγγαμο ή ενήλικο άγαμο για την αγορά ακινήτου εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα μέχρι του ύψους του οποίου έτυχε απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α'), καθώς και για την ανέγερση οικοδομής ως πρώτης κατοικίας για εμβαδόν που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.»
Σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 5 σε κάθε περίπτωση αγοράς από φυσικό πρόσωπο, έγγαμο ή ενήλικο άγαμο, ακινήτου για το οποίο έτυχε απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου ως πρώτη κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1078/1980, για το ποσό μέχρι του οποίου έτυχε της απαλλαγής, δεν επιβάλλεται φόρος άτυπης δωρεάς, αφού οι δωρεές που γίνονται προς τον αγοραστή δεν θεωρούνται δωρεές φορολογικά, και συνεπώς δεν απαιτείται και η υποβολή των οικείων φορολογικών δηλώσεων δωρεάς. (Για την αξία του ακινήτου ή για το καταβληθέν τίμημα που υπερβαίνουν το ποσό της απαλλαγής, επιβάλλεται φόρος άτυπης δωρεάς.) Ακόμη κι αν οι φορολογούμενοι υποβάλουν δηλώσεις φόρου δωρεάς για όλο το ποσό του καταβληθέντος τιμήματος ή της αξίας του αγοραζόμενου ακινήτου, το κατά τα πιο πάνω απαλλασσόμενο ποσό δεν θα θεωρηθεί δωρεά και δεν θα επιβληθεί ο οικείος φόρος ούτε θα συνυπολογισθεί σε τυχόν μεταγενέστερες δωρεές του ίδιου δωρητή προς τον ίδιο δωρεοδόχο ή στην κληρονομιά αυτού. Η ρύθμιση αυτή αφορά τις περιπτώσεις δωρεών που γίνονται (και επομένως αγορών που πραγματοποιούνται) μετά τη 17-11-1999.
Σύμφωνα με την ίδια πιο πάνω παράγραφο 5, σε κάθε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από φυσικό πρόσωπο, έγγαμο ή ενήλικο άγαμο, η
οποία αποτελεί γι’ αυτό πρώτη κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1078/1980, για την αξία της οικοδομής που αναλογεί στο εμβαδόν που κατά τις διατάξεις του ίδιου αυτού νόμου θεωρείται ότι καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες αυτού και της οικογένειάς του, δεν επιβάλλεται φόρος άτυπης δωρεάς, αφού οι δωρεές που γίνονται προς τον ανεγείροντα δεν θεωρούνται δωρεές φορολογικά, και συνεπώς δεν απαιτείται και η υποβολή των οικείων φορολογικών δηλώσεων δωρεάς. (Για την αξία της οικοδομής ή για τη δαπάνη ανέγερσης αυτής που αναλογούν στο πάνω από το απαλλασσόμενο εμβαδόν αυτής, επιβάλλεται φόρος άτυπης δωρεάς.)
Ακόμη κι αν οι φορολογούμενοι υποβάλουν δηλώσεις φόρου δωρεάς για το συνολικό ποσό της αξίας της οικοδομής ή της πραγματοποιηθείσας δαπάνης, το κατά τα πιο πάνω απαλλασσόμενο ποσό δεν θα θεωρηθεί δωρεά και δεν θα επιβληθεί ο οικείος φόρος ούτε θα συνυπολογισθεί σε τυχόν μεταγενέστερες δωρεές από τον ίδιο δωρητή προς τον ίδιο δωρεοδόχο ή στην κληρονομιά αυτού. Η ρύθμιση αυτή αφορά τις περιπτώσεις δωρεών που γίνονται (και επομένως ανέγερσης οικοδομών που πραγματοποιούνται) μετά τη 17-11-1999.
Συνοψίζοντας, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5, αφενός λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί απόκτησης πρώτης κατοικίας του ν.1078/1980 (χορήγηση/προϋποθέσεις απαλλαγής) και αφετέρου δεν απαιτείται για τα ποσά της δωρεάς η υποβολή των οικείων φορολογικών δηλώσεων (σχετ. ΠΟΛ.1256/1999).

3. Με την παράγραφο 21 του άρθρου 25 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) καταργήθηκε η παράγραφος 5 από 23/4/2010. Η παράγραφος 4 εξακολουθεί να ισχύει. Συνεπώς, για τις δωρεές/γονικές παροχές που γίνονται για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας από 23/4/2010, υποβάλλονται οι οικείες φορολογικές δηλώσεις και επιβάλλεται αυτοτελώς ο αντίστοιχος φόρος (με συντελεστές 10, 20 ή 40%) ανάλογα με τα βαθμό συγγένειας δωρητή και δωρεοδόχου. Ως αξία για την επιβολή του φόρου της άτυπης δωρεάς λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και τιμήματος για την περίπτωση αγοράς ακινήτου, ενώ για την ανέγερση οικοδομής λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και συνολικής δαπάνης που πραγματοποιήθηκε, όπως αυτή προκύπτει από τα νόμιμα παραστατικά.

Ι Ι. Ν έα ρύθμιση άρθρου 8 παρ.1 Ν.3899/2010
Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 θεσπίζεται απαλλαγή από το φόρο για τις δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά η ανέγερση πρώτης κατοικίας από ενήλικο, για τις οποίες (αγορά/ανέγερση) η δαπάνη που πραγματοποιείται (από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2012) δεν λαμβάνεται για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος (απαλλαγή από το «πόθεν έσχες») σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η παράγραφος 4 της ενότητας Α του άρθρου 34 (που αφορά στην αξία επί της οποίας επιβάλλεται ο φόρος δωρεάς/γονικής παροχής στις περιπτώσεις στις οποίες δεν ισχύει η απαλλαγή) εξακολουθεί να ισχύει.
Από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι για την εφαρμογή αυτής:
· Οι δωρεές/γονικές παροχές πρέπει να έχουν ως αντικείμενο χρηματικά ποσά.
· Δ εν προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής της οικείας φορολογικής δήλωσης παρά μόνο απαλλαγή από το φόρο. Συνεπώς, θα υποβάλλονται οι οικείες δηλώσεις και θα ζητείται απαλλαγή από το φόρο. Εφόσον δεν παρέχεται πλήρης απαλλαγή από το φόρο δωρεάς/γονικής παροχής (λόγω ποσού ή επιφάνειας), το μη απαλλασσόμενο ποσό της δωρεάς/γονικής παροχής υπόκειται αυτοτελώς στον οικείο φόρο (με συντελεστές 10, 20 ή 40%).
Υπενθυμίζεται ότι για τα ποσά που φορολογούνται αυτοτελώς δεν ισχύει ο συνυπολογισμός.
Κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής (η οποία υποβάλλεται μόνο από τον υπόχρεο σε φόρο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο), εφόσον ζητείται απαλλαγή, προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου (σύμφωνα με τα πιο κάτω αναλυόμενα). Αν δεν
προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, η δήλωση παραλαμβάνεται και καλείται επί αποδείξει ο υπόχρεος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Κώδικα, να προσκομίσει αυτά σε εύλογη προθεσμία. Παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας, επιβάλλεται ο οικείος φόρος χωρίς απαλλαγή. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα του δωρητή να προβεί σε δωρεά δεν είναι απαραίτητη κατά το στάδιο της παραλαβής της δήλωσης φόρου δωρεάς.
Τούτο μπορεί να διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε - μεταγενέστερο - στάδιο ελέγχου της υπόθεσης.
· Οι δωρεές/γονικές παροχές πρέπει να συνιστώνται προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας κατά τα αναφερόμενα πιο κάτω δηλαδή με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ΚΦΕ. Δεν υπάγονται συνεπώς στην απαλλακτική διάταξη οι δωρεές/γονικές παροχές που συνιστώνται για την εξόφληση δανείου (ή
δόσεων αυτού) που είχε λάβει ο φορολογούμενος, προκειμένου να προβεί στην αγορά/ανέγερση, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται αντίστοιχη
απαλλαγή αυτού από το «πόθεν έσχες» μετά την ισχύ του ν.3842/2010.
· Υποβάλλεται δήλωση φόρου δωρεάς/γονικής παροχής (και συνεπώς επιβάλλεται φόρος ή ισχύει απαλλαγή από αυτόν ανάλογα) όταν συνιστάται δωρεά/γονική παροχή για την αγορά/ανέγερση ακινήτων. Αν ο αγοραστής/ανεγείρων καλύπτει τη δαπάνη αγοράς/ανέγερσης (ή μέρος αυτής) από τα εισοδήματά του και δεν συνιστάται δωρεά προς αυτόν, δεν υποβάλλεται και η αντίστοιχη δήλωση.
· Η δαπάνη για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας καθώς και η δωρεά/γονική παροχή για την κάλυψη αυτής πρέπει να πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από 17/12/2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως) μέχρι και 31/12/2012. Εφόσον η δαπάνη ή η δωρεά/γονική παροχή έγινε πριν την ισχύ του παρόντος νόμου (π.χ. συμβόλαιο αγοράς/ανέγερση) πριν τη 17/12/2010, για τα ποσά της δωρεάς/γονικής παροχής επιβάλλεται ο οικείος φόρος (10, 20 ή 40%) αντίστοιχα που οφείλεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης (πριν ή μετά τη 17/12/2010). Αν η δαπάνη καταβάλλεται τμηματικά (π.χ. εξόφληση τιμήματος σε δόσεις ή τιμολόγια ανέγερσης οικοδομής σε διάφορα χρονικά σημεία), απαλλάσσονται από το φόρο μόνο οι δωρεές/γονικές παροχές που συνιστώνται για την κάλυψη δαπανών που γίνονται στο χρονικό διάστημα από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2012.

Παράδειγμα : Συμβόλαιο αγοράς διαμερίσματος 100 τ.μ. αξίας 180.000 ευρώ στις 2/5/2010. Καταβολή του τιμήματος σε 3 δόσεις: α΄ δόση 60.000 ευρώ στις 2/5/2010, β΄ δόση 60.000 ευρώ στις 2/1/2011 και γ΄ δόση 60.000 ευρώ στις 2/6/2011. Για τις δωρεές που έγιναν για την α΄ δόση οφείλεται φόρος δωρεάς, ενώ για τις δωρεές που έγιναν/θα γίνουν από 17/12/2010 για τη β΄ και γ΄ δόση ισχύει απαλλαγή από το φόρο δωρεάς.
· Η απαλλαγή παρέχεται για τη δαπάνη που πραγματοποιείται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια αυτής δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. και η συνολική αξία της δαπάνης το ποσό των 200.000 ευρώ. Αν η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, παρέχεται απαλλαγή για τη μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ δαπάνη. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τ.μ., παρέχεται απαλλαγή για τη δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια των 120 τ.μ.. Αν συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις (δαπάνη άνω των 200.000 ευρώ και οικοδομή άνω των 120 τ.μ.), παρέχεται απαλλαγή για το μικρότερο από τα δύο αυτά ποσά δαπάνης, δηλαδή απαλλάσσεται το μικρότερο, κατά περίπτωση ποσό μεταξύ της δαπάνης μέχρι τα 200.000 ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια μέχρι τα 120 τ.μ..
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το συνολικό ποσό της δαπάνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια, ανεξάρτητα αν η δαπάνη πραγματοποιείται μέσα στο ίδιο ή σε διαφορετικό έτος
Παράδειγμα 1: Αγορά διαμερίσματος 120 τ.μ. αξίας 250.000 ευρώ. Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο δωρεάς για αξία 200.000 ευρώ. Η δήλωση φόρου δωρεάς θα υποβληθεί για το συνολικό ποσό των 250.000 ευρώ (εφόσον για ολόκληρο το τίμημα έγινε δωρεά προς τον αγοραστή) και θα υπαχθεί σε φόρο για τις 50.000 ευρώ.
Παράδειγμα 2: Αγορά διαμερίσματος 150 τ.μ. αξίας 200.000 ευρώ. Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο δωρεάς για το ποσό που αναλογεί στα120 τ.μ.
στα 150 τ.μ. αναλογεί αξία 200.000 €
στα 120 τ.μ. αναλογεί αξία Χ; €
Χ=200.000χ120/150=160.000€
Άρα ο αγοραστής απαλλάσσεται για αξία 160.000 ευρώ.
Παράδειγμα 3: Αγορά διαμερίσματος 150 τ.μ. αξίας 350.000 ευρώ.
στα 150 τ.μ. αναλογεί αξία 350.000 €
στα 120 τ.μ. αναλογεί αξία Χ; €
Χ=350.000χ120/150=280.000€
Άρα ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο δωρεάς για αξία 200.000 ευρώ, δεδομένου ότι η αξία που αναλογεί στα 120 τ.μ. (280.000) υπερβαίνει το ανώτατο απαλλασσόμενο των 200.000 ευρώ.
Παράδειγμα 4: Αγορά διαμερίσματος 150 τ.μ. αξίας 205.000 ευρώ.
στα 150 τ.μ. αναλογεί αξία 205.000 €
στα 120 τ.μ. αναλογεί αξία Χ; €
Χ=205.000χ120/150=164.000€
Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο δωρεάς για την αξία των 164.000 ευρώ που αναλογεί στα 120 τ.μ..
Παράδειγμα 5: Αγορά διαμερίσματος 100 τ.μ. Συνολικό τίμημα 250.000 ευρώ. Ο αγοραστής έτυχε πλήρους απαλλαγής από το φ.μ.α. για πρώτη κατοικία, για δε την κάλυψη της δαπάνης έγιναν προς αυτόν γονικές παροχές κατά τις ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων.
Η εξόφληση του τιμήματος γίνεται τμηματικά με καταβολή α΄ δόσης 50.000 ευρώ το έτος 2009, β΄ δόσης 50.000 ευρώ από 1/1/2010 μέχρι και 22/4/2010, γ΄ δόσης 50.000 ευρώ από 23/4/2010 μέχρι και 16/12/2010, και δ΄ δόσης 100.000 ευρώ από 17/12/2010.
Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο γονικής παροχής για τις α΄ και β΄ δόσεις. Οφείλει φόρο γονικής παροχής για τη γ΄ δόση. Για τη
δ΄ δόση, θα υποβάλει δήλωση για το συνολικό ποσό των 100.000 ευρώ, θα τύχει απαλλαγής για τις 50.000 ευρώ και θα φορολογηθεί με συντελεστή 10% για το πέραν των 200.000 ευρώ συνολικό ποσό δαπάνης, δηλαδή για 50.000 ευρώ (φόρος 5.000 ευρώ).
· Η δαπάνη πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικο που έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα. Συνεπώς, δικαιούχοι της απαλλαγής από το φόρο δωρεάς/γονικής παροχής μπορεί να είναι και αλλοδαποί ή κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν/ανεγείρουν πρώτη κατοικία (κατά την έννοια που ορίζεται πιο κάτω) στην Ελλάδα.
· Το αγοραζόμενο/ανεγειρόμενο ακίνητο πρέπει να αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα και όχι κατά ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.
· Η δαπάνη για την αγορά/ανέγερση κατοικίας περιλαμβάνει και το ποσό που αναλογεί σε λοιπούς βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λπ. όπως αναφέρονται πιο πάνω στη παρούσα εγκύκλιο, στο τμήμα αυτής που αναφέρεται στη φορολογία εισοδήματος) μέχρι την εξάντληση των ορίων των 200.000 ευρώ και των 120 τ.μ. αντίστοιχα.
· Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο δωρεάς/γονικής παροχής δεν εξετάζεται αν χορηγήθηκε απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά της κατοικίας. Συνεπώς, μπορεί να τύχει απαλλαγής από το φόρο δωρεάς/γονικής παροχής κάποιος που αγοράζει/ανεγείρει
κατοικία με τις προϋποθέσεις όμως που θέτει η φορολογία εισοδήματος για την πρώτη κατοικία και όχι η φορολογία κεφαλαίου.
· Οι προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για τη φορολογία εισοδήματος για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προκειμένου να ισχύσει η απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» είναι διαφορετικές από αυτές που ισχύουν (όπως είπαμε) από αυτές της φορολογίας κεφαλαίου.
Θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία κατά τις διατάξεις και για την εφαρμογή του κοινοποιούμενου νόμου, εφόσον ο κύριος του ακινήτου, ο σύζυγος αυτού και τα τέκνα τους που τους βαρύνουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Για τη διαπίστωση της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών του φορολογούμενου, κατά τα ανωτέρω, ελέγχεται η περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση αυτού (ακίνητα) και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Παράδειγμα : ο Χ άγαμος που δεν έχει άλλο ακίνητο στην Ελλάδα, αλλοδαπός υπήκοος και κάτοικος εξωτερικού, αγοράζει διαμέρισμα 50 τ.μ. αξίας 150.000 ευρώ και δεν τυγχάνει απαλλαγής από το φ.μ.α.. Εν προκειμένω, ο Χ απαλλάσσεται και από το «πόθεν έσχες» και από το φόρο δωρεάς για τη δωρεά που του έγινε για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς.
· Τέκνα που βαρύνουν τον κύριο του ακινήτου κατά τις διατάξεις του ΚΦΕ είναι:
o τα ανήλικα άγαμα τέκνα,
o τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα αυτά καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
o Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
o Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
Παράδειγμα : ο Α, ο οποίος δεν έχει κανένα ακίνητο στην κυριότητά του, αγοράζει διαμέρισμα 50 τ.μ. αξίας 150.000 ευρώ και τυγχάνει απαλλαγής από το φ.μ.α. για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Όμως, ο γιος του Β 20 ετών, φοιτητής, έχει στην κυριότητά του διαμέρισμα 100 τ.μ.. Εν προκειμένω, ο Α δεν απαλλάσσεται ούτε από το «πόθεν έσχες» ούτε από το φόρο δωρεάς για τη δωρεά που του έγινε για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς.
Συνεπώς, συνοψίζοντας τα ανωτέρω, προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από το φόρο δωρεάς/γονικής παροχής – κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3899/2010 - για τις δωρεές/γονικές παροχές που συνιστώνται για την αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας, εξετάζεται η συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η προϊσταμένη της Γραμματείας

Από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013 αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες»

     Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 3986/2011, οι διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναστέλλονται από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013 και κατά συνέπεια αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για το χρονικό αυτό διάστημα για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων.

Όμως...

   Σύμφωνα με την παράγραφο στ' του άρθρου 17 ν.2238/1994 που έιναι η εξής...

   στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας.

    Με βάση την ανωτέρω παράγραφο στ', το ποσό που καταβάλατε στο έτος 2011 για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση στεγαστικού δανείου αποτελεί τεκμήριο και θα πρέπει να καλυφθεί με εισοδήματα του έτους 2011 ή με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Ενώ...

   Τυχόν τίμημα για την αγορά της κατοικίας, όπως αναγράφετε στο συμβόλαιο, καταβλήθηκε αποδεδειγμένα μέσα στο έτος 2011 εκτός τραπεζικού δανείου πχ. δόσεις, το ποσό αυτό δεν αποτελεί τεκμήριο.

 

Όλοι χρειάζονται αποδείξεις για το αφορολόγητο, εκτός και δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

    Στον πίνακα 7.1 στον κωδικό 049 γράφεται το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποιήσατε στην Ελλάδα μέσα στο 2011, εσείς, η σύζυγός σας και τα τέκνα που σας βαρύνουν για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών, με εξαίρεση τα ποσά των αποδείξεων που συλλέχθηκαν μέσω της "Κάρτας Αποδείξεων". Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ.

    Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται συμπληρωματικές δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2011, δεν συμπληρώνεται ο κωδικός 049, δεδομένου ότι από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε όπως ισχύουν για το συγκεκριμένο έτος, δεν επιτρέπεται προσκόμιση αποδείξεων με την συμπληρωματική δήλωση.

    Στις συμπληρωματικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012, μετά την τροποποίηση του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. με το άρθρο 38 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'- 27/10/2011), οι αποδείξεις (κωδικός 049) υπολογίζονται εφόσον οι δηλώσεις είναι εμπρόθεσμες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις.

    Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε διορθώσεις και με το Ν.4141/2013 επέφερε αλλαγές στη νομοθεσία, ξεκαθαρίζοντας πως η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη δεν θα εφαρμοστεί για στους υπόχρεους άνω των 18 ετών, όταν αυτοί δεν έχουν τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα.

Όλοι χρειάζονται αποδείξεις για το αφορολόγητο, εκτός και δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

    Ακόμη και οι φορολογούμενοι που έχουν ετήσιο (τεκμαρτό ή πραγματικό) εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ, θα πρέπει να δηλώνουν αποδείξεις δαπανών για να κερδίσουν το αφορολόγητο όριο.

    Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο, προειδοποιεί, με εγκύκλιό του, το υπουργείο Οικονομικών και καλεί όλους τους φορολογούμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη δήλωση των αποδείξεων που απαιτούνται για το αφορολόγητο καθώς και στον υπολογισμό των δαπανών διαβίωσης, από τις οποίες προκύπτει το τεκμαρτό εισόδημα.

    Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ο κωδικός 049 (δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών) του Πίνακα 7 του εντύπου Ε1 θα πρέπει να συμπληρώνεται ακόμα και όταν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος.

    Έτσι φορολογούμενος με εισόδημα 4.800 ευρώ θα πρέπει να δηλώσει αποδείξεις δαπανών ίσες με το 25% του εισοδήματός του, δηλαδή 1.200 ευρώ. Στην περίπτωση που δεν το κάνει θα πληρώσει φόρο 10% επί του ποσού των απαιτούμενων αποδείξεων που δεν έχει δηλωθεί.

    Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι δεν έχουν υποχρέωση να αποστείλουν τις αποδείξεις με τη φορολογικής τους δήλωση, αλλά να τις κρατήσουν στο σπίτι τους ώστε να τις επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

    Διευκρινίζεται ότι το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να δηλωθεί από τους φορολογούμενους (το 25%) υπολογίζεται επί του τεκμαρτού εισοδήματος όταν αυτό είναι υψηλότερο από το δηλωθέν. Επισημαίνεται, επίσης, ότι για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος υπολογίζεται και ως ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα

Πώς να αντιμετωπίσετε τα νέα τεκμήρια

 

        Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:
 α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,
 β) είναι φυλακισμένοι,
 γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
 δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,
 ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,
 στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και
 ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
     Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Tα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης μπορούν να καλυφθούν με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Παράδειγμα

Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος απέκτησε το 2011 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 17.000 ευρώ.

Το ίδιο έτος αγόρασε αυτοκίνητο 1.500 κυβικών εκατοστών αξίας 20.000 ευρώ στις 30/6/20011 και για τους 6 μήνες κυριότητας έχει τεκμαρτή δαπάνη 2.900 ευρώ.

Ο φορολογούμενος είναι κύριος ενός διαμερίσματος 80 τμ, το οποίο έχει τεκμαρτή δαπάνη για όλο το 2011 το ποσό των  3.200 ευρώ.

Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για άγαμο το έτος 2011 είναι 3.000 ευρώ.

Ο φορολογούμενος το οικονομικό έτος 2012 θα υπαχθεί στο τεκμήριο κτήσης περιουσιακών στοιχείων συν τεκμηρίων διαβίωσης. Θα φορολογηθεί δηλαδή για εισόδημα 29.100 ευρώ, εκτός αν δικαιολογήσει τη διαφορά των 12.100 ευρώ.
Το 2010 ο πιο πάνω φορολογούμενος δήλωσε εισόδημα από μισθούς 22.000 ευρώ.

Μπορεί κατά συνέπεια ο φορολογούμενος να δικαιολογήσει την πιο πάνω διαφορά επικαλούμενος ανάλωση κεφαλαίου που σχηματίστηκε το 2010, το οποίο ανέρχεται σε: 22.000 - 5.400* = 16.600 ευρώ, ποσό με το οποίο καλύπτεται πλήρως η διαφορά των 12.100 ευρώ.

* (5.400 ευρώ είναι η τεκμαρτή δαπάνη του 2010 για το διαμέρισμα ποσό των  2.400 ευρώ συν 3.000 ευρώ που είναι η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για άγαμο)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον κωδ. 787  του Ε1 θα πρέπει να μπει το ποσό των 12.100 ευρώ και όχι το ποσό των 16.600 ευρώ που προέκυψε από την κατάσταση ανάλωσης κεφαλαίου.

Aνάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών... πατήστε εδώ

 

    Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Υπολογισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης οικ. έτους 2014

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 5 του Ε1

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται τα στοιχεία προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, καθώς και τις ετήσιες δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς. Για την κύρια και δύο δευτερεύουσες κατοικίες είτε ιδιόκτητες, είτε μισθούμενες είτε δωρεάν παραχωρούμενες, και ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους, συμπληρώνεται ο υποπίνακας 1α ο οποίος παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς 707-708.

Για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα αυτού παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις:

Ένδειξη κύρια κατοικία. Γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας αυτής και τις υπόλοιπες τρεις οδούς που περικλείουν το τετράγωνο σε κάθε περίπτωση.

Κωδικός 205. Αναγράψτε τον αριθμό παροχής ρεύματος της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου μόνο της κύριας κατοικίας σας, είτε είναι ιδιοκατοικούμενη είτε μισθωμένη είτε δωρεάν παραχωρούμενη. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται προαιρετικά για πληροφοριακούς λόγους.

Ένδειξη μισθωμένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρούμενη. Συμπληρώνεται όταν μισθώνεται κύρια κατοικία ή δευτερεύσουσα/ες κατοικία/ες ή σας έχει παραχωρηθεί κύρια ή δευτερεύσουσα/ες κατοικία/ες ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους. Δε συμπληρώνεται όταν πρόκειται για ιδιόκτητες κατοικίες.

Κωδικός 203. Διαγραμμίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που μισθώνετε κύρια κατοικία ή σας έχει παραχωρηθεί δωρεάν κύρια κατοικία, ανεξάρτητα από την επιφάνειά της.

Κωδικοί 207-209. Διαγραμμίστε τη λέξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση που μισθώνετε δευτερεύουσα/σες κατοικίες ή σας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν δευτερεύουσα/σες κατοικίες, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

Ένδειξη μονοκατοικία. Διαγραμμίστε τη λέξη «ΝΑΙ» στους κωδικούς 240,241,242 αν η κύρια ή δευτερεύουσα/ες κατοικία/ες είναι μονοκατοικία.

Μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κτλ.), η οποία μπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (μεζονέτα) και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα, που ανήκουν όμως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες: α) Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία. β) Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο. γ) Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία. Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα να έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Ένδειξη θέση-όροφος. Γράψτε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1ος κτλ.

Κωδικός 211. Γράψτε την επιφάνεια της κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του κύριου χώρου της κατοικίας. Η επιφάνεια των κύριων χώρων της κατοικίας πρέπει να είναι σε ακέραιο αριθμό. Αν υπάρχει δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείστε στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο αριθμό πχ. 95,4 γράψτε 95, 95,5 γράψτε 96.

Κωδικός 212. Γράψτε αθροιστικά την επιφάνεια των ιδιόκτητων ή μισθωμένων βοηθητικών χώρων (γκαράζ και αποθήκη) που είναι ανεξάρτητοι π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδομής. Σε περίπτωση δεκαδικών ισχύουν όσα αναφέρονται στον προηγούμενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι). Διευκρινίζεται ότι στον κωδικό αυτό δε θα γραφτεί η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μονοκατοικίας επιπλέον λαμβάνεται αθροιστικά με την επιφάνεια των χώρων του γκαράζ και των αποθηκών η τυχόν επιφάνεια των άλλων βοηθητικών χώρων, του λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου.

Κωδικοί 213-214. Γράψτε το ποσό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό συμμετοχής στη δαπάνη ενοικίου βάσει του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας, του υπόχρεου ή της συζύγου μόνο σε ακέραιο ποσοστό. Δηλαδή τυχόν δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα π.χ. 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου έχει μεταβληθεί από οποιαδήποτε αιτία μέσα στο έτος, στους κωδικούς αυτούς δε θα γραφτεί κανένα ποσοστό αλλά θα επισυνάψετε σημείωμα στο οποίο θα γράψετε το αρχικό ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας, καθώς και αυτό που προέκυψε από τη μεταβολή με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας.

Κωδικός 215. Γράψτε τους μήνες ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, αν πρόκειται για μισθωμένη κατοικία, μέσα στο 2011.

Κωδικός 216. Γράψτε την τιμή ζώνης που ισχύει την 1.1.2011 όταν η τιμή ζώνης είναι από 2.800 ευρώ και άνω.

Ένδειξη πρώτη και δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία. Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στην πρώτη και στη δεύτερη, από τυχόν περισσότερες, δευτερεύουσες κατοικίες. Συμπληρώστε τα στοιχεία της ένδειξης αυτής, με βάση τα όσα αναφέρονται για την κύρια κατοικία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάποια από τις παραπάνω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε στα στοιχεία του ακινήτου θα γραφτεί μόνο ο νομός και ο δήμος ή κοινότητα, κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι για τις εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης σε 3 μήνες το έτος. Επίσης, οι κενές κατοικίες δεν συμπληρώνονται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2.

Κωδικοί 707 - 708. Γράψτε το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των λοιπών δευτερ ευουσών κατοικιών σας. Πιο συγκεκριμένα, θα γράψετε την αντικειμενική δαπάνη των δευτερευουσών κατοικιών που δε συμπεριλάβατε στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς αυτούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες, είναι περισσότερες από δύο και επομένως δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον υποπίνακα 1α που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς 707-708, θα συνυποβάλλεται χειρόγραφη κατάσταση με πίνακα, που θα έχει γραμμογράφηση όμοια με αυτή του πίνακα 1α, στην οποία θα καταχωρούνται οι επιπλέον κατοικίες.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι νομιμοποιήσεις των ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με τον ν. 3843/2010 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην συμπλήρωση του υποπίνακα της περ. 1.

Ωστόσο, οι νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης,(υπόγεια και πατάρια) που πραγματοποιήθηκαν με τους ν.4014/2011 και ν.3843/2010, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα επηρεάσουν τη συμπλήρωση του υποπίνακα αυτού, για το οικονομικό έτος 2012. Αντίθετα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησής τους θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις του οικον. έτους 2013 και στο εξής.

H ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιμακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ ως 4.999 ευρώ το τ.μ., κατά ποσοστό 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ., κατά ποσοστό 70%. Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 20%. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων,καθώς και οι γονείς που φιλοξενούνται στην κατοικία των τέκνων τους δεν επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της κατοικίας η οποία επιβαρύνει τους γονείς που ιδιοκατοικούν (δεν αφορά την δωρεάν παραχώρηση).

Κωδικοί 851- 858. Γράψτε τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των επιβατικών ή μεικτής χρήσης ή τύπου JEEP αυτοκινήτων σας ιδιωτικής χρήσης, αφού προηγουμένως γράψετε τις άλλες πληροφορίες που ζητάει ο πίνακας (κωδ.750-753, 701-704, 761-764, 771-774, 775-778). Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ή μεικτής χρήσης ή αυτοκινήτων τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το μισθωτή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για εκείνο ή εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης δεν θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 851-858. Θα συμπληρώνονται μόνο τα υπόλοιπα στοιχεία της ένδειξης 1γ του Πίνακα 5.

Στην περίπτωση που το σύνολο των αυτοκινήτων της οικογένειάς σας είναι περισσότερα από τέσσερα, θα συμπληρώσετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση με εκείνη της ένδειξης 1γ του πίνακα 5 της δήλωσης και θα γράψετε σε αυτήν κάθε ένα από το τέταρτο και επόμενα αυτοκίνητα (και τις πληροφορίες που ζητούνται γι' αυτά) που δεν έχει γραφτεί στις τρεις πρώτες σειρές στον πίνακα 5 της δήλωσης (στην ένδειξη 1γ αυτού) και το σύνολο αυτής της δαπάνης των αυτοκινήτων της κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στην τέταρτη σειρά των κωδικών 857-858 και προ αυτού θα αναγραφεί η ένδειξη "ως συνημμένη κατάσταση". Για την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας ή εταιριών ή κοινωνιών ή κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, θα συμπληρώνεται ανάλογη κατάσταση, στην οποία θα αναλύεται η δαπάνη από τα αυτοκίνητα της εταιρίας, η ιδιότητα των εταίρων (ομόρρυθμος, διαχειριστής Ε.Π.Ε., κτλ.), το ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων, κτλ.

Επίσης, για την αντικειμενική δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας της οποίας όλα τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα, λόγω της συμμετοχής σας σε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της, θα συμπληρώνεται ανάλογη κατάσταση στην οποία εκτός των παραπάνω, θα αναλύεται και η αντικειμενική δαπάνη της εταιρίας της οποίας είστε μέλος λόγω της συμμετοχής της στην άλλη εταιρία, καθώς και της δαπάνης που βαρύνει εσάς. Το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης που σας αντιστοιχεί θα μεταφερθεί στους κωδικούς 851-858, κατά περίπτωση, με αναφορά στις οικείες στήλες "ως συνημμένη Κατάσταση Νο 1" ή "ως συνημμένη κατάσταση Νο 2" κτλ. κατά περίπτωση.

Ανάλογη κατάσταση θα συμπληρώνεται για τη δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα από τις ατομικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, τις επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων. Για τις ανώνυμες εταιρίες θα συμπληρώσετε όμοια κατάσταση αν έχετε την ιδιότητα του Προέδρου των διοικητικών συμβουλίων τους ή του Διοικητή αυτών ή είστε εντεταλμένος ή διευθύνων σύμβουλός τους. Τα ποσά της δαπάνης που θα γράψετε στους κωδικούς 851-858 της δήλωσης με βάση τους φορολογήσιμους ίππους όπως διαμορφώνονται μετά τη μείωση τους που υπολογίζονται με ορισμένα κριτήρια όπως το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα (παλαιότητα αυτοκινήτου) κτλ., θα τα βρείτε στον πίνακα που παραθέτουμε στο τέλος του παρόντος.

Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος που απαιτείται προκειμένου να γίνει η μείωση της αντικειμενικής δαπάνης επιβατικού ή μεικτής χρήσης ή τύπου JEEP αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης λόγω παλαιότητας, ως πρώτος χρόνος θεωρείται αυτός που το αυτοκίνητο τέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε κυκλοφορία. Προκειμένου για το οικονομικό έτος 2012 για τον υπολογισμό της μείωσης (30%) λόγω παρόδου των πέντε χρόνων, θα ληφθεί υπόψη το 2006 (χρήση) ως πρώτο έτος, ανεξάρτητα αν το αυτοκίνητο κυκλοφόρησε στην αρχή ή στο τέλος του χρόνου αυτού.

Η μείωση αυτή υπολογίζεται κατά ποσοστό:

α) 30% για το χρονικό διάστημα παλαιότητας πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη,

β) 50% για το χρονικό διάστημα παλαιότητας πάνω από 10,

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται:

-για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό καθώς και

-για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνηση τους.

Αν το αυτοκίνητο αγοράσθηκε ή πουλήθηκε ή τέθηκε σε ακινησία ή καταστράφηκε τελείως μέσα στο έτος 2011, από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που αντιστοιχεί σ' αυτό λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες της κυριότητας ή της κατοχής ή της κυκλοφορίας του. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) μέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό, θα το γράψετε δίπλα στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό. Για την απόδειξη της ακινησίας ο φορολογούμενος πρέπει μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους να υποβάλλει και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο μεικτής χρήσης ή το αυτοκίνητο τύπου JEEP, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο παιδί, υπολογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα ή, αν αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα, και κατά συνέπεια η υπόψη δαπάνη πρέπει να αναγράφεται στους κωδικούς 851-858, κατά περίπτωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι νεκροφόρες παρότι για τη καταβολή των τελών κυκλοφορίας χαρακτηρίζονται ως επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, γίνεται δεκτό να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των αντικειμενικών δαπανών των Ε.Ι.Χ.

Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (Ι.Χ.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αν Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστική εταιρία, καθώς και κοινωνία ή κοινοπραξία που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, έχει ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη αυτών μερίζεται μεταξύ των ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή των μελών της κοινωνίας ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, την κοινωνία κτλ. Η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο για κάθε εταιρία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας και βαρύνει αυτά τα πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που: α) είναι ταυτόχρονα διαχειριστές και εταίροι Ε.Π.Ε.,

β) είναι εταίροι Ε.Π.Ε. και εφόσον κανείς από τους διαχειριστές της Ε.Π.Ε. δεν είναι εταίρος αυτής, γ) είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διοικητές και πρόεδροι Α.Ε.. Ειδικά στην περίπτωση αυτή (γ) η κατανομή της τεκμαρτής δαπάνης γίνεται ισομερώς με ανάλογη εφαρμογή βέβαια του προηγούμενου (δεύτερου) εδαφίου.

Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω οι υπόχρεοι πρέπει να αναγράψουν όλα τα στοιχεία των Ε.Ι.Χ., Μ.Χ. και τύπου JEEP αυτοκινήτων της εταιρίας στον πίνακα 5 (ένδειξη 1γ).

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί για να αναγραφούν όλα τα στοιχεία όλων των αυτοκινήτων που λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να υπολογιστεί η οικεία δαπάνη που βαρύνει το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, θα γραφτούν, κατά την εξής σειρά:

α) Τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αυτοκίνητο που ανήκει στο φορολογούμενο, στη σύζυγό του και στα πρόσωπα που τους βαρύνουν και των οποίων η αντίστοιχη δαπάνη βαρύνει το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, καθώς και το ποσό της δαπάνης αυτής.

β) Τα ίδια στοιχεία και ποσά δαπάνης, για κάθε Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο τύπου JEEP, που ανήκει σε ατομική επιχείρηση του φορολογουμένου ή της συζύγου του.

γ) Τα στοιχεία κάθε εταιρίας ή κοινοπραξίας κτλ. με τη δαπάνη των αυτοκινήτων της οποίας βαρύνεται και ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του και το ποσό της δαπάνης που αντιστοιχεί στο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του. Επίσης, πρέπει να συνταχθεί κατάσταση με ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν προαναφερθεί (ή στην ίδια κατάσταση που συντάσσουν λόγω του ότι το σύνολο των αυτοκινήτων είναι περισσότερα από τέσσερα), όπου θα αναγράψουν τα αυτοκίνητα της κάθε εταιρίας και επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στην ένδειξη 1γ του πίνακα 5, θα γραφτούν:

α) Το ποσοστό συμμετοχής του φορολογουμένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, στην εταιρία, καθώς και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην ίδια εταιρία όλων των φυσικών προσώπων που είναι ομόρρυθμοι εταίροι προκειμένου για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία ή απλοί εταίροι προκειμένου για αστική εταιρία ή εταίροι που είναι ταυτόχρονα διαχειριστές προκειμένου για Ε.Π.Ε. ή εταίροι Ε.Π.Ε. στην περίπτωση που κανείς από τους εταίρους της δεν είναι και διαχειριστής αυτής.

β) Ο αριθμός των προσώπων που είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διοικητές Α.Ε. και πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων τους.

Αν όλα τα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αστικής εταιρίας, καθώς και κοινωνίας ή κοινοπραξίας, που προαναφέρθηκαν, είναι νομικά πρόσωπα, τότε η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση τα αυτοκίνητα (Ε.Ι.Χ. ή τύπου JEEP ή μεικτής χρήσης) της υπόψη εταιρίας κτλ. μερίζεται μεταξύ των νομικών προσώπων που είναι μέλη αυτής (εκτός των ετερόρρυθμων εταιριών) σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Στη συνέχεια η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί στο κάθε μέλος (ΝΠ) επιμερίζεται στα φυσικά πρόσωπα μέλη αυτού του ΝΠ, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στα τρία πρώτα εδάφια του παρόντος (κεφάλαιο 5Β - Αυτοκίνητα Επιχειρήσεων).

-Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις του αν. ν.89/1967, του αν. ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975, το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, που προκύπτει με βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήματος ή πρακτορείου της επιχείρησης εγκατεστημένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του οικείου γραφείου ή υποκαταστήματος ή πρακτορείου.

-Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. Και στην περίπτωση όμως αυτή οι υπόχρεοι πρέπει να αναγράψουν όλα τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται γι' αυτόν το σκοπό, αλλά στους κωδικούς 851-858 θα συμπεριλάβουν μόνο τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της υπόψη επιχείρησης που χρησιμοποιείται γι' αυτόν το σκοπό.

-Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μεικτής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το μισθωτή τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των ποσών που αναγράφεται στους κωδικούς 851, 853, 855 και 857 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να ισούται με τη συνολική δαπάνη που βαρύνεται ο φορολογούμενος λόγω των Ε.Ι.Χ. ή Μ.Χ. αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων τύπου JEEP, η δαπάνη των οποίων στο σύνολό της ή κατά μέρος της βαρύνει το φορολογούμενο.Το ίδιο ισχύει και για τη σύζυγο του φορολογουμένου ως προς τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 852, 854, 856 και 858 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικοί 711-714. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης σκαφών αναψυχής (εξαιρούνται τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης). Το ύψος της δαπάνης αυτής καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους, ως εξής:

α) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο,

β) για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Τα παραπάνω ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων "τρεχαντήρι", "βαρκαλάς", "πέραμα", "τσερνίκι" και "λίμπερτυ", που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.

Ένδειξη Ιστιοφόρα" : Διαγραμίστε τη λέξη "ΝΑΙ" σε περίπτωση κατοχής ή χρήσης ιστιοφόρου σκάφους αναψυχής.

Ένδειξη "Χώροι Ενδιαίτισης" : Διαγραμίστε τη λέξη "ΝΑΙ" σε περίπτωση που το σκάφος σας διαθέτει χώρο ενδιαίτισης.

Κωδικός 747-748. Γράψτε τα μέτρα μήκους του σκάφους αναψυχής. Σημειώνεται ότι όταν το μήκος δεν είναι ακέραιος αριθμός μέτρων, τότε γράφεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μέτρων. Διευκρινίζεται ότι ως μήκος του σκάφους θεωρείται το μήκος της ευθείας γραμμής που ενώνει τα πιο απομακρυσμένα σημεία της πλώρης και της πρύμνης του σκάφους.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι όσα προαναφέρθηκαν για τα αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης και της ακινησίας, εφαρμόζονται ανάλογα και στην αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκαφών αναψυχής, ενώ η μείωση λόγω παλαιότητας ρυθμίζεται ειδικά όπως προαναφέρθηκε. Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Για τα σκάφη που δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 713-714 αλλά απλώς συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία της ένδειξης 1δ του πίνακα 5 ( όνομα σκάφους, αριθμός και λιμάνι νηολογίου μέτρα μήκους κ.λ.π.).

Κωδικοί 731-732. Γράψτε το ποσό της αμοιβής του πληρώματος προκειμένου για σκάφη αναψυχής με μόνιμο πλήρωμα, ναυτολογημένο για μέρος ή για ολόκληρο το έτος.

Κωδικοί 715-716. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Η αντικειμενική αυτή δαπάνη για κάθε αεροσκάφος κτλ. καθορίζεται ως εξής:

α) Για ανεμόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.

β) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του

κινητήρα τους που προσαυξάνεται με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.

γ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης.

Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα αυτοκίνητα (ιδιοκτησία επιχειρήσεων, ανηλίκων κτλ.) εκτός της παλαιότητας και της ακινησίας εφαρμόζονται ανάλογα και σε αυτήν την περίπτωση αντικειμενικής δαπάνης.

δ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του υπ' αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισμού υπε ρελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών (ΦΕΚ 1360 Β'), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Κωδικοί 765-766. Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης με βάση τις δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σας. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνεια της, ανά κλίμακα, σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και τα εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα και σε τριακόσια (320) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων.

Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται. Στην περίπτωση που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σας περισσότερες από μία πισίνες, θα συμπληρώσετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση με εκείνη της ένδειξης 1στ του πίνακα 5 της δήλωσης και θα γράψετε σε αυτή καθεμιά από τις πισίνες (και τις πληροφορίες που ζητούνται γι' αυτές), καθώς και τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται η κάθε πισίνα και το σύνολο αυτής της δαπάνης των δεξαμενών κολύμβησης της κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στους κωδικούς 765-766 και προ αυτών θα αναγραφεί η ένδειξη "ως συνημμένη κατάσταση".

Κωδικός 767. Συμπληρώνεται η επιφάνεια εξωτερικής πισίνας (σε τ.μ.)

Κωδικός 768. Συμπληρώνεται η επιφάνεια εσωτερικής πισίνας (σε τ.μ.)

Κωδικός 769. Γράψτε την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλετε για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός 770. Γράψτε την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλετε για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι ανωτέρω ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. Η μείωση αυτή θα γίνει από την Γ.Γ.Π.Σ..

Επίσης, από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου που ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Κωδικοί 719-720. Γράψτε τα συνολικά ποσά (τίμημα και λοιπά έξοδα) που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2011 για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων της οικογένειάς σας ή της ατομικής επιχείρησής σας. Εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας καθώς και τα επιβατικά Δ.Χ. και Ι.Χ. καθώς και τα φορτηγά Δ.Χ. και Ι.Χ. που αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης. Επίσης εξαιρούνται τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Εφόσον συντρέχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις που εξαιρούνται της δαπάνης απόκτησης, δε θα συμπληρώνονται οι κωδικοί αυτοί. Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους. Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε όχημα που αγοράσατε θα αναγράψετε το είδος του οχήματος (φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, τρίτροχο αυτοκινούμενο όχημα κτλ.), τον αριθμό κυκλοφορίας του, τα κυβικά εκατοστά, το μεικτό και καθαρό βάρος προκειμένου για φορτηγά κτλ., τους μήνες κυριότητας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή κτλ., τα ποσά που καταβάλατε το 2011 (τίμημα, τυχόν συμβολαιογραφικά έξοδα, τυχόν εισφορές ή δασμούς στο δημόσιο, τυχόν αμοιβή σε μεσίτη κτλ.) για την αγορά κάθε τέτοιου οχήματος και το άθροισμα των ποσών αυτών για το σύνολο των οχημάτων θα το μεταφέρετε στους κωδικούς 719-720 της δήλωσης. Στη σχετική κατάσταση που θα επισυνάψετε, εκτός των άλλων, θα αναγράψετε και τον τρόπο καταβολής της οικείας δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και θα επισυνάψετε τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Κωδικοί 721-722. Γράψτε συνολικά το ποσό που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2011 για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής (στα οποία υπάγονται και τα "τζετ σκι") και αεροσκαφών (εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, καθώς και όσα αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης). Προκειμένου για αγορά πλοίων αναψυχής (στα οποία υπάγονται και τα "τζετ σκι") επισυνάψτε σχετική κατάσταση όπου για κάθε σκάφος θα συμπληρώσετε τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ αγοραστή και πωλητή, όνομα σκάφους, αριθμό και λιμάνι νηολογίου, μέτρα μήκους, έτος πρώτης νηολόγησης, το ποσό δαπάνης (τίμημα που καταβάλατε, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ.) για κάθε τέτοιο σκάφος, τρόπο καταβολής της δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και τα νόμιμα επίσημα δικαιολογητικά στοιχεία και τέλος αναγράψτε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2011 για την αγορά όλων των σκαφών αναψυχής που αγοράσατε. Προκειμένου για αγορά αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, επισυνάψτε σχετική κατάσταση στην οποία θα συμπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία για κάθε τέτοια αγορά και θα επισυνάψετε και τα νόμιμα δικαιολογητικά, κατά αναλογία με όσα προαναφέρθηκαν για την αγορά σκαφών αναψυχής και τέλος θα γράψετε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2011 για την αγορά όλων των αεροσκαφών που αγοράσατε.

Κωδικοί 723-724. Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2011 για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Εξαιρούνται αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας. Εξαιρούνται επίσης αυτά που αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης και αποκτώνται από πρόσωπα πού ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν, κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις, ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε τέτοιο κινητό πράγμα θα αναγράψετε το είδος του, τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή, το στοιχείο που εκδόθηκε για τη συναλλαγή (αριθμός και ημερομηνία στοιχείου), το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του, τον τρόπο καταβολής της οικείας δαπάνης, καθώς και φωτοαντίγραφο του υπόψη στοιχείου που εκδόθηκε

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθμούς 719-724 του πίνακα 5 και στις σχετικές καταστάσεις θα συμπεριλάβετε και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο 2011 (π.χ. για αγορά αυτοκινήτου κτλ.) που προέρχονται από αντίστοιχες συναλλαγές που έγιναν σε προηγούμενα έτη. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη μέχρι και την 31.12.2013 η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την αγορά ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή την ανέγερση οικοδομών ή την κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης και επομένως διαγράφηκαν οι κωδικοί 735-736 και 737-738 από το πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης.

Κωδικοί 725-726. Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2011 για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά συνολικά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επίσης, εξαιρούνται από το τεκμήριο, οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Επισυνάψτε κατάσταση με τα στοιχεία του δωρητή, του δωρολήπτη, το ποσό για κάθε δωρεά ή χορηγία, καθώς και φωτοαντίγραφο της τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς κτλ.

Κωδικοί 727-728. Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2011 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων γενικά. Επίσης, γράψτε το ποσό που καταβάλατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεις αυτές οφείλονται σε αγορά μη καταναλωτικών αγαθών μέσω αυτών των πιστωτικών καρτών (αγορά αυτοκινήτου, μηχανήματος, πινάκων ζωγραφικής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων). Στην περίπτωση αναγραφής ποσού στους κωδικούς 727-728, θα συμπεριλάβετε στα ποσά αυτά και το ποσό τυχόν τόκων υπερημερίας. Επίσης στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2011 για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 727-728 γράψτε για τις αγορές των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους κωδικούς 719-724 και για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή την κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης τις οποίες εξοφλήσατε μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ τα ποσά που καταβάλατε σε μετρητά γράψτε τα στους κωδικούς 719 έως 724.

Δ. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες καθώς και αυτό που προσδιορίστηκε στους κωδικούς 707-769 και 851-858 μπορεί να αμφισβητηθεί από το φορολογούμενο όταν η πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν είναι μικρότερη από την αντικειμενική δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Η επίκληση των περιστατικών αυτών μπορεί να γίνει από όλους τους υποχρέους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις:

α) Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

β) Όσοι είναι φυλακισμένοι.

γ) Όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.

δ) Όσοι είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστημα που δικαιούνται βοήθημα ανεργίας.

ε) Όσοι συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συμβάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν εισόδημα από εμφανείς πηγές.

στ) Οι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους.

ζ) Όσοι, προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Για παράδειγμα στην περίπτωση που φορολογούμενος/η δεν έχει πληρωθεί για έναν ολόκληρο χρόνο από την εργασία του και δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα ούτε αυτός ούτε ο/η σύζυγός του, τότε το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την ιδιοκτησία Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητείται και δεν υπολογίζεται.

Ο φορολογούμενος που επικαλείται τα πιο πάνω περιστατικά έχει υποχρέωση να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι πραγματοποίησε δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική, τα οποία αφού εξεταστούν από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. αιτιολογημένα γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται.

Στις πιο πάνω α' και ε' περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.

Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

Το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης δεν εφαρμόζεται (εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν ήδη αναφερθεί) στις εξής περιπτώσεις:

α) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

β) Προκειμένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α. ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α), του α. ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α), για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.

γ) Προκειμένου για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για μεταπώληση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος έχουν παραμείνει στη ΔΟΥ στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν κυκλοφόρησε παράνομα. Για τις μεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 μέχρι και 14 του άρθρου 81. Οι μεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν στο οικείο έτος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ. , δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης.

δ) Προκειμένου για αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

ε) Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,

στ) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις οι φορολογούμενοι πρέπει να συμπληρώσουν όλες τις οικείες στήλες που τους αφορούν στη δήλωση, καθώς και στην τυχόν κατάσταση των αυτοκινήτων που θα έχουν συμπληρώσει, σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί. Δε θα γραφτεί μόνο το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει:

α) με βάση το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο στις περιπτώσεις α', β', γ', ε' και στ'

β) με βάση το σκάφος αναψυχής της περίπτωσης δ' και στ'

γ) με βάση την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από δευτερεύουσα κατοικία στην περίπτωση β' και στ'.

Υπολογισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης (Τεκμήρια)

Υπολογισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης Τεκμήρια έτους 2012 (οικ.έτος 2013) Πατήστε εδώ...

 

Υπολογισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης Τεκμήρια έτους 2011 (οικ.έτος 2012) Πατήστε εδώ...

juliusbeckerfinancialhelp@gmail.com

Ο κ Julius Becker | 2015-02-27

Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα δάνειο για επαγγελματικούς λόγους ή για να πληρώσουν τους λογαριασμούς με επιτόκιο 3%; Δίνουμε έξω δανείου προς την ατομική και τη συνεργασία φορέων που κυμαίνονται από $ 3000 δολάρια σε $ 20 εκατομμύρια δολάρια, λίρες EUR5,000.000.000 μέγιστη διάρκεια από 1 έως 30 ετών, Εάν ναι Επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω στοιχεία.
(1) Names______
(2) Country________
(3) Number_______ Τηλέφωνο
(4) Gender_________
(5) Δάνειο Amount________
(6) Διάρκεια: _________
(7) Μηνιαία Income____
(8) occupation____
Με εκτίμηση,
DR.JULIUS BECKER επιχείρηση δανείου
e-mail: info.juliusbeckerfinancialhelp@gmail.com
Αναμονή για την απάντησή σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο κ Julius Becker
Ντάγκλας Smi

koinonikomerisma

basilis | 2014-07-10

exo9300eisodimakaitekmarto13000pantremenosmeenapeditodikaioyme

τεκμηρια διαβιωσης

παναγιωτης | 2014-06-16

Εχω μπλοκάκι σε ισχύ για ολοκληρο το 2013, μηδενικό πραγματικό εισόδημα (μόνο 4€ εισόδημα απο τόκους) και φιλοξενουμαι στο πατρικό μου που ειναι και η εδρα της ατομικής με παραχώρηση.Θα φορολογηθώ αναγκαστικά ως ελευθερος επαγγελματίας με 26% για εισόδημα 1700€ , (2900€ απο αυτοκίνητο+3000€ του άγαμου μειον εισφορες 4200€ στο τσμεδε) + προκαταβολή φόρου 55% αν δε κανω λάθος και αν όχι που θα δηλωσω ότι καλύπτομαι απο τους γονεις μου; Η οικια βρίσκεται σε τουριστικο δημοτικό διαμερισμα άνω των 3000 κατοίκων μεσα σε αγροτεμάχιο και στα όρια οικισμού κάτω των 500 κατοίκων ο οποιος δεν έχει μπει στο σχέδιο πολεως.Είμαι υπόχρεως του τέλους επιτηδεύματος;Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

τεκμιριο

διμιτρισ | 2014-06-10

ειμε α νεργοσ με καρτα ανεργιασ δεν εχο οισοδιμα εχο ενα αθτοκινιτο 1300κ εχο ενα σπιτι κιρια κατικια60τμ ειμε παντρεμενοσ με διο πεδια ναπλιροσο φετοσ φορο εωχαριστο.

Δωρεάν παραχωρηση

Φιλιππος | 2014-06-03

´Εχω με την αδελφή μου διώροφη κατοικία εξαδιαιρέτου και μένει ο κάθε ένας στον ενα όροφο με την οικογένεια του .Πρέπει να κάνουμε
ο ένας στον άλλο δωρεάν παραχώρηση το 50 τοις εκατό και να το δηλώσουμε στο Ε2.Δηλαδη να πληρώνουμε φόρο ενοικίου για το σπίτι μας.Υπάρχει κάποιος άλλος πιο ανώδυνος τρόπος;
Σας ευχαριστώ.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΑΚΗΣ | 2014-05-13

ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΧΗΡΟΣ ΜΕΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ.ΤΟ ΣΠΙΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΜΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ Η ΟΧΙ.ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Απάντηση:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

TAXnews | 2014-05-22

Αν έχετε και οι δύο την επικαρπία ή την οίκηση του σπιτιού κατά το ποσοστό που σας αναλογεί, τότε κατά την γνώμη μας μπορείτε να το δηλώσετε το ποσοστό σας και οι δύο αλλά θα πρέπει να δείτε αν καλύπτετε και τα τεκμήρια, που με την τροποποίηση του άρθρου 9 μάλλον τα καλύπτεται.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2014-05-12

Είμαι διαζευγμένη και άνεργη. Φιλοξενούμαι από τη συνταξιούχο μητέρα μου. Το πραγματικό εισόδημα της μητέρας μου είναι 5.100 συν 2.760 ΕΚΑΣ, σύνολο 7.860. Το τεκμαρτό της εισόδημα είναι 4.156 Ευρώ. Το δικό μου πραγματικό εισόδημα είναι 419 Ευρώ ενώ το τεκμαρτό μου είνα 4.015. Πως υπολογίζεται το συνολικό εισόδημά μας ως προς την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση:ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

TAXnews | 2014-05-22

Αθροίζονται τα μεγαλύτερα μεταξύ πραγματικών και τεκμαρτών εισοδημάτων.

Εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής

Γεώργιος Μπαζούκας | 2014-05-12

Σε ποιο κωδικό θα δηλώσω το ποσό που έλαβα από την ασφαλιστική εταιρεία, εξαγοράζοντας το συμβόλαιό μου ;

Απάντηση:Εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής

TAXnews | 2014-05-22

To θέμα σας είναι πολύπλοκο και σημαντικό θα πρέπει να απευθυνθείτε στον λογιστή - φοροτεχνικό σας.

Αποδείξεις για το τεκμήριο διαβίωσης

Δημήτρης | 2014-05-12

Είμαι άνεργος και στο Ε1 δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα στους πίνακες 4 και 5. Δηλώνω μόνο τόκους καταθέσεων και το επίδομα ανεργίας. Χρειάζεται να δηλώσω και αποδείξεις ; (το εκκαθαριστικό στο demo δεν δείχνει "ελλειμα" αποδείξεων αλλά δεν δείχνει πουθενά αν υπολόγισε το τεκμήριο διαβίωσης)

Απάντηση:Αποδείξεις για το τεκμήριο διαβίωσης

TAXnews | 2014-05-22

Γιατί, το επίδομα ανεργίας καλύπτει τα τεκμήρια.

Τόκοι - τεκμαρτό εισόδημα

Κωνσταντίνα | 2014-05-06

Καλημέρα σας,

είμαι άνεργη φιλοξενούμενη φοιτήτρια 30 ετών στο σπίτι των γονιών μου χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο αλλά με τόκους καταθέσεων 200€ (φόρος παρακρατημένος από τράπεζα 30€).
Θα μπορούσατε να μου πείτε αν τεκμαίρεται - λόγω τόκων - ότι έχω εισόδημα 3.000€ και αν ναι, θα πρέπει να συμπληρώσω τον κωδ. 049 με το ποσό των 750€ (25%);
Επίσης κάρτα ανεργίας δεν έχω λόγω φοίτησης σε ΑΕΙ.

Έχω μπερδευτεί αρκετά... σας ευχαριστώ

Απάντηση:Τόκοι - τεκμαρτό εισόδημα

TAXnews | 2014-05-22

ΝΑΙ κωδ. 049 με το ποσό των 750€

Φόρος διαφοράς τεκμαρτού με πραγματικού

Ακης | 2014-04-29

Γεια σας. Είμαι παντρεμένος με κοινή δήλωση. Έχω τεκμαρτο εισόδημα 7320 Ε και πραγματικό εισόδημα 4500 Ε σαν μισθωτός.Θα πληρώσω φόρο για την διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού; ή καλύπτομαι από την έκπτωση φόρου 2100Ε ;Eυχαριστώ

Απάντηση:Φόρος διαφοράς τεκμαρτού με πραγματικού

TAXnews | 2014-05-01

Καλύπτεται από την έκπτωση των 2100 ευρώ.

κατοχη αυτοκινητου

giannis papas | 2014-04-26

εχω ενα αυτοκινητο με αντικειμενικη δαπανη 3640,00, φιλοξενουμαι στη μητερα μου, ειμαι ανεργος και γεννημενοσ το 1982. εαν βαλω αποδειξεις 910,00 μου βγαινει να πληρωσω 165,00 γιατι.......

Απάντηση:κατοχη αυτοκινητου

TAXnews | 2014-04-29

Κατά την γνώμη μας θα πρέπει να περιμένετε να δοθούν οι διευκρινήσεις από το Υ.Ο. μετά την τροποποίηση του άρθρου 9 του ν.2238/1994 που θα γίνει στις επόμενες ημέρες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2014-04-22

Έχω 2 παιδιά που γεννήθηκαν εντός του 2013. Θα ληφθούν υπόψιν για την κάλυψη του τεκμαρτού εισοδήματος για το κοινωνικό μέρισμα μιας και δεν έχουν δηλωθεί στην προηγούμενη δήλωση (οικ,2013)?

Απάντηση:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

TAXnews | 2014-04-29

Κατά την γνώμη μας όχι.

Τεκμηρια

Νικος Αναστασιου | 2014-04-10

Καλησπερα.
Η αδερφη μου ειναι ανεργη 25 ετων, μενει στο στιτι των γονων , εχει στο ονομα της ενα αυτοκινητο 1200cc και το μονοαδικο της εισοδημα ειναι ενοικια απο κατι χωραφια 1200ευρω τον χρονο.
Το τεκμηριο που εχει σαν ατομο ειναι 6200ευρω( περιπου 3000+3200) λογω αυτοκινητου, θα πληρωσει εφορια??
Αν ναι, και γινει μεταβιβαση του αυτοκινητου στον πατερα της την αποφευγει?
Ευχαριστω.

Απάντηση:Τεκμηρια

TAXnews | 2014-04-14

NAI, με την κλίμακα των ενοικίων.

Αντικειμενικές δαπάνες μονοκατοικίας σε μη μακροχρόνια άνεργο!

Σπύρος Νικολάου | 2014-04-08

Καλησπέρα, έχω κτήσει μία μονοκατοικία 150 τμ και 100 τμ υπόγειου βοηθητικού χώρου με τη βοήθεια των γονέων μου και με τη χρήση στεγαστικού δανείου. Το 2013 έμεινα για μεγάλο χρονικό διάστημα άνεργος, περίπου 10 μήνες. Στον υπολογισμό ανικειμενικών δαπανών προκύπτει μόνο για την κατοικία ύψος δαπανών γύρω στα 15.700 €. Αν προσθέσουμε και το προσωπικό ποσό 3.000 € καθώς και το τοκοχρεωλυτικό ποσό για το δάνειο φτάνουμε στα 22.700 €. Ωστόσο τα έσοδα μου δεν υπερβαίνουν τα 8.500 € (κυρίως από ενοίκια). Θα φορολογηθώ για 22.700 €;

Απάντηση:Αντικειμενικές δαπάνες μονοκατοικίας σε μη μακροχρόνια άνεργο!

TAXnews | 2014-04-14

NAI, με την κλίμακα των ενοικίων.

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΥΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2014-03-28

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩ ΟΣΟ ΗΜΟΥΝ ΑΝΕΡΓΗ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΧΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΗΛΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ? ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΩ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ?

Απάντηση:ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

TAXnews | 2014-04-07

Δήλωση πρέπει να κάνετε, αλλά φόρος δεν θα προκύψει όταν το πραγματικό σας εισόδημα είναι μηδενικό, και δεν έχετε κάποιο τεκμήριο.

Monimos katoikos exoterikou

Georgia | 2014-03-10

I kori mou zei ergazetai stin Germania kai eine monimos katoikos exoterikou . Ehei forologiko noumero alla den ekane pote dilosi giati den ehei katholou eisodimata stin Ellada .Ti ginetai se tetia periptosi ?Prepi na ypovalei dilosi?

Απάντηση:Monimos katoikos exoterikou

TAXnews | 2014-04-07

ΠΡΙΝ εγκατασταθείτε οριστικά στο εξωτερικό ή μεταναστεύσετε στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα πάνω από έτος...
Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/foros/forologikh-katoikia/

κυρια η δευτερευουσα

γεωργιος | 2013-07-29

Παρακαλω αν θελετε να μου λυσετε μια απορια που προεκυψε...
Μενω και δηλωνω κυριοτητα το 50% σαν κυρια κατοικια,μονοκατοικια 190 τ.μ σε περιοχη με κατω απο 2799 τ.ζ με τ.εισ. 7600.
Αν τη δηλωσω σαν δευτερευουσα με 2 μηνες ιδιοκατοικηση εχω πολυ μικρο ποσο ως τερμακτο 299.
Αν λοιπον δηλωσω οτι μενω με μια φιλη και εχω το προηγουμενο σπιτι σαν δευτερευουσα ειναι νομιμο?

Απάντηση:κυρια η δευτερευουσα

TAXnews | 2013-08-01

Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

προκαταβολη φορου επομενου ετους

κωστας | 2013-07-25

σε συνεχεια αμεσως προηγουμενου ερωτηματος μου,μηπως ανακυπτει τετοιο θεμα οταν το τεκμαρτο μισθωτου με μονο μισθους ειναι μεγαλυτερο(20%+) του δηλωθεντος?

Απάντηση:προκαταβολη φορου επομενου ετους

TAXnews | 2013-08-01

ΝΑΙ

προκαταβολη φορου εισοδηματος επομενου ετους

Κωστας | 2013-07-25

ειναι λογικο(και που στηριζεται)να προκυπτει ποσο προκαταβολης φορου εισοδηματος επομενου ετους για μισθωτο(δημοσιος υπαλληλος)με ΜΟΝΟ εισοδημα απο μισθωτες υπηρεσιες(ο μισθος του απο το Δημοσιο)?Μηπως (?)εχει καποια σημασια οτι κατοικει σε δωρεαν παραχωρημενη απο τους γονεις του κατοικια?

ΔΗΛΩΣΗ 2013 ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΑΡΙΑ | 2013-07-22

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1200 ΚΥΒΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥ 2002 ΑΛΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΕ ΚΟΛΕΓΙΟ. ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ.
Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ? ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΛΠ. ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΡΩΤΗΣΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΒΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΗΛΩΣΗ. ΔΕΝ ΜΕ ΔΙΑΦΩΤΙΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση:ΔΗΛΩΣΗ 2013 ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

TAXnews | 2013-07-25

ΝΑΙ θα πρέπει να κάνει δήλωση, δεν θα πληρώσει φόρο αν βάλει αποδείξεις στον κωδικό 049 (τεκμήρια επί 25% περίπου 1300 ευρώ αποδείξεις) και τσεκ στον κωδικό 017.

ΠΥΛΩΤΗ-ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ(ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)

ΓΙΩΡΓΟΣ | 2013-07-22

ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ Θ5 ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΜΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΑΡΟΛΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΝΩ ΣΤΟ Ε9?

Απάντηση:ΠΥΛΩΤΗ-ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ(ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)

TAXnews | 2013-07-25

ΝΑΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ και τώρα ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Γιάννης | 2013-07-21

Χαίρεται, ο γιός μου γεννήθηκε το 1985, σπούδαζε σε Ελληνικό πανεπιστήμιο, και έκανε μεταπτυχιακό στο εξωτερικό (Ολλανδία).
Πήρε το μεταπτυχιακό πτυχείο την Άνοιξη του 2013, Επέστρεψε στην Ελλάδα, και από τον Μάρτιο του 2013 υπηρετεί την στρατιωτική θητεία.
- Δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο στο όνομα του, ούτε έχει εργαστεί ποτέ, και φυσικά δεν έχει εισόδημα έως σήμερα.
- Πάντα (έως και το οικονομικό έτος 2011) τον καταγράφαμε ως προστατευόμενο μέλος στο Ε1 μας (πίνακας 3, παράγρ.2, κωδ.003, και στον πίνακα 9, περίπτ.1) έχοντας τις ανάλογες βεβαιώσεις αρχικά του Ελληνικού και τα τελευταία χρόνια του Ολλανδικού Πανεπιστημίου.
- Πέρυσι, οικονομικό έτος 2012 (για τα εισοδήματα του 2011), Ούτε έκανε φορολογική δήλωση στο όνομα του, και για Πρώτη φορά ΔΕΝ τον δηλώσαμε ούτε εμείς οι γονείς ως προστατευόμενο μέλος (λόγω ηλικίας).
- Εφέτος, οικονομικό έτος 2013 (για τα εισοδήματα του 2012), τι πρέπει να κάνουμε ?
(έχουμε την σχετική βεβαίωση του Ολλανδικού Πανεπιστημίου, για όλο το 2012 έως και 31/08/2013 και φυσικά το Πτυχείο) ?
Στα υπ'όψιν ότι δεν έχουμε κλειδάριθμο και το παιδί υπηρετεί την στρατιωτική θητεία, όπως προείπαμε.
Σας ευχαριστώ πολύ .-

Απάντηση:ΦΟΙΤΗΤΗΣ και τώρα ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

TAXnews | 2013-07-25

Kατά την γνώμη μας είναι προστατευόμενο μέλος.

Απάντηση:Απάντηση:ΦΟΙΤΗΤΗΣ και τώρα ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Γιάννης | 2013-07-25

Μα όπως σας αναφέρω παραπάνω ''Πέρυσι, οικονομικό έτος 2012 (για τα εισοδήματα του 2011), Ούτε έκανε φορολογική δήλωση στο όνομα του, και για Πρώτη φορά ΔΕΝ τον δηλώσαμε ούτε εμείς οι γονείς ως προστατευόμενο μέλος (λόγω ηλικίας, γεννήθηκε το 1985).''
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΝ ΔΗΛΩΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΦΕΤΕΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ?
Ευχαριστώ για την βοήθεια σας.

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (μη συγγενικών)

ΑΓΑΠΙΟΣ | 2013-07-20

Γειά σας. Η Μητέρα μου, 86 χρονών χήρα, δηλώνει φορολογούμενα εισοδήματα (συντάξεις) 6400 ευρώ και :
1) Κύρια κατοικία 60 τ.μ. στον πίνακα 5.1α, κωδ. 203 κ.λ.π. όπου διαμένει σε χωριό, στην δωρεάν παραχωρημένη από εμένα οικία ιδιοκτησίας μου.
2) Πρώτη Δευτερεύουσα 40 τ.μ. στον πίνακα 5.1β, κ.λ.π. μία Αγροτική αποθήκη - αγροικία στην αγροτική περιφέρεια του χωριού, της οποίας έχει την Επικαρπία (εγώ έχω την ψιλή κυριότητα).
Στις δύο αυτές κατοικίες φιλοξενεί δύο μη συγγενικές οικογένειες. Στην υπό αριθμό 1 για βοήθεια και συντροφιά, και στην υπό αριθμό 2 για την φροντίδα της αγροτικής περιουσίας.
Οι φιλοξενούμενες οικογένειες θα το δηλώσουν στον πίνακα 7.10, κωδ. 801 με το ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ της Μητέρας μου, 092, 091, και 097 ?
Υπάρχει πρόβλημα αύξησης τεκμαρτής δαπάνης ?
Είναι σωστές οι δηλώσεις έτσι ?
Ευχαριστούμε !!!

Απάντηση:ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (μη συγγενικών)

TAXnews | 2013-07-25

Υπάρχει πρόβλημα αύξησης τεκμαρτής δαπάνης ? OXI
Είναι σωστές οι δηλώσεις έτσι ? NAI

Απάντηση:Απάντηση:ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (μη συγγενικών)

ΑΓΑΠΙΟΣ | 2013-07-25

Ευχαριστώ πολύ, και κάτι ακόμη παρακαλώ...
Οι φιλοξενούμενες οικογένειες θα το δηλώσουν στον πίνακα 7.10, κωδ. 801 με το ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ της Μητέρας μου, 092, 091, και 097 ?

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ | 2013-07-18

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ; Η ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ) Η΄ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

TAXnews | 2013-07-20

Κατά την γνώμη μας αυτή στην οποία μένει πραγματικά.

προτατευόμενο μέλος

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2013-07-16

Η κόρη μου είναι γενημένη στις 26/12/87 και έχει ένα αυτοκίνητο 1328 κυβικά 12 μήνες στην κατοχήτης,είναι άνεργη με μηδέν εισόδημα για το 2012 έχει κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ,κάνει φορολογική δήλωση και δηλώνει φιλοξενούμενη στην οικία μου.Μπορώ να την δηλώσω ως προστατευόμενο μέλος εφόσον εγώ την συντηρώ;

Απάντηση:προτατευόμενο μέλος

TAXnews | 2013-07-20

Κάνει μόνη της δήλωση και σε περίπτωση φιλοξενίας , αναγράφει στον κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που την φιλοξενεί και συμπληρώνει τους κωδικούς 092, 091 και 097.

Απάντηση:Απάντηση:προτατευόμενο μέλος

προστατευόμενο μέλος | 2013-07-21

μπορώ να την δηλώσω και εγώ στην δική μου δήλωση ως προστατευόμενο μέλος;

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:προτατευόμενο μέλος

TAXnews | 2013-07-25

μόνο αν δεν έχουν περάσει 2 χρόνια από το τέλος των σπουδών της και είναι στον ΟΑΕΔ τα 2 χρόνια αυτά.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΣ | 2013-07-05

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ ΣΕ ΤΕΚΝΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΩ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΚΗ ΜΟΥ?
ΕΠΙΣΗΣ Η ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΜΙΣΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.

Απάντηση:ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

TAXnews | 2013-07-20

ΟΧΙ δωρεάν παραχώρηση γίνεται μόνο για κύρια κατοικία επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. | 2013-07-05

ΓΟΝΕΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΕ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.ΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΟ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΩΣ ΚΥΡΙΑ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

TAXnews | 2013-07-20

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΟ. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

αγορα διαμερισματος

βαγγελης | 2013-07-02

Η κόρη μου είναι 21 ετών και σπουδάζει , σκέφτομε να αγοράσω ένα διαμέρισμα η εκτίμηση της εφορίας είναι περίπου 100.000 . Τι με συμφέρει καλύτερα να το πάρω στο όνομά μου η στο όνομα της κόρης μου ? Γιατί εαν το πάρω στο όνομά μου πληρώνω φόρο μιας και εχω και άλλο ακινητο ενω στην κόρη μου θα είναι πρωτη κατοικία.

Απάντηση:αγορα διαμερισματος

TAXnews | 2013-07-03

Κατά την γνώμη μας θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον Λογιστή-Φοροτεχνικό σας το θέμα σας είναι πολύπλοκο.

συνδρομή σε επιμελητήριο

Γεωργία | 2013-07-02

Παρακαλώ πολύ μου λέτε σε ποιον κωδικό μπαίνει η συνδρομή σε επιμελητήριο ? (ΓΕΩΤΕΕ)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Απάντηση:συνδρομή σε επιμελητήριο

TAXnews | 2013-07-03

κωδικός 049

Προστατευόμενο μέλος

Δημήτρης | 2013-07-02

Η κόρη μου είναι 20 ετών φοιτήτρια και χωρίς εισόδημα. Τον Αύγουστο 2012 της παραχωρήθηκε με "δωρεά εν ζωή" η ψιλή κυριότητα κατοικίας στη Σάμο απο τον παπού της. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Συνεχίζω να την δηλώνω προστατευόμενο μέλος και απο πλευράς της δηλώνει την ψιλή κυριότητα στο Ε9?

Απάντηση:Προστατευόμενο μέλος

TAXnews | 2013-07-03

NAI

ΔΗΛΩΣΗ 2013

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2013-07-01

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΕΙΜΑΙ 47 ΕΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΗ 4 ΕΤΗ .ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΣΥΖΩ ,ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ , ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ,ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΕΙ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΖΩ.ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΧΩ ΧΑΘΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ.ΤΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ?ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΙΣ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ?

Απάντηση:ΔΗΛΩΣΗ 2013

TAXnews | 2013-07-03

Η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη δεν θα εφαρμοστεί για στους υπόχρεους άνω των 18 ετών, όταν αυτοί δεν έχουν τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται αποδείξεις.
Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/foros/apodeikseis-2011/

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΙΔΙΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. | 2013-06-20

ΓΙΑ ΤΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΆΚΑ 5 ΚΩΔ 769 ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΆΚΙ ΜΌΝΟ ΣΤΟΝ ΥΠΌΧΡΕΟ ? ΤΟ ΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΦΜ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΟΙ Α.Π.Υ. ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΖΗΤΗΣΑΜΕ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΑΦΜ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ . ΠΩΣ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗς ΣΥΖΥΓΟΥ?

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΙΔΙΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

TAXnews | 2013-06-20

Είναι οικογενειακό τεκμήριο και επιμερίζεται σύμφωνα με το εισόδημα του κάθε φορολογούμενου.

συμμπληρωση του πινακα5

ματουλα | 2013-06-12

Η ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ. ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ 85ΤΜ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ. Η ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΤΟΝ ΥΙΟ ΤΗΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ129 ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ? ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ

Απάντηση:συμμπληρωση του πινακα5

TAXnews | 2013-06-18

Α) Αυτός που το παραχωρεί δηλώνει μόνο στο Ε2 Τεκμαρτό ετήσιο ενοίκιο, εφόσον η μητέρα σας δεν μένει και αυτή στην οικία και τότε υπολογισμός είναι αντικειμενική αξία ακινήτου επί 3,5%
Β) Αυτός που το κατοικεί , το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία ).

κάτοικος εξωτερικού

νικος | 2013-06-06

Καταρχήν συγχαρητήρια για την βοήθεια που δίνετε σε όλους εμάς !
Είμαι κάτοικος εξωτερικού, εδώ και 3 χρόνια οικ 2010, 2011, 2012.
Το 2011 παντρεύτηκα στην Ελλάδα με Γερμανίδα. Η φορολογική μας κατοικία είναι επίσημα στην Αμερική. Θεωρώντας ότι η Γυναίκα μου δεν έχει εισοδήματα στην Ελλάδα και μένουμε στην Αμερική, μόνιμα, φορολογική δήλωση στην Ελλάδα κάνω μόνο εγώ, αφού έχω εισοδήματα στην Ελλάδα. Είναι λάθος; Υποχρεούμαι να δηλώνω στην Δήλωσή μου ότι είμαι έγγαμος ; εάν ναί δεν θα "ζητήσει" το σύστημα ΑΦΜ της γυναίκας μου ; εάν η απάντηση σας είναι ναι και δεν το κάνω, αλλά δηλώνω άγαμος, σημειωτέον ότι υπερκαλύπτω τα κριτήρια διαβίωσης στην Ελλάδα, θα έχω κάποιες κυρώσεις ή πρόστιμα;
Ευχαριστώ εκ τω προτέρων και συγνώμη για τις πολλές ερωτησεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε εδώ στην Αμερική οι συγκέντρωση τέτοιων πληροφοριών είναι δύσκολη

Απάντηση:κάτοικος εξωτερικού

TAXnews | 2013-06-18

θα πρέπει να ζητήσετε την υποστήριξη κάποιου λογιστή-φοροτεχνικού στην Ελλάδα για το ερώτημα αυτό, το θέμα σας είναι αρκετά πολύπλοκο.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2013

Χρήστος | 2013-06-05

Γειά σας.
Στα περιουσιακά μου στοιχεία έχω και ένα σπίτι 99 τμ, κοινό και αδιαίρετο με τον αδερφό μου, το οποίο βρίσκεται σε ένα μικρό ορεινό χωριό (τ.ζ < 1000 €).
(1) Ως συνιδιοκτησία δηλώνω ποσοστό 50 %. Πράττω σωστά ή λόγω του ότι είναι κοινό και αδιαίρετο πρέπει να δηλώσω ποσοστό 100% ?
(2) Στο εν λόγω σπίτι διαμένω λιγότερο από 10 μέρες το χρόνο και τον υπόλοιπο καιρό είναι κλειστό. Τι να κάνω στην προκειμένη περίπτωση ώστε να να ελαχιστοποιήσω το τεκμήριο διαβίωσης ?

Ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο και τη βοήθειά σας.

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2013

TAXnews | 2013-06-18

1. 50%
2. Δευτερεύουσα Κατοικία 12 μήνες

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2013-06-03

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΗΣ
ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/03/12 (3 ΜΗΝΕΣ) ΗΜΟΥΝ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΟ .
ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ 9 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ . ΤΗΝ 01/06/2012 ΕΓΙΝΕ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΕΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 18/12/12 Η ΜΗΤΕΡΑ ΑΠΕΒΙΩΣΕ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ. ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 9 ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 7 ΟΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ 1(ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΑΥΤΟ?) ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΩ? ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΙΝΑΚΑ? ΥΠΟΒΑΛΩ Ε2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

Απάντηση:ΚΑΤΟΙΚΙΑ

TAXnews | 2013-06-18

Σε περίπτωση φιλοξενίας , αναγράψτε στον κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί και συμπληρώστε τους κωδικούς 092, 091 και 097.
Στην δήλωση της μητέρας δεν δηλώνουμε κάτι, γιατί η μητέρα ιδιοκατοικεί.

Τεκμήριο Αγοράς Οικοπέδου

Νίκος | 2013-03-13

Εάν έχουν γίνει οι δηλώσεις αγοραπωλησίας τον Δεκέμβριο του 2012 και πληρωθεί ο φόρος Δεκέμβριο 2012 αλλά το συμβόλαιο γίνει τον Μάρτιο 2013. Η αγορά αυτου του οικοπέδου αποτελεί τεκμήριο; και για ποιο έτος;

Απάντηση:Τεκμήριο Αγοράς Οικοπέδου

TAXnews | 2013-03-14

Από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013 αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» (αυτό ισχύει σήμερα)
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 3986/2011, οι διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναστέλλονται από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013 και κατά συνέπεια αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για το χρονικό αυτό διάστημα για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων.
Όμως...
Σύμφωνα με την παράγραφο στ' του άρθρου 17 ν.2238/1994 που έιναι η εξής...
στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας.
Με βάση την ανωτέρω παράγραφο στ', το ποσό που καταβάλατε στο έτος 2012 για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση στεγαστικού δανείου αποτελεί τεκμήριο και θα πρέπει να καλυφθεί με εισοδήματα του έτους 2012 ή με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.
Ενώ...
Τυχόν τίμημα για την αγορά της κατοικίας, όπως αναγράφετε στο συμβόλαιο, καταβλήθηκε αποδεδειγμένα μέσα στο έτος 2012 εκτός τραπεζικού δανείου πχ. δόσεις, το ποσό αυτό δεν αποτελεί τεκμήριο.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ | 2013-06-25

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΡΩΤΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

TAXnews | 2013-07-03

Τεκμήριο δεν έχουν οι επαγγελματικές μισθώσεις.

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2009 ΕΩΣ 2012

ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2013-03-07

Παρακαλώ πολύ όπως έχω την άποψη σας για τον χειρισμό του όλου θέματος. 1) Ετος 2008 χώρισα και έκτοτε δεν υπέβαλα καμία δήλωση στην ΔΟΥ κατοικίας της οικογενείας, 2) Διαβίωση έως τώρα στο πατρικό μου σε άλλη περιοχή άνευ δήλωσης ότι είμουν φιλοξενούμενος . 3) Είχα κατάσχεση μισθών για την διατροφή των παιδιών. Παρακαλώ όπως με βοηθήσετε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνω (εάν μπορώ), κόστος λογιστή εάν είναι δυνατόν καθώς και τι δικαιολογητικά πρέπει να αναζητήσω και εάν είναι δυνατόν τι πρόστιμο θα καταβάλω .
Συγχαρητήρια για την σελίδα σας. Με εκτίμηση.

Απάντηση:ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2009 ΕΩΣ 2012

TAXnews | 2013-03-10

Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Για την λύση στο πρόβλημά σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στον λογιστή φοροτεχνικό σας ο οποίος θα ενημερώσει για το ύψος των φόρων και προσαυξήσεων αλλά και τυχόν κάλυψη τεκμηρίων αν υπάρχουν και τις επιπτώσεις από την υποβολή ή μη υποβολή των ανωτέρω.

Εισοδηματα μονο απο εξωτερικο αλλα η οικογενεια ζει στην Ελλαδα

Νικος Τ | 2013-02-11

Ζω, εργαζομαι και φορολογουμαι στην Ελβετια, αλλα η γυναικα μου (με μηδενικο εισοδημα) και τα παιδια μου ζουν στην Ελλαδα. Ισχυει στην περιπτωση μας η αναγκη καλυψης τεκμηριων διαβιωσης; (Νομιζω οτι υπαρχει ασαφεια του νομου οταν ολα τα μελη της οικογενειας δεν διαμενουν μαζι ολο τον χρονο).

Απάντηση:Εισοδηματα μονο απο εξωτερικο αλλα η οικογενεια ζει στην Ελλαδα

TAXnews | 2013-02-18

Δεν έχουμε καταλάβει από το ερώτημά σας αν είστε Ελληνικής, Ελβετικής ή υπήκοος άλλης χώρας και γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει να δείτε τον ν.1502/1984 επίσης δείτε την ΠΟΛ 1142/2012 που αναφέρει μεταξύ των άλλων και τα εξής:
Δεδομένου ότι, η έννοια της κατοικίας δεν ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΕ, θα κρίνεται από τις διατάξεις των άρθρων 51 έως 56 του Αστικού Κώδικα, όπου προβλέπεται ότι το πρόσωπο έχει ως κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες. Η κατοικία διατηρείται ωσότου αποκτηθεί νέα. Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαμονής του. Συνεπώς, για την απόκτηση κατοικίας απαιτείται πραγματική εγκατάσταση σε ορισμένο τόπο (corpus) και βούληση του ατόμου (animus) να καταστήσει τον εν λόγω τόπο κέντρο της ύπαρξης του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών του συμφερόντων, του υλικού του βίου και της επαγγελματικής του εγκατάστασης. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειας του ατόμου, δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία (σχετ. Ν.5772/ ΠΟΛ. 175/24.08.1982 διαταγή)

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ | 2013-02-05

Παρακαλώ για κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με το τεκμαρτό εισόδημα.Είμαι άνεργος χωρίς εισοδήματα, διαζευγμένος,μένω σε παραχωρούμενη από τη μητέρα μου κατοικία 113 τ.μ. και είμαι κάτοχος ΙΧ 1298 κ.ε. του 1990.Δήλωσα δαπάνες αγοράς αγαθών 2,850.Μου ήρθε εκκαθάριση 875 ευρώ και τεκμαρτό 10,645 ευρώ.Έχει γίνει κάποιο λάθος?

Απάντηση:ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

TAXnews | 2013-02-10

Αρ. πρωτ. Δ12 1133259 ΕΞ 2012 24.09.2012 Αμφισβήτηση αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. για δηλώσεις οικονομικού έτους 2012 που ήδη έχουν υποβληθεί.
Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/d12-1133259-2012/

φορολογητέο εισοδημα

Liubov | 2013-01-19

Καλησπερα! μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί άνεργος έχει φορολογητέο εισόδημα 2.500 ευρώ όταν δεν δουλεύει, δεν έχει ακίνητα, σπίτι και εισόδημα του σύζυγοι είναι μονό 13.039 ευρώ . Ευχαριστω

Απάντηση:φορολογητέο εισοδημα

TAXnews | 2013-01-20

Το αφορολόγητο όριο είναι 5.000 ευρώ και σε ειδικές περιπτώσεις 9.000 ευρώ (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όλοι χρειάζονται αποδείξεις για το αφορολόγητο)

τεκμήρια

Δημητρης Κ. | 2013-01-08

Γεια σας,
Αν ο σύζυγος έχει τεκμήριο 10.000 και εισόδημα 5.000 και η σύζυγος τεκμήριο 5.000 και εισόδημα 10.000 τότε το υπερβάλλον εισόδημα της συζύγου καλύπτει το υπολειπόμενο τεκμήριο του συζύγου και δεν επιβάλλεται επιπλέον φόρος στον σύζυγο;

Απάντηση:τεκμήρια

TAXnews | 2013-01-08

ΝΑΙ (Η τυχόν θετική διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των παραπάνω δαπανών (τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και πραγματικών δαπανών) και του συνολικού καθαρού εισοδήματος του φορολογουμένου και της συζύγου του που δηλώνεται και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, αποτελεί τη διαφορά δαπάνης.)

ασκηση

Κωνσταντινος | 2013-01-04

ΓΕΙΑ ΣΑΣ !! μπορειτε να μου εξηγησετε που ακριβως τοποθετουνται τα ποσα που λεει η ασκηση ? δηλαδη : εχει φορολογητεο εισοδημα απο υπαλληλους 18,356 για το οποιο του παρακρατηθηκε φορος συμφωνα με την βεβαιωση τησ υπηρεσιας του 1836 ενω ο αναλογουν φορος συμφωνα με την ιδια βεβαιωση ηταν 1924
και επισης : Συγγραφικα δικαιωματα απο την πωληση τπυ βιβλιου Χ : 3,540
ΕΠΙΣΗΣ εχει επιδοτηση 250ευρω για λαδι απο 5 στρεμματα ελαιονα !

Απάντηση:ασκηση

TAXnews | 2013-01-07

Δεν έχουμε καταλάβει τι υπολογισμό θέλετε κάνετε ώστε να σας βοηθήσουμε…

Αποδείξεις Δαπανών και Φόρος

Θεοχάρης Πηλιούνης | 2012-11-09

Ειμαι άνεργος και τα τεκμήρια για το 2011 που προέκυψαν στην φορολογική μου δήλωση ήταν 6.450 ευρω. Μου επιβάλεται φόρος
σύνολο 248 ευρώ (κύριος + προκαταβολή). Δεν έκανα δήλωση απόδειξης δαπανών (δεν συμπληρώθηκε ο κωδικός 049). Η ερώτηση μου ειναι η εξής: αν έκανα δήλωση απόδειξης δαπανών και συμπλήρωνα τις απαιτούμενες αποδείξεις, σύμφωνα με το τεκμαρτό εισόδημα, ο φόρος που θα μου επιβαλόταν θα ήταν λιγώτερος και αν ναι πόσο ;

Απάντηση:Αποδείξεις Δαπανών και Φόρος

TAXnews | 2012-11-18

ΝΑΙ θα ήταν μηδέν 0

Αντικειμένικές δαπάνες διαβίωσης

Μαρία Παναγιώτου | 2012-07-25

Είμαι 27 ετών, άνεργη, μένω με τη μητέρα μου, έχω ένα αμάξι στο όνομά μου 998κβ έτους 2009 (δηλ.δαπ.διαβ.4000 ευρώ) κι παίρνω εισόδημα από ενοίκια 632,25 ευρώ το χρόνο. Πόσες αποδειξεις πρέπει να δηλώσω; θα πληρώσω φόρο;
Σας ευχαριστώ πολύ

Απάντηση:Αντικειμένικές δαπάνες διαβίωσης

TAXnews | 2012-07-26

Προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας διαμορφώνεται για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών (που έχουν γεννηθεί από 1.1.1981 και μετά) στα εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ κωδικός 017 στο Ε1 και κωδικός 049 για τις αποδείξεις ποσό 1750,00.
ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα υπολογισμού φόρου εισοδήματος οικ.έτος 2012
Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/demo/

τεκμηριαααα

pasxalis | 2012-07-19

καλησπερααα να κανω μια ερωτηση.. στο πινακα 7 με κωδ 049 πως το υπολογιζω?? κανω την δυλωση για να παρω πισω λεφτα απο την απογραφη ειναι αγαμος φοιτητης μενω με την μητερα μου σε ενα σπιτι που το ενοικιαζει δν εχω αμαξι... τα χρηματα που ελαβα με τοον φορο που παρακρατηθηκε ειναι 591.52 και χωρις τον φορο ειναι 633,80 . τι βαζω στον πινακα?

Απάντηση:τεκμηριαααα

kostas | 2012-07-19

Κωδικος 507 ποσο 591,52 ο φορος στον κωδικο 603 και στον κωδικο 049 βαζω αποδειξεις ποσο 750,00 ευρω.

Απάντηση:Απάντηση:τεκμηριαααα

pasxalis | 2012-07-19

οταν λες για τον φορο τι εννοεις?? και τα 750 ευρο θα ειναι οι αποδειξεις που θα τους παω???

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:τεκμηριαααα

ΓΙΑΝΝΗΣ | 2012-07-21

στην βεβαιωση που εχεις γραφει παρακρατηση φορου και για τις αποδειξεις δεν υποβαλλονται

Τεκμαρτό εισόδημα

Βασίλης | 2012-07-15

Σχετ. με το θέμα, το 2011 αγοράσαμε καινούριο αυτ/το (50% στο όνομα μου και 50% στο όνομα της συζύγου μου) και το ποσό αυτό ανέβασε το τεκμαρτό για τη σύζυγο πάνω από το πραγματικό. Επίσης έγινε και μία εξαγορά ασφάλειας ζωής στο όνομα μου η οποία αν προστεθεί στο πραγματικό της συζύγου υπερβαίνει το τεκμαρτό.
(1) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό σαν οικογενειακό έσοδο και να υπερκεράσει το τεκμαρτό?
(2) Φορολογείτε η εξαγορά ασφάλειας ζωής;
(3) Προσπάθησα να τρέξω το Δωρεάν προσφορά σας και έγινε δυνατό γιατί με το άνοιγμα (πριν πληκτρολογήσω οτιδήποτε, ούτε καν το ονομα μου) μου εμφανίζει δύο προκαθορισμένα έσοδα στο 301 για μένα και στο 304, 322 για τη σύζυγο τα οποία δεν ανταποκρίνονται ούτε στο είδος αλλά ούτε και στο ποσό των δικών μας εσόδων. Μπορείτε να το διορθώσετε; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.

Απάντηση:Τεκμαρτό εισόδημα

TAXnews | 2012-07-15

Σύμφωνα με το 1054583/1035/Α0012/2.6.2008 έγγραφο του Υ.Ο., κατά την εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου το καθαρό ποσό υπεραπόδοσης που δικαιούται ο ασφαλισμένος από την επένδυση του συνολικού μαθηματικού αποθέματος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής και προσωπικών ατυχημάτων είναι εισόδημα που φορολογείται με ειδικό τρόπο και πρέπει να γραφτεί στον κωδ.659 του πίνακα 5 του εντύπου Ε1 (Αυτό ΜΟΝΟ το ποσό μπορεί να καλύψει τεκμήρια).
Περαιτέρω, τυχόν επιστροφή στον ασφαλισμένο των καταβληθέντων ασφαλίστρων, μέχρι την ημερομηνία διακοπής του συμβολαίου, δεν θεωρείται εισόδημα γιατί δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα φορολογίας του. Τέλος, διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, διότι αποτελεί το επενδεδυμένο κεφάλαιο που επιστρέφεται και συνεπώς δεν αναγράφεται στη δήλωση φόρου εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Απάντηση:Απάντηση:Τεκμαρτό εισόδημα

Βασίλης | 2012-07-15

Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση σας. Θα εννοείτε τον κωδικό 659 του ΠΙΝΑΚΑ 6 και όχι 5. Αλλά δεν έχω καταλάβει ακόμη τη λογική του τεκμαρτού. Εφόσον έληξε η ασφάλεια μας πήραμε κάποια χρήματα με τα οποία αγοράσαμε το αυτ/το γιατί να μην καλύπτεται έτσι (η αγορά τουλάχιστον) και να μην υπολογίζεται σαν "αντικειμενική δαπάνη";

Μήπως επίσης μπορείτε να δείτε το τεχνικό πρόβλημα που έχει προκύψει με την Ε1 (ΔΩΡΕΑΝ προσφοράς σας) στην υποβολή, γιατί έχει προ-αποθηκευτεί ένα ποσό στους κωδικούς 301, 304 και 322 και δεν δέχεται νέα στοιχεία σ' αυτά τα κουτάκια.

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Τεκμαρτό εισόδημα

TAXnews | 2012-07-16

Διαβάστε την παραπάνω ενότητα "Πώς να αντιμετωπίσετε τα νέα τεκμήρια"
Προσοχή… οι κωδικοί 301, 304, και 322 είναι κλειδωμένοι λόγω δοκιμαστικής έκδοσης Κάντε συμπληρωματική ή αρνητική καταχώρηση εισοδημάτων.

Δήλωση ακινήτου και επιστροφή φόρου επιτηδεύματος

mnikole | 2012-07-12

Καλησπέρα σας,

1) Θα ήθελα τη διευκρίνηση σας σχετικά με το πως δηλώνεται ένα ακίνητο, για το οποίο υπάρχει ψιλή κυριότητα και επικαρπία, και διαμένουν σε αυτό και ο κύριος ιδιοκτήτης του και ο επικαρπωτής του (ιδιοκτήτης η κόρη και επικαρπωτής ο πατέρας).
2) Επίσης, σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος, ο νόμος αναφέρει ότι εξαιρούνται επιτηδευματίες που έχουν έναρξη μέσα στην τελευταία πενταετία (ο σύζυγος μου). Κατά την αποστολή της δήλωσης, υπολογίστηκε τέλος 125 €, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο ποσό πληρωμής του εκκαθαριστικού. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε για να μας επιστραφεί αυτό το ποσό και πότε?

Σας ευχαριστώ πολύ

Απάντηση:Δήλωση ακινήτου και επιστροφή φόρου επιτηδεύματος

TAXnews | 2012-07-15

1. Ο επικαρπωτής είναι ο υπεύθυνος να δηλώσει την χρήση του ακινήτου.
2. Τέλος επιτηδεύματος άρθρου 31 ν.3986/2011 (Πρώτη έναρξη έως 31/12/2006) http://www.taxnews.info/np/telos-epitideymatos/

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΟΓΑ

Τελής | 2012-07-11

Καλησπέρα
Η σύνταξη γήρατος ΟΓΑ μπαίνει στον κωδ 303-304 ή δεν φορολογείται και μπαίνει σε άλλο κωδικό.
Το ρωτάω γιατί στη βεβαίωση αποδοχών δεν αναφέρεται φόρος που αναλογεί / παρακρατήθηκε.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Απάντηση:ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΟΓΑ

TAXnews | 2012-07-12

Στον κωδ 303-304

ημιτελες ακινητο

μαρία | 2012-07-11

θα ήθελα τη βοηθειά σας στο εξής:θέλω να δηλώσω ημιτελές ακίνητο στο ε2.τι χρειάζεται να αναγράψω?οσον αφορά το πόθεν έσχες τι γίνεται?για το 2011 το εισόδημα μου δε ξεπερνά το αφορολόγητο και οι δαπάνες της οικοδομής είναι γύρω στις 20000

Απάντηση:ημιτελες ακινητο

TAXnews | 2012-07-11

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 3986/2011, οι διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναστέλλονται από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013 και κατά συνέπεια αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για το χρονικό αυτό διάστημα για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων.

Απάντηση:Απάντηση:ημιτελες ακινητο

μαρία | 2012-07-11

επομένως δε χρειάζεται να κάνω ανάλωση κεφαλαίου στο ε1 ούτε να γράψω κάτι σχετικό στο ε2 παρα μόνο οτι είναι ημιτελές, σωστά?ευχαριστώ πολύ!

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:ημιτελες ακινητο

TAXnews | 2012-07-11

Κωδικοί 735-736. Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε τη χρήση 2011 για την αγορά ή ανέγερση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται για πληροφοριακούς λόγους.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΟΛΓΑ | 2012-07-10

Παρακαλώ βοηθήστε με στο ακόλουθο ερώτημα:
Η κύρια κατοικία σε κοινή φορολογική δήλωση είναι δική μου 100% (της συζύγου).
Έχω και άλλη κατοικία με πλήρη κυριότητα κατά 57% στην οποία το υπόλοιπο 43% το έχει επικαρπία ο πατέρας μου και τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία. Στο Ε2 δηλώνω το ποσοστό μου ως δωρεάν παραχώρηση στον πατέρα μου.
Πρέπει να δηλώσω το ποσοστό μου και στο Ε1;
Ο πατέρας μου πού πρέπει να δηλώσει αυτό που του παραχωρώ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση:ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

TAXnews | 2012-07-10

ΜΟΝΟ στο Ε2 το ποσοστό σας ως δωρεάν παραχώρηση στον πατέρα σας και ο πατέρας σας στο Ε1 το δικό του 100% κύρια κατοικία.

Αποδείξεις - Φόρος

νικος | 2012-07-09

Καλησπέρα
Η περίπτωση μου έχει ως εξής:
Εισόδημα 8200 euro (απο οικοδομη)
Ειμαι εγγαμος με 2 παιδια , η γυναικα μου ανεργη
1 αυτοκίνητο του 2001 , 1600 κουβηκα
διδακτρα φροντιστηριων 165 ευρο
σπιτι 55 με ενοικίαση
Θα ηθελα να σας ρωτησω αν φορολογουμαι και πόσες αποδείξεις χρειάζεται? Ευχαριστώ,

Απάντηση:Αποδείξεις - Φόρος

TAXnews | 2012-07-09

Μηδέν φόρος και 2.600 αποδείξεις.

Αποδείξεις για τεκμαρτό

Νυδριώτης Δ. | 2012-07-06

Καλημέρα! Δεν έχω καθόλου εισόδημα το 2011, αυτοκίνητο με τεκμαρτό 3640, φιλοξενούμαι από τους γονείς & είμαι γεννημένος μετά το 1981. Πόσες αποδείξεις πρέπει να δηλώσω?
Ευχαριστώ για τη βοήθεια.

Απάντηση:Αποδείξεις για τεκμαρτό

TAXnews | 2012-07-06

Προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας διαμορφώνεται για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών (που έχουν γεννηθεί από 1.1.1981 και μετά) στα εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ κωδικός 017 στο Ε1 και κωδικός 049 για τις αποδείξεις (3000+3640=6640Χ25%=1660).

Αποδείξεις - Φόρος

Καλπακτσόγλου Μ. | 2012-07-05

Καλησπέρα & συγχαρητήρια για την πολύτιμη βοήθειά σας.
Η περίπτωση μου έχει ως εξής:
Εισόδημα από επίδομα ανεργίας: 5.336,87
Εισόδημα από stage: 694,13 (απαλλάσεται από φόρο)
Φιλοξενούμαι στους γονείς, άνω των 30, άγαμη
Αυτοκίνητο με αντικειμενική δαπάνη: 2.800
Πόσες αποδείξεις πρέπει να δηλώσω & πόσο φόρο υπολογίζεται να πληρώσω;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση:Αποδείξεις - Φόρος

TAXnews | 2012-07-06

Μηδέν φόρος και μηδέν αποδείξεις, γιατί δεν έχετε εισόδημα φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Επίδομα ανεργέιας εναντίων τεκμαρτών

Γρηγόρης Άνεργος | 2012-07-02

Καλησπέρα και συγχαριτήρια για τη βοήθεια που προσφέρετε. Το 2011 το μόνο εισόδημα μου ήταν 1600 ευρώ από το επίδομα ανεργείας , έίμαι κάτω των τριάντα άγαμος με τεκμαρτό αμαξιού 4600.
3000+4600 = 7600 σύνολο τεκμαρτού θα πληρώσω φόρο? Πόσες αποδείξεις πρέπει να δήλώσω ηλεκτρονικά?
7600-1600= 6000* 25% =1500? Σε περίπτωση που πληρώνω φόρο μπορώ να επικαλεστώ εισόδημα παλαιότερων χρήσεων. Ευχαριστώ και συγγνώμη

Απάντηση:Επίδομα ανεργέιας εναντίων τεκμαρτών

TAXnews | 2012-07-03

Προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας διαμορφώνεται για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών (που έχουν γεννηθεί από 1.1.1981 και μετά) στα εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ κωδικός 017 στο Ε1 και κωδικός 049 για τις αποδείξεις.

φοιτητης

Νάνσυ | 2012-06-30

Καλησπέρα. Ο αδερφός μου είναι φοιτητής και έχει στο όνομά του ένα ακίνητο ημιτελές. Πώς πρέπει να δηλωθεί; Παλαιότερα είχε δηλωθεί σε Ε2 στην πίσω σελίδα στον πίνακα ΙΙ. Αφού όμως είναι ηλεκτρονικά πως θα υποβληθεί μέσω του πατέρα ένα νέο Ε2 στο όνομα του αδερφού μου; Ευχαριστώ.

Απάντηση:φοιτητης

TAXnews | 2012-07-03

Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση... ε) Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φυσικών Προσώπων Οικ.έτους 2012
Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/foros/odhgos-e1/

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΓΑΖΗ ΒΙΚΗ | 2012-06-27

Καλησπέρα, έκανα τη φορολογική δήλωση πρώτη φορα φέτος και ενώ έχω μόνο εισόδημα 6000 και τίποτα άλλο στο όνομα μου και φιλοξενούμαι από τους γονείς μου η κυρία στην εφορία συμπλήρωσε το πεδίο στον πίνακα 7 με τα τετραγωνικά μέτρα δίπλα από την φιλοξενία..Θα πληρώσω κέτι γιατί μου λένε ότι αν φιλοξενούμαι πρέπει να μείνουν κενά τα τετραγωνικά.Γνωρίζετε κάτι? Ευχαριστώ

Απάντηση:ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

TAXnews | 2012-06-28

ΔΕΝ υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ας συμπληρώθηκαν τα τετραγωνικά μέτρα.

ανεργος

θεόδωρος | 2012-06-26

ειμαι ανεργος πήρα απο τον οαεδ 1100 ευρω ολο το 2011 εχω ενα σπιτι 65 τμ.ειναι ΚΕΝΟ αδειο δίχως δεη μένω στην μητέρα μου,πρέπει να έχω αποδήξεις και αν ναι πόσες;; σας ευχαριστώ

Απάντηση:ανεργος

TAXnews | 2012-06-27

3000 - 1100 = 1900 X 25% = 475 ευρώ

Περιγραφή δαπανών ενοικίου φοιτητή

Takis Zografos | 2012-06-26

Έχω έναν υιό φοιτητή που για 6 μήνες διαμονής πλήρωσα 1800€. ενώ συμπληρώνω το πεδίο 817, το σύστημα απαιτεί την συμπλήρωση των κωδικών 218 - 225 - 707 - 708

Απάντηση:Περιγραφή δαπανών ενοικίου φοιτητή

TAXnews | 2012-06-27

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας.

Φοιτητής με αμάξι

Γιάννης | 2012-06-23

Καλησπέρα, Είμαι 26 χρονών φοιτητής και έχω ένα αμάξι 1800 κυβικά με πρώτη άδεια στην Ελλάδα το 2007 και δεν έχω καθόλου εισόδημα..
Τι πρόστιμο θα πληρώσω και πόσες αποδείξεις θα πρέπει να έχω??
Ευχαριστώ πολύ..

Απάντηση:Φοιτητής με αμάξι

TAXnews | 2012-06-23

Η επιβολή του φόρου έχει πολλές οπτικές γωνίες ανάλογα πως το βλέπει κανείς, από την πλευρά του φορολογούμενου και η γωνία που το βλέπουμε εμείς έχουμε να πούμε τα εξής, σύμφωνα πχ. με την απλή περίπτωσή σας το ποσό που πρέπει να καταβάλετε είναι 1.278,75 ευρώ εκτός αν βάλετε αποδείξεις ποσό 2.650 ευρώ και το ποσό για καταβολή γίνει 868,00 ευρώ (560 φόρος + 308 προκαταβολή επομ. έτους) εκτός αν πάτε στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας σας και μειώσει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που τώρα είναι 10.600 ευρώ σε 9.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο όριο για τους νέους έως 30 ετών.
Διαβάστε την παραπάνω ενότητα "Πώς να αντιμετωπίσετε τα νέα τεκμήρια"

Ε9 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ | 2012-06-21

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε9.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ:
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 18-22 ?
2. Η ΠΥΛΩΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΣΤΗΛΗ 13)?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση:Ε9 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

TAXnews | 2012-06-23

Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ 1150/2004 και τις Εγκυκλίους ΠΟΛ 1001/2005 και ΠΟΛ 1047/2005.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ | 2012-06-20

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ.
ΣΤΟ Ε9 ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΥΛΩΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Ε1 ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΥΛΩΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΩΔ. 212)? ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ.
ΕΠΙΣΗΣ ΕΑΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5 ΤΟΥ Ε1?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

Απάντηση:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

TAXnews | 2012-06-20

Γράψτε ότι λένε οι οδηγίες του υπ. Οικονομικών…
Κωδικός 212. Γράψτε αθροιστικά την επιφάνεια των ιδιόκτητων ή μισθωμένων βοηθητικών χώρων (γκαράζ και αποθήκη) που είναι ανεξάρτητοι π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδομής. Σε περίπτωση δεκαδικών ισχύουν όσα αναφέρονται στον προηγούμενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι). ) διευκρινίζεται ότι στον κωδικό αυτό δε θα γραφτεί η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μονοκατοικίας επιπλέον λαμβάνεται αθροιστικά με την επιφάνεια των χώρων του γκαράζ και των αποθηκών η τυχόν επιφάνεια των άλλων βοηθητικών χώρων, του λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου.
Στην ψιλή κυριότητα δεν δηλώνουμε τον πίνακα 5 την υποχρέωση την έχει ο επικαρπωτής.

ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ | 2012-06-20

ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ 24 ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Ε.Ι.!ΑΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΦΟΡΟ 200 ΕΥΡΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΠ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟ!!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ!!!!

Απάντηση:ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

TAXnews | 2012-06-20

OXI... προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας διαμορφώνεται για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών (που έχουν γεννηθεί από 1.1.1981 και μετά) στα εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ κωδικός 017 στο Ε1 και κωδικός 049 για τις αποδείξεις.

ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ | 2012-06-20

ΕΧΩ ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.000,00 ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 7.000,00 Χ 25% = 1.750,00!!ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΦΟΡΟ??Η ΟΧΙ??ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ???

Απάντηση:ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

TAXnews | 2012-06-20

Αν ανήκετε στα άτομα άνω των τριάντα ετών και μέχρι και εξήντα πέντε ετών τότε ΝΑΙ. Διαβάστε την παραπάνω ενότητα "Πώς να αντιμετωπίσετε τα νέα τεκμήρια"

Φορολογία εισοδήματος

Παρασκευόπουλος Ιωάννης | 2012-06-19

Ειμαι εγγαμος με 2 παιδια και μια μητερα με αναπηρία 67% και κανω κοινη φορολογικη δηλωση με την συζυγο μου. Εχω εισοδημα 21000Ε και τεκμηρια 17300Ε (πρωτη κατοικία της συζυγου 3590Ε, 2 αυτοκίνητα 2300Ε + 910Ε, αγορα 2ου αυτοκινητου 4500Ε, διδακτρα φροντιστηριων 1000Ε). Θα ηθελα να σας ρωτησω αν φορολογουμαι βασει των τεκμηριων; Και επισης, πρεπει να δικαιολογησω το ποσο της αγορας του 2ου αυτοκινητου (το αγορασα τον Σεπτεμβριο 2011);

Απάντηση:Φορολογία εισοδήματος

TAXnews | 2012-06-19

Θα πρέπει να υπολογίσετε τα τεκμήρια σας με την παραπάνω εφαρμογή, εφόσον αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν πραγματικό εισόδημα, τότε μόνο θα φορολογηθείτε με τα τεκμήρια, που και πάλι μπορείτε να τα καλύψετε κάνοντας ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΥΒΑΣ | 2012-06-19

ΘΕΛΩ ΝΑ ΘΕΣΩ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕ ΒΡΙΣΚΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ. ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΗ ΣΥΖΥΓΟ >67% (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΟ ΤΗΣ) ΤΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΕΧΕΙ; ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΙ; ΑΝ ΤΣΕΚΑΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 3 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 002 ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΜΗ ΓΙΝΟΜΕΝΟ. ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ;

Απάντηση:ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

TAXnews | 2012-06-20

Με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του φόρου και της έκπτωσης των δαπανών από το εισόδημα , πλέον δεν έχουμε έκπτωση εισοδήματος λόγω αναπηρίας αλλά αύξηση του αφορολογήτου ποσού μόνο στο πρόσωπο με την αναπηρία και έτσι είχε ως αποτέλεσμα και την κατάργηση της ευνοϊκής διάταξης.

ΟΧΙ οριζόντια και κάθετη διαίρεση

νικος | 2012-06-19

Συγγνώμη,που επανέρχομαι, αλλά δεν έχω πάρει ακόμη σαφή απάντηση (και όχι μόνο από εσάς).
Αν δεν έχει γίνει οριζόντια και κάθετη διαίρεση σε διώροφο κτίσμα, δεν θεωρείται όλο το οίκημα ως ΜΙΑ κατοικία; Αν λοιπόν η μητέρα μου μένει στον 1ο όροφο, εμείς στον 2ο και όλο το κτίσμα είναι δηλωμένο (στο Ε2 της), δεν θεωρείται ότι φιλοξενούμαστε από τη μητέρα μου;
Ευχαριστώ!

Απάντηση:ΟΧΙ οριζόντια και κάθετη διαίρεση

TAXnews | 2012-06-19

Φιλοξενείστε όταν η μητέρα σας δηλώνει όλο το κτίσμα και 1ο και 2ο στο Ε1 και επιβαρύνεται αυτή με το τεκμήριο κύριας κατοικίας.

Άνεργος με μηδενικό εισόδημα

Λευτέρης | 2012-06-18

Καλημέρα σας

Έίμαι άνεργος με μηδενικό εισόδημα και 8.000 τεκμηριο. Θα βάλω 2000 αποδειξεις αλλα λογικά θα μου ερθει να πληρώσω φόρο 300 ευρώ. Πώς μπορώ να τα γλιτώσω ;

Απάντηση:Άνεργος με μηδενικό εισόδημα

TAXnews | 2012-06-18

Διαβάστε την παραπάνω ενότητα "Πώς να αντιμετωπίσετε τα νέα τεκμήρια"

τεκμηριο

Σπυρος | 2012-06-15

Στην εφαρμογη που έχετε δεν καταλαβαινω γιατι το συνολικό ποσό βγαινει μικρότερο από το αν αθροισω τα α),γ) και θ) ;
Κυρια 2.359,80
Δευτερευουσα 330,60
Ι.Χ. 2.800,00
ελαχιστη δαπανη διαβιωση 3000,00
Αν τα αθροισεις είναι 8.490,40

ένω αυτο μου βγαζει συνολο 5.943,28

Ευχαριστώ εκ των προτερων

Απάντηση:τεκμηριο

TAXnews | 2012-06-16

Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζο­νται σύμφωνα με το άρθρο 16 προκειμένου για συνταξι­ούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.

τεκμήριο κατοικίας

Σοφία | 2012-06-15

Το τεκμήριο κατοικίας υπολογίζεται δια 2 σε κάθε σύζυγο;

Απάντηση:τεκμήριο κατοικίας

TAXnews | 2012-06-15

Θα πρέπει να υπολογίσετε τα τεκμήρια σας με την παραπάνω εφαρμογή.
Στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ, εφόσον η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ενός συζύγου είναι μεγαλύτερη από το εισόδημα που δηλώθηκε από αυτόν, τότε η διαφορά αυτή μπορεί να καλυφθεί από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

αποδειξεις

ΓΙΑΝΝΗΣ | 2012-06-15

Οι αποδειξεις ειναι επι του συνολου του εισοδηματος η αφαιρειται το αφορολογητο

Απάντηση:αποδειξεις

TAXnews | 2012-06-15

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ.

φιλοξενια

nick | 2012-06-14

φιλοξενώ την πεθερά μου
πως το δηλώνω ?

Απάντηση:φιλοξενια

TAXnews | 2012-06-15

Εσείς δεν χρειάζεται να το δηλώσετε κάπου, μόνο η πεθερά σας στην φορολογική της δήλωση.

Αποδείξεις

Δημήτρης | 2012-06-13

(Παρόμοιο με του "φωτης | 2012-06-12")
Όταν το μοναδικό εισόδημα καλύπτει τα 2 τεκμήρια των συζύγων, πόσες αποδείξεις πρέπει να μαζέψουμε; Δηλ.
ο σύζυγος: τεκμήριο 9000, εισοδημα 20000
η σύζυγος: τεκμήριο 6500, εισοδημα 0.
Θέλουμε 25% των 20000, των 15500 (=9000+6500) ή των 26500 (=20000+6500);
Συγγνώμη ,που (περίπου) επαναλαμβάνω προηγούμενο ερώτημα, αλλά έχουμε πραγματικά μπερδευτεί... Ευχαριστώ!

Απάντηση:Αποδείξεις

TAXnews | 2012-06-13

25% αποδείξεις στο ποσό των 20.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτών.

Κωδικός 851

Ελευθερία | 2012-06-12

Στον κωδικό που αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη πρέπει να γραφεί το ποσό ανάλογα με τα κυβικά χωρίς την τυχόν έκπτωση ή το ποσό με την έκπτωση (πχ λόγω συνταξιούχου άνω των 65)

Απάντηση:Κωδικός 851

TAXnews | 2012-06-13

ΧΩΡΙΣ την έκπτωση λόγω συνταξιούχου άνω των 65 ετών

Απαιτούμενο ποσο αποδείξεων (διορθωση)

Ελευθερία | 2012-06-12

Εννοώ οι αποδείξεις έιναι 9426 *25% = 2356,5 ή 9426 -2000 (λογω αναπηρίας) = 7426 *0,25 = 1856 ευρω?

Απάντηση:Απαιτούμενο ποσο αποδείξεων (διορθωση)

TAXnews | 2012-06-13

9.426 *25% = 2.356,50

Απαιτούμενο ποσο αποδείξεων

Ελευθερία | 2012-06-12

Καλησπέρα, συνταξιούχος άνω των 65 , 67% αναπηρία, αμάξι 1300κυβικά του 1987( 1155 αντικειμενική δαπανη), σπίτι 80 τετραγωνικών (2492 αντικειμενική δαπάνη) και σύνταξη 9426 ευρώ πόσες αποδείξεις χρειάζεται? Ευχαριστώ,

τεκμηρια & αποδειξεις

φωτης | 2012-06-12

ο συζυγος: τεκμήριο 13000, εισοδημα 20000
η συζυγος: τεκμηριο 10000, εισοδημα 0.
σε ποιο ποσο πρεπει να υπολογισουμε το 25% για τις αποδειξεις; στο 20000, στο (13000+10000=)23000 ή στο (13000+20000=)33000;

τεκμηρια & αποδειξεις (διορθωση)

φωτης | 2012-06-12

στο 3ο ενοούσα: (20000+10000=)30000
ευχαριστω

Απάντηση:τεκμηρια & αποδειξεις (διορθωση)

TAXnews | 2012-06-12

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ.
25% αποδειξεις στο (13000+10000=)23000

Απάντηση:Απάντηση:τεκμηρια & αποδειξεις (διορθωση)

φωτης | 2012-06-13

Επειδή ακριβώς το δικό μου ατομικό εισόδημα (αυτό δεν είναι το "δηλούμενο και φορολογούμενο";) είναι 20000, δεν θα πρέπει να έχω
25% αποδειξεις στο (20000+10000=)30000

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:τεκμηρια & αποδειξεις (διορθωση)

TAXnews | 2012-06-14

25% αποδείξεις στο ποσό των 23.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΜΑΡΙΑ | 2012-06-11

ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΜΑΙ ΚΑΠΟΥ; ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ...ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΩΡΑ Ή ΑΡΓΟΤΕΡΑ;

Απάντηση:ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

TAXnews | 2012-06-12

ΝΑΙ μπορούν να είναι και παραπάνω, ΔΕΝ θεωρούνται τεκμήριο.

ΟΧΙ οριζόντια και κάθετη διαίρεση

νικος | 2012-06-11

Έχω την ίδια ερώτηση με τον Yorgos (2012-06-11)

Είμαστε φιλοξενούμενοι στη μητέρα μου σε 2όροφο που ΔΕΝ έχει γίνει ακόμα οριζόντια και κάθετη διαίρεση (αλλά αυτή το έχει δηλώσει στο Ε2).
1.Επιβαρυνόμαστε με τεκμήριο κατοικίας και αν ναι, αυτό υπολογίζεται δια 2 σε κάθε σύζυγο;
2.(το πιο σημαντικό:) Πώς πρέπει να συμπληρώσουμε τους κωδικούς στον Πίνακα 5; Στο 1α κανονικά οδό και από ποιες άλλες περικλείεται, να γράψω "φιλοξενούμενοι" ή τίποτα; Στο 203 "ΝΑΙ" ή τίποτα; Στο 211 τα τ.μ. ή τίποτα; Στα 213-214 "0" ή τίποτα; Στο 215 "12" ή τίποτα;

Απάντηση:ΟΧΙ οριζόντια και κάθετη διαίρεση

TAXnews | 2012-06-12

Άλλο είναι φορολογικά το φιλοξενούμενοι (δηλ. μένω και εγώ μαζί με την μητέρα μου) και άλλο μου έχει παραχωρήσει η μητέρα μου οικία για να μείνω, στην πρώτη περίπτωση δεν έχει τεκμήριο στην δεύτερη έχει, μάλλον εσείς είστε στην δεύτερη περίπτωση.

Απάντηση:Απάντηση:ΟΧΙ οριζόντια και κάθετη διαίρεση

νικος | 2012-06-13

Όσον αφορά το 2;

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:ΟΧΙ οριζόντια και κάθετη διαίρεση

TAXnews | 2012-06-14

Δωρεάν παραχώρηση έχουμε μόνο για κύρια κατοικία και μόνο από γονείς σε παιδιά ή από παιδιά σε γονείς.
Έτσι εσείς από τη στιγμή που πρόκειται για παραχώρηση κύριας κατοικίας υποχρεούστε να συμπληρώσετε τα πεδία που αναφέρεστε ποιο πάνω.

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:ΟΧΙ οριζόντια και κάθετη διαίρεση

νικος | 2012-06-15

Αφού δεν έχει γίνει οριζόντια και κάθετη διαίρεση στο διώροφο, δεν θεωρείται όλο το οίκημα ως ΜΙΑ κατοικία; Άρα δεν θεωρείται, ότι φιλοξενούμαστε από τη μητέρα μου;

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:ΟΧΙ οριζόντια και κάθετη διαίρεση

TAXnews | 2012-06-19

Φιλοξενείστε όταν η μητέρα σας δηλώνει όλο το κτίσμα και 1ο και 2ο στο Ε1 και επιβαρύνεται αυτή με το τεκμήριο κύριας κατοικίας.

ΕΙΧ

Αγγελακης Μιχαλης | 2012-06-11

ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΙΧ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΑΠΟ 30/12/10 ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ: 1) ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΙ; ΚΑΙ 2) ΕΧΕΙ ΤΕΡΚΜΗΡΙΟ;

Απάντηση:ΕΙΧ

TAXnews | 2012-06-11

Για την απόδειξη ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας, για τη μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης με βάση την κυριότητα ή κατοχή αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας, με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων θα προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αγγελακης Μιχαλης | 2012-06-11

Το παρακρατηθεν απο τον μισθωτη ποσον του ενοικιου για πληρωμη εκτακτης εισφορας (χαρατσι) μπορει να αναγραφει στις δαπανες του πινακα Ε - 5 του Ε1 ωστε να εκπεσει του εισοδήματος;

Απάντηση:ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

TAXnews | 2012-06-11

Το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών ΔΕΝ μπορεί να εκπέσει , ΔΕΝ θεωρείτε δαπάνη.

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2012-06-11

Είμαστε τρίτεκνοι και το τεκμαρτό εισόδημα εμού και της συζύγου μου είναι φέτος (λόγω αγοράς) 42.000 ευρώ συνολικά. Τα πραγματικά εισοδήματα μας είναι 25.000 ευρώ. Με ανάλωση κεφαλαίου από παλιά καλύπτω την διαφορά των 17.000 ευρώ, οπότε θα φορολογηθώ για 25.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι για να καλύψω το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, πρέπει να προσκομίσω αποδείξεις 25% επί των 25000 ευρώ ή των 42.000 ευρώ;

Σας ευχαριστώ προκαταβολικώς

Απάντηση:ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

TAXnews | 2012-06-11

Αποδείξεις 25% επί των 25.000 ευρώ.

φιλοξενία & επιδομα ανεργίας

Yorgos | 2012-06-11

1.Το τεκμήριο κατοικίας υπολογίζεται δια 2 σε κάθε σύζυγο;
2.Είμαστε φιλοξενούμενοι στον πεθερό μου σε 3όροφο που δεν έχει γίνει ακόμα οριζόντια και κάθετη διαίρεση.
a)Πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία κυρίας κατοικίας στον Πίνακα 5;
b)Επιβαρυνόμαστε με τεκμήριο κατοικίας;
3.Η σύζυγός μου έχει 0e εισόδημα, επίδομα ανεργίας 5100e, τεκμήριο διαβίωσης 2500e, τεκμήριο αυτοκινήτου 4000.
a)Το επίδομα ανεργίας θεωρείται τεκμήριο;
b)Πρέπει να το καλύψω με 1275e αποδείξεις (25%);
4.Για όλα τα παραπάνω συν του ότι εγώ έχω εισόδημα 21000 και τεκμήριο αυτοκινήτου 6400e, πόσες αποδείξεις συνολικά εγώ κα η συζυγός μου;
Ευχαριστώ πολύ!

Απάντηση:φιλοξενία & επιδομα ανεργίας

TAXnews | 2012-06-11

Θα πρέπει να υπολογίσετε τα τεκμήρια σας με την παραπάνω εφαρμογή.
Στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ, εφόσον η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ενός συζύγου είναι μεγαλύτερη από το εισόδημα που δηλώθηκε από αυτόν, τότε η διαφορά αυτή μπορεί να καλυφθεί από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.
Αποδείξεις στον κωδ.049 (21.000 Χ 25%)

Απάντηση:Απάντηση:φιλοξενία & επιδομα ανεργίας

Yorgos | 2012-06-11

Ευχαριστώ!
Απλά θα ήθελα διευκρίνηση σχετικά με το 3 (και το a και το b), διότι ήδη 2 λογιστές μου έχουν πει ότι το επίδομα ανεργίας θεωρείται τεκμήριο και πρέπει να καλυφθεί με αποδείξεις! Ισχύει όντως κα΄τι τέτοιο; Επαναλαμβάνω, ότι η σύζυγός μου δεν έχει άλλα εισοδήματα και εγώ έχω 21000 euro.
Ευχαριστώ και πάλι!

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:φιλοξενία & επιδομα ανεργίας

TAXnews | 2012-06-11

Το επίδομα ανεργίας ΔΕΝ θεωρείται τεκμήριο, ΔΕΝ φορολογείτε, και ΔΕΝ απαιτούνται αποδείξεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΜΑΡΙΑ | 2012-06-10

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2011, ΑΓΑΜΗ, ΜΙΣΘΩΤΗ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 9895, Ι.Χ. 1199Κ.Ε. ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 37Τ.Μ. .ΤΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση:ΕΡΩΤΗΣΗ

TAXnews | 2012-06-11

Αποδείξεις 9.895 Χ 25% = 2473,75 ευρώ
Φόρος 9.895 - 5.000 = 4.895 Χ 10% = 489,50 ευρώ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ | 2012-06-08

1. ΟΙΚΙΑ 250 ΤΜ, ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ?

2. ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΞ ΗΜΙΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ?

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

TAXnews | 2012-06-09

1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ 0% ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ 100%
2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ 0% ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ 100%
Στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ, εφόσον η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ενός συζύγου είναι μεγαλύτερη από το εισόδημα που δηλώθηκε από αυτόν, τότε η διαφορά αυτή μπορεί να καλυφθεί από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΜΑΡΙΑ | 2012-06-10

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2011, ΑΓΑΜΗ, ΜΙΣΘΩΤΗ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 9895, Ι.Χ. 1199Κ.Ε. ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 37Τ.Μ. .ΤΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

αποδείξεις

Νάνσυ | 2012-06-08

Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απαντησή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Οι αποδείξεις που δηλώνουμε μπορούν να είναι παραπάνω ή πρέπει να βάλουμε ακριβώς το ποσό που προκύπτει με το 25%; Ευχαρστώ.

Απάντηση:αποδείξεις

TAXnews | 2012-06-08

ΝΑΙ μπορούν να είναι και παραπάνω, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

ερώτηση

Νάνσυ | 2012-06-07

Καλησπέρα. Είμαι άγαμη και το 2011 είχα καθαρό εισόδημα 4200Ε και επίδομα ανεργίας 2118Ε. Τεκμαρτό εισόδημα όμως έχω 7860Ε. Οι αποδείξεις που πρέπει να βάλω πρέπει να είναι το 25% του τεκμαρτού εισοδήματος, δηλ 1965Ε ή πρέπει να βάλω το 25% της διαφοράς του επιδόματος ανεργίας από το τεκμαρτό, δηλ 1435,5Ε; Ευχαριστώ.

Απάντηση:ερώτηση

TAXnews | 2012-06-08

Οι αποδείξεις πρέπει να είναι το 25% της διαφοράς του επιδόματος ανεργίας από το τεκμαρτό, δηλ 1.435,50 ευρώ

τεκμηρια διαβιωσης

Γιωργος | 2012-06-06

Καλησπερα. ειμαι ανεργος χωρις εισοδημα ,κανενα περιουσιακο στοιχειο και με συντηρουν οι γονεις μου που μενω μαζι τους και αγαμος.πληρωνω φορο 116,25 ευρω.ευχαριστω

Απάντηση:τεκμηρια διαβιωσης

TAXnews | 2012-06-06

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ (σελίδα 4-5) Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/foros/odhgos-e1/

ΦΟΡΟΛ

ΦΡΙΞΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2012-06-06

ΕΙΜΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 1-1-1981 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12387,94 ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΥ 126ε ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝ ΜΕ 2600 ΑΝΤ ΔΑΠΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΩ? ΒΓΑΖΩ ΤΑ 9000 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ? ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΤΑΞ ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ 740 ε ΧΡΩΣΤΙΚΟ!!!? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Απάντηση:ΦΟΡΟΛ

TAXnews | 2012-06-06

Eφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ θα φορολογηθεί με την κλίμακα των 5.000 ευρώ.

Απάντηση:Απάντηση:ΦΟΡΟΛ

ΦΡΙΞΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2012-06-06

ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση. ακομα δεν καταλαβαινω πως το ταχις στην ηλεκτρον δηλωση μου βγαζει 740ε χρεωστ. παρολο οτι δηλωνω ημ.γεν. μετα τις 1-1-1981!!!!!!

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:ΦΟΡΟΛ

TAXnews | 2012-06-06

Μήπως δεν βάλατε τις αποδείξεις κωδ. 049 που απαιτούνται;

ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2012-06-05

ΓΕΙΑ ΣΑΣ .ΕΧΩ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΙΧ ΤΟ 2011.ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΑΝΕ 18000ΕΒΡΟ.ΕΔΩΣΑ 6000 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΣ ΔΩΣΕΙΣ.ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΑ ΒΑΛΩ ΤΙ?ΣΤΟΝ 719 ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΑ ΒΑΛΩ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ Η ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ?

Απάντηση:ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

TAXnews | 2012-06-06

Κωδικοί 719-720. Γράψτε τα συνολικά ποσά (τίμημα και λοιπά έξοδα) που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2011 για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων της οικογένειάς σας ή της ατομικής επιχείρησής σας.
Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 5 του Ε1 Οικ. Έτος 2012

διευκρίνηση για το 25% των αποδείξεων

Μαρίνα | 2012-06-05

Το πραγματικό εισόδημά μου για το έτος 2011 ανέρχεται στα 700 ευρώ ενώ το τεκμαρτό με βάση την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται στα 3000 ευρώ (δεν είμαι παντρεμένη και δεν έχω άλλα εισοδήματα ή τεκμήρια). Το 25% των αποδείξεων που θα προσκομίσω αφορά το τεκμαρτό εισόδημα που είναι μεγαλύτερο, θα είναι δηλαδή το ποσό των 750 ευρώ. Θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα που το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό μου εισόδημα, των 700 ευρώ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση:διευκρίνηση για το 25% των αποδείξεων

TAXnews | 2012-06-05

ΟΧΙ δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΙΩΑΝΝΑ | 2012-06-05

ΚΑΛΗΜΕΡΑ,ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΛΙΓΟ,ΘΕΛΩ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΠΟΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ.

ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΑΠΟ 9/2010.ΤΟ 2011 ΕΛΑΒΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 4800€.ΕΔΩΣΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΤΟ 2011,4800€.ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 3640€,ΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ,ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80ΤΜ,ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ 50% ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΛΑΒΑ 5000€ ΩΣ ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

Απάντηση:ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΝΙΚΟΣ | 2012-06-05

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΗΦΘΕΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 25% ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ .( ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΜΕΙΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ)

Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά

Γιάννης Γιοβανάκης | 2012-06-05

Καλημέρα σας.
Τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά ή αυτά που νομίμως απαλλάσσονται του φόρου δηλώνονται (κωδικοί 659-660) προαιρετικά ή υποχρεωτικά;

Ευχαριστώ
Γιάννης

Απάντηση:Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά

TAXnews | 2012-06-05

Yποχρεωτικά.

τεκμηριο εξοχικης κατοικιας

χαραλαμπους θανασης | 2012-06-04

εχω ενα αυθαιρετο στο κατακολο σαν εξοχικη κατοικια.αν και κανενας δεν τα εχει δηλωσει εγω απο το 1995...το δηλωνω κανονικα.σημειωτεον οτι ολα ειναι καταπατημενα και η αγορα εχει γινει με...ιδιωτικο συμφωνιτικο.πως θα το δηλωσω φετος?σαν εξοχικο με 3 μηνες χρηση? η με Ε2 σαν κενο για να μην μας γδυσουν τελειως,ειμαι ανεργος απο 1-1-2012 και η συζυγος μακροχρ.ανεργη και βγαζουμε 17120 τεκμαρτο ευχαριστω.

Απάντηση:τεκμηριο εξοχικης κατοικιας

TAXnews | 2012-06-04

Το ακίνητο αποδεικνύεται ότι είναι κενό, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών μέσα στο χρόνο , με τη προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ φωτοαντιγράφων των λογαριασμών της ΔΕΗ ή απο οποιαδήποτε άλλο στοιχείο, όπως λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λ.π ,από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Tα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης μπορούν να καλυφθούν με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ | 2012-06-03

Τη βοηθεία σας παρακαλώ. Είμαι κάτοχος κύριας κατοικίας εμβ 79τμ Κ.Χ. +40τμ Β.Χ. Για την κατοικία αυτή πληρώνω στεγαστικό δάνειο α κατοικιας.
Μετα το γάμο μου (7ος/11) , διαμένουμε σε διαμέρισμα εμβ. 55τμ ιδιοκτησίας της συζύγου μου, ενώ στην δική μου κατοικία φιλοξενώ τη μητέρα μου.
Ποια θα δηλώσουμε ως κυρια κατοικία και για πόσους μήνες? Αν δηλώσουμε τη δική μου κατοικία ως δευτερεύουσα θα έχουμε τη φοροαπαλλαγή από τους τόκους του δανείου το οποίο ελήφθη ως δάνειο α' κατοικίας για την αγορά της?

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ

TAXnews | 2012-06-04

Οι δεδουλευμένοι τόκοι εκπίπτουν ΜΟΝΟ για στεγαστικό δάνειο απόκτησης πρώτης κατοικίας.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΗΡΩ | 2012-06-01

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΤΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ.ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ;

Απάντηση:ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

TAXnews | 2012-06-01

ΠΟΛ 1167 02.08.2011 Διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1167-2011/

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

ΗΡΩ | 2012-05-31

ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ;ΚΑΙ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ;

Απάντηση:ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

TAXnews | 2012-05-31

Είναι 12.000 ευρώ και οι αποδείξεις που απαιτούνται είναι το 25% επί αυτού.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ | 2012-05-31

Ο πατέρας μου εχει δηλώσει στο Ε2 ;ενα διαμέρισμα ως δωρεάν παραχώρηση σε μένα. Αυτό θα πρέπει να το δηλώσω ως κύρια κατοικία δική μου ή μπορώ να δηλώσω φιλοξενουμενη στο σπίτι που μένει ο πατέρας μου και το παραχωρημένο ακίνητο ως κενό; τι με συμφέρει;

Απάντηση:ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

TAXnews | 2012-05-31

Το ακίνητο αποδεικνύεται ότι είναι κενό, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών μέσα στο χρόνο , με τη προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ φωτοαντιγράφων των λογαριασμών της ΔΕΗ ή απο οποιαδήποτε άλλο στοιχείο, όπως λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λ.π ,από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

φιλοξενια-τεκμαρτο ιδιοκατοικησης

νικος νικαρης | 2012-05-31

ζευγος ηλικιομενων εχει μια εξοχικη κατοικια 114τμ,στη χρηση 2010 ελειψει αλλου σπιτιου την εβαλε ως κυρια κατοικια,ολο το 2011 φιλοξενηθηκε στο διαμερισμα του παιδιου τους 100τμ, τον σεπτεμβριο 2011 το παιδι αποσπασθηκε σε νησι οπου φιλοξενειθηκε σε δευτερη κατοικια φιλου 75τμ.,η τιμη ζωνης ολων των σπιτιων ειναι κατω απο 2500 ευρω,παρακαλω πειτε μου σε ποιους κωδικους θα πρεπει να δηλωσουμε τοσο εγω οσο και το παιδι μου τα παραπανω και αν ειναι δυνατον τι τεκμαρτα ποσα
βγαινουν, σας ευχαριστω

Απάντηση:φιλοξενια-τεκμαρτο ιδιοκατοικησης

TAXnews | 2012-05-31

Θα πρέπει να υπολογίσετε τα τεκμήρια σας με την παραπάνω εφαρμογή, προσοχή τους μήνες χρήσης των ακινήτων.

Κενό διαμέρισμα στο Ε2

πέτρος ντάρας | 2012-05-30

Πώς δηλώνω ηλεκτρονικά στο Ε2 ένα κενό διαμέρισμα (με μηδενική κατανάλωση ηλεκτρικού;) Βάζω 0 ενοίκιο;

Απάντηση:Κενό διαμέρισμα στο Ε2

TAXnews | 2012-05-31

ΜΟΝΟ αιτιολογία ΚΕΝΟ

κωδικος 315 και τεκμηριο

Λιλιανα | 2012-05-30

εχω τεκμηριο διαβιωσης 7000 ευρω και αποδοχες 1500.Στις αποδοχες εχω παρακρατηση φορου 245 ευρω.Συμψηφιζονται ο φορος παρακρατησης κωδικος 315 φορ δηλωσης με τον φορο που μου αναλογει στην ετησια αντικειμενικη δαπανη? τι πρεπει να κανω για τυχον αναλωση το δικαιολογητικο χρειαζεται?

Απάντηση:κωδικος 315 και τεκμηριο

TAXnews | 2012-05-30

Για να μην φορολογηθείτε θα πρέπει να βάλετε αποδείξεις στον κωδ.049 (τεκμήρια Χ 25%).
Πώς δικαιολογούνται τα τεκμήρια με ανάλωση κεφαλαίου που σχηματίστηκε τα προηγούμενα έτη.
Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/foros/analosi-kefalaioy/

Απάντηση:Απάντηση:κωδικος 315 και τεκμηριο

LILIANA | 2012-05-31

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 315 ΤΟΝ ΠΑΙΡΝΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΟΧΙ?

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:κωδικος 315 και τεκμηριο

TAXnews | 2012-05-31

NAI εφόσον θα είστε αφορολόγητη.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Θοδωρής κριτσιανης | 2012-05-30

είμαι παντρεμένος με τρία παιδιά και μένουμε με την γιαγιά της γυναίκας μου με την γυναίκα μου κάνω κοινή φορολογική δήλωση γιατί είναι και αυτή άνεργη και δεν έχει κάτι στο όνομα της πέρυσι είχα 5900ευρώ εισφορές και με της κρατήσεις του ΙΚΑ 4.800 καθαρά το μόνο που έχω στο όνομα μου είναι ένα αυτοκίνητο του 2002 1400κ μπορείτε να υπολογίσετε τι θα πληρώσω

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

TAXnews | 2012-05-30

Για να μην φορολογηθείτε θα πρέπει να βάλετε αποδείξεις στον κωδ.049 (τεκμήρια Χ 25%).
Θα πρέπει να υπολογίσετε τα τεκμήρια σας με την παραπάνω εφαρμογή και στο σύνολο των τεκμηρίων (υπόχρεου και συζύγου) οι αποδείξεις που απαιτούνται είναι το 25%.

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΙΣΤΕ ΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΗΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

ΡΟΔΗ | 2012-05-30

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΜΙΣΘΟΤΟΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΣΟ-ΜΙΣΟ.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ ΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΗΒΑΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ;

Απάντηση:ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΙΣΤΕ ΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΗΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

TAXnews | 2012-05-30

Mόνο αν τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από τα εισοδήματά σας. Θα πρέπει να υπολογίσετε τα τεκμήρια σας με την παραπάνω εφαρμογή

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ | 2012-05-30

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ TAXIS¨;

Απάντηση:ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

TAXnews | 2012-05-30

Μάλλον κάνατε πολλές φορές έλεγχο εκκαθάρισης του φόρου σας.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2012-05-29

ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 90 τ.μ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1300 ΚΥΒΙΚΑ ΜΙΣΟ ΜΙΣΟ, ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ;

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

TAXnews | 2012-05-30

OXI
Θα πρέπει να υπολογίσετε τα τεκμήρια σας με την παραπάνω εφαρμογή και στο σύνολο των τεκμηρίων (υπόχρεου και συζύγου) οι αποδείξεις που απαιτούνται είναι το 25%.
ΠΡΟΣΟΧΗ... πρέπει να κάνετε ανάλωση κεφαλαίου...Δείτε την θεματική ενότητα "Aνάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών"

Ανάλωση κεφαλαίου

Βαγγέλης | 2012-05-29

Καλημέρα σας, στην δήλωση του 2010 δήλωσα εισοδήματα από μισθωτές 29925 και στην δήλωση του 2011 5600 και 4500 ευρώ ταμείο ανεργίας. Μπορώ να κάνω ανάλωση κεφαλαίου και πως?

Απάντηση:Ανάλωση κεφαλαίου

TAXnews | 2012-05-29

Δείτε την θεματική ενότητα "Aνάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών"

Πώληση αυτοκινήτου - Μείωση τεκμηρίων

Γιάννης Σεφεριάδης | 2012-05-29

Είχα αυτοκίνητο ΙΧ με κατατεθειμένες πινακίδες από την 1/1/2011 έως τις 30/10/2011 όταν και επωλήθη. Μπορώ να το περάσω στα ποσά που μειώνουν τη δαπάνη Κωδικοί 693-694 του πίνακα 6? Τι ποσό θα βάλω για αυτοκίνητο με έτος πρώτης κυκλοφορίας 2009, 1400 κυβικά, 100% κυριότητα? Η εφαρμογή μου έβγαλε ήδη τεκμήριο 4333 στον κωδικό 851 του πίνακα 5.

Απάντηση:Πώληση αυτοκινήτου - Μείωση τεκμηρίων

ΤΑΧnews | 2012-05-29

Αν το αυτοκίνητο αγοράσθηκε ή πουλήθηκε ή τέθηκε σε ακινησία ή καταστράφηκε τελείως μέσα στο έτος 2011, από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που αντιστοιχεί σ' αυτό λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες της κυριότητας ή της κατοχής ή της κυκλοφορίας του.
Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέν- τε (15) μέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό, θα το γράψετε δίπλα στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό.
Για την απόδειξη της ακινησίας ο φορολογούμενος πρέπει μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους να υποβάλλει και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

αντικειμενικες δαπανες διαβιωσης

Χριστοδουλακης Κωστας | 2012-05-29

1ον] εχει η σηζυγος μου το 33.33 % διαμερισματος που εχει την επικαρπια και διαμενει η μητερα της .. δηλωνει η σηζυγος μηνες κυριοτητας;
2ον] διαμερισμα στο χωριο κλειστο δηλωνω μηνες κυριοτητας;
ευχαριστω

Απάντηση:αντικειμενικες δαπανες διαβιωσης

TAXnews | 2012-05-29

Η σύζυγος θα πρέπει να κάνει Ε2 για δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας ποσοστού 33% στην μητέρα της.
Και εσείς θα πρέπει να κάνετε Ε2 ως ΚΕΝΟ για το διαμέρισμα στο χωριό.

αποδιξεις

Galini | 2012-05-28

Το ενοίκιο στην κατοικία καλύπτεται το 10%;είναι 3600 το χρόνο και η δόση από καταναλωτικό δάνειο 700 ευρώ το χρόνο αυτά θα προστεθούν στις αποδείξεις ; σας ευχαριστώ.

Απάντηση:αποδιξεις

TAXnews | 2012-05-28

OXI

πρώτη κατοικία

Τέο | 2012-05-28

ανεργος με 2 μήνες επίδομα ανεργίας εχω πρώτη κατοικία 65 τ.μ κλειστό με δίχως ηλεκτρικό,μένω με την μητέρα μου πρέπει να κάνω και το Ε2; και θα φορολογιθώ; σας ευχαριστώ

Απάντηση:πρώτη κατοικία

TAXnews | 2012-05-28

NAI και να το δηλώσετε ΚΕΝΟ και επίσης να βάλετε αποδείξεις 25% επί του τεκμαρτού εισοδήματος. Δεν θα φορολογηθείτε εφόσον είναι κενό.

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2012-05-28

ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟ 2008 ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ .ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΜΕ .Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ(ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ) ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ .ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ? ΣΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ" ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ" (ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ) Η ΣΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ ΣΥΖΥΓΟΣ (ΔΗΛ.ΣΕ ΕΜΕΝΑ ) ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση:ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

TAXnews | 2012-05-28

Σύμφωνα με την παράγραφο στ' του άρθρου 17 ν.2238/1994 το ποσό που καταβάλατε στο έτος 2011 για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου αποτελεί τεκμήριο και θα πρέπει να καλυφθεί με εισοδήματα του έτους 2011 ή με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Απάντηση:Απάντηση:ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2012-05-28

ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ .ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΚΟΥΣ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ? ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

TAXnews | 2012-05-29

ΝΑΙ αν το δάνειο διατέθηκε για αγορά πρώτης κατοικίας ή για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεως ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2012-05-29

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ -ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ | 2012-05-28

Παντρεμενος με τρια παιδια.Με πρωτη κατοικια στο ονομα μου μια δευτερευουσα στης συζυγου ενα αυτοκινητο μισο στο δικο μου ονομα και τησ συζυγου .Φορολογουμαι βασει τεκμηριων;

Απάντηση:ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ -ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΕΙΣ

TAXnews | 2012-05-28

Θα πρέπει να υπολογίσετε τα τεκμήρια σας με την παραπάνω εφαρμογή και στο σύνολο των τεκμηρίων (υπόχρεου και συζύγου) οι αποδείξεις που απαιτούνται είναι το 25%.

τεκμηριο διαβιωσης

νικος | 2012-05-27

ζευγαρι με4 παιδια ΠΟΙΟ ειναι το χαμηλοτερο ποσο διαβιωσης που μπορει να δηλωσει?

Απάντηση:τεκμηριο διαβιωσης

TAXnews | 2012-05-28

Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (Βάσει οικογενειακής κατάστασης ) είναι του υπόχρεου 2.500 ευρώ και συζύγου2.500 ευρώ και προστίθεται σε αυτή και λοιπά τεκμήρια σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

αντικειμενικες δαπανες διαβιωσης

χριστοδουλακης κωστας | 2012-05-27

ειμαι μακροχρονια ανεργος και η συζηγος μου .το εισοδημα μου ειναι 1000 ευρω απο ενα επιδωμα μακροχρονιων ανεργων εχω ενα σπιτι στην κυψελη 82 τμ αγορα με δανειο [ ΤΖ 1500 ]ενα δωματιο στην κρητη 20τμ κληρονομια [ΤΖ 500 ] και η συζηγος απο κληρονομια διαμερισμα 77 τμ [33,33 %] [ΤΖ 1500 ]αμπελοκηποι και αυτοκινητο1400 κε 20 ετων ποια η αντικειμενικη μου δαπανη και τι αποδειξεις να βαλω ....ευχαριστω εκ των προτερων

Απάντηση:αντικειμενικες δαπανες διαβιωσης

TAXnews | 2012-05-28

Θα πρέπει να υπολογίσετε τα τεκμήρια σας με την παραπάνω εφαρμογή και εάν έχετε και τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου πρέπει να την καταχωρίσετε στον κωδικό 727 και στο σύνολο των τεκμηρίων (υπόχρεου και συζύγου) οι αποδείξεις που απαιτούνται είναι το 25%.

Απάντηση:Απάντηση:αντικειμενικες δαπανες διαβιωσης

χριστοδουλακης κωστας | 2012-05-28

Σας ευχαριστω παρα πολυ .. Οι αποδειξεις ειναι επι του συνολου του εισοδηματος η αφαιρειται το αφορολογητο και παλι ευχαριστω

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:αντικειμενικες δαπανες διαβιωσης

TAXnews | 2012-05-28

Οι αποδείξεις είναι επι του συνολικού εισοδήματος υπόχρεου + συζύγου.

Κατοικος Εξωτερικου εγγαμος

Σωτηρης Χαντζης | 2012-05-26

Δηλωνω ενοικια απο ενα σπιτι στην Αθηνα και πληρωνω το φορο μου,απο περσι ομως φορολογητε και η γυναικα μου,χωρις να δηλωνει εισοδημα στην Ελλαδα.Το ιδιο βλεπω συμβαινει και φετος,μηπως εχω κανει κατι λαθος.Συμπληρωνω τους κωδικους 319,320,103.Σας ευχαριστω πολυ.

Απάντηση:Κατοικος Εξωτερικου εγγαμος

TAXnews | 2012-05-28

Οι κωδικοί που έχετε συμπληρώσει είναι σωστοί.
Οι κάτοικοι αλλοδαπής οµογενείς ή όχι υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα εφόσον αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα και με τον νόμο 3842/2010 υπήχθησαν στα τεκµήρια διαβίωσης.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2012-05-25

ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ .ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΩ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ?ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ

TAXnews | 2012-05-25

ΟΧΙ δεν θα προστεθούν στην ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 3.000 ευρώ, που και για την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης θα πρέπει να βάλετε αποδείξεις ποσό 750 ευρώ.

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2012-05-25

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2012-05-25

ΕΧΩ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑ 75% ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ) ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΜΕΝΕΙ Η ΤΕΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ .ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΩ ΣΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ 2) ΕΙΝΑΙ ΜΑΧΗΤΟ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΥΤΟ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ

TAXnews | 2012-05-25

Δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας στο παιδί σας που διαμένει με την πρώην σύζυγό σας δεν αποτελεί τεκμήριο για εσάς, ούτε σας επιβαρύνει με τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση. Σε αυτή την περίπτωση το τεκμήριο κατοικίας κατά το ποσοστό το δικό σας το έχει η πρώην σύζυγό σας.

Απάντηση:Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2012-05-25

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ

ΥΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΟΣ | 2012-05-24

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΟΙ ΥΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΑΝ Τ.Μ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ¨? ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση:ΥΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

TAXnews | 2012-05-25

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι νομιμοποιήσεις των ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με τον ν. 3843/2010 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην συμπλήρωση του υποπίνακα της περ. 1.
Ωστόσο, οι νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης,(υπόγεια και πατάρια) που πραγματοποιήθηκαν με τους ν.4014/21-9-2011 και ν.3843/2010, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα επηρεάσουν τη συμπλήρωση του υποπίνακα αυτού, για το οικονομικό έτος 2012. Αντίθετα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησής τους θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις του οικον.έτους 2013 και στο εξής.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | 2012-05-24

Εχω αναπηρία 67% και έχω συνταξιοδοτηθεί, η επικουρική σύνταξη βγήκε μέσα στο 2012 με αποτέλεσμα η κύρια σύνταξη μου να μην καλύπτει τα τεκμήρια διαβίωσης σπιτιού και αυτοκινήτου, κάπου διάβασα ότι μπορώ να αποφύγω το τεκμήριο σπιτιού αν αποδείξω ότι δεν έμενα για 6 μήνες μέσω λογαριασμού ΔΕΗ, κοινοχρήστων, ισχύει κάτι τέτοιο? και αν ναι πως να το δηλώσω ηλεκτρονικά αυτό?

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

TAXnews | 2012-05-24

Το τεκμήριο δαπανών διαβίωσης (προσοχή μόνο των δαπανών διαβίωσης), μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο με αίτηση προς τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μαζί με την φορολογική του δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα.

Απάντηση:Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | 2012-05-24

Δηλαδή μιλάμε μόνο για τις 3000 ευρω που είναι το δαπανών διαβίωσης? Για το σπίτι δεν ισχύει η αμφισβήτηση βάση των λογαριασμών της ΔΕΗ? Ακόμα φέτος που βγήκε η επικουρική σύνταξη πληρώθηκα για όλο το 2011, μπορώ να ζητήσω από το ΤΣΜΕΔΕ (φορέας σύνταξης) να μου χορηγήσει βεβαίωση εισοδήματος για το 2011 παρόλο που η εγκριση και η πληρωμη του επικουρικού έγινε μέσα στο 2012?

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

TAXnews | 2012-05-25

Για φέτος κάντε ανάλωση κεφαλαίου και το χρόνου κάντε συμπληρωματική δήλωση.

Τεκμήρια Διαβίωσης

Ιωάννης Κατσιώτης | 2012-05-23

Ειμαι συνταξιουχος ανω των 65 και με ποσοστο αναπηριας 67% και πανω,εχω μια κυρια κατοικια 100 τμ στο βολο απο 50% με τη συζυγο και αυτη ανω των 65 και μια δευτερευουσα στο χωριο 48 τμ(καρδιτσα) 100%. Επισης εχω απο 50% με τη συζυγο την επικαρπια ενος διαμερισματος της κορης μου στο βολο 113 τμ η οποια με στο πηλιο και το εχει σαν δευτερη κατοικια,πρεπει να το δηλωσω στο Ε1 το δικο μου σαν δευτερη δευτερεουσα και εαν ναι με 12 μηνες ιδιοκατοικησης οπως τα δυο προηγουμενα.Το πραγματικο μου εισοδημα ειναι 9300 και της συζυγου 3500.Ευχαριστω πολυ.

Απάντηση:Τεκμήρια Διαβίωσης

TAXnews | 2012-05-24

ΝΑΙ να τα δηλώσετε όλα (και τα 3) εσείς και η σύζυγό σας και για 12 μήνες, τα εισοδήματά σας να καλύπτουν τα άνω τεκμήρια.

Τεκμήρια διαβίωσης

Κωνσταντόγλου Παντελής | 2012-05-22

Σας ευχαριστώ κατ΄αρχήν για την άμεση απάντηση σε ερώτημά μου!
Με εντυπωσιάσατε!!

Και με το θάρρος, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ο γιός μου (φοιτητής) έχει πάρει δάνειο εδώ και έξη χρόνια για αγορά επαγγελματικής στέγης. Εγγυητής είμαι εγώ ο πατέρας του. Κάθε χρόνο πληρωνει-πληρώνω τοκοχρεωλύσια 10.500 € περίπου. Με άλλα μαζί φτάνει συνολικά 16.500 € τεκμήρια διαβίωσης. Τα έσοδα από ενοίκια της ανωτέρω επ. στέγης (τα μόνα έσοδά του), ανέρχονται στις 10.000 €. Έτσι πληρώνει φόρο για 16.500 € αντί για 10.000 €.
Σκέφτομαι από εδώ και στο εξής, αφού ετσι κι' αλλιώς εγώ πληρώνω στη τράπεζα τις δόσεις κάθε μήνα, να ζητήσω από τη τράπεζα να γράφει στο γραμμάτιο είσπραξης κάθε μήνα, ότι κατεβλήθησαν δια χειρός εμού (πατέρα). Είμαι και εγγυητής άλλωστε. Και να τα δηλώνω εγώ στη δήλωση μου σαν τεκμήριο διαβίωσης (που δεν έχω πρόβλημα τεκμηρίων) και όχι ο γιός μου. Γίνεται; Και αν όχι μήπως υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να αποκαταστήσω τη κατάφωρη αδικία;
Ευχαριστώ και πάλι εκ των προτέρων.

Απάντηση:Τεκμήρια διαβίωσης

TAXnews | 2012-05-23

Εφόσον δανειολήπτης του δανείου είναι ο γιος, θα αποτελεί τεκμήριο για αυτόν.
Το τεκμήριο δαπανών διαβίωσης (προσοχή μόνο των δαπανών διαβίωσης), μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο.

Μοτοσυκλέτα Ι.Χ.

Ιωάννης Χρυσόπουλος | 2012-05-22

Για Μοτό 1200 κ,ε, υπάρχει τεκμήριο διαβίωσης;

Απάντηση:Μοτοσυκλέτα Ι.Χ.

TAXnews | 2012-05-22

Για την μοτοσικλέτα δεν υπάρχει τεκμήριο διαβίωσης.

Δωρεάν παραχώρηση πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας

Κωνσταντόγλου Παντελής | 2012-05-22

Μπορεί ο γιός να κάνει δωρεάν παραχώρηση πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας στον πατέρα, ώστε το τεκμήριο διαβίωσης να μεταφερθεί από τον γιο στον πατέρα;

Απάντηση:Δωρεάν παραχώρηση πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας

TAXnews | 2012-05-22

Δωρεάν παραχώρηση έχουμε μόνο για κύρια κατοικία και μόνο από γονείς σε παιδιά ή από παιδιά σε γονείς.
Έτσι ο γιος από τη στιγμή που δεν πρόκειται για παραχώρηση κύριας κατοικίας υποχρεούται να συμπληρώσει το πεδίο 129 του Ε1 (τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση)

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2012-05-11

Ισχύει για το ετος 2012 το τεκμήριο αυτοκινήτων με βάση την εργοστασιακή του αξία? εννοώ για τύπου JEEP και αυτοκίνητα υπερπολυτελή???

Απάντηση:ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

TAXnews | 2012-05-14

1. Τα τεκμήρια των Ε.Ι.Χ. υπολογίζονται βάσει των ανωτέρω.
2. Τα Ε.Ι.Χ. των εταιρειών επιβαρύνουν με επιπλέον εισόδημα τα στελέχη στα οποία παρέχεται η χρήση (βάσει εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας κτλ.)
3. Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες Άρθρο 30 ν. 3986/2011 για το οικ. έτος 2012 δεν έχουμε μέχρι στιγμής (επιβατικά αυτοκίνητα άνω των (1.929) κυβικών εκατοστών, σκάφη, πισίνες κτλ.)

αντικειμενικες δαπανες διαβιωσης

νικος νικαρης | 2012-05-03

..υπογειο μονοκατοικιας, εντελως κατω απο την επιφανεια του εδαφους
με εισοδο εξωτερικη, θεωρειται βοηθητικος χωρος?

Απάντηση:αντικειμενικες δαπανες διαβιωσης

TAXnews | 2012-05-04

Βοηθητικός χώρος είναι αυτός που χρησιμοποιείτε και ως βοηθητικός χώρος δηλαδή αν ο βοηθητικός χώρος έχει μετατραπεί σε κατοικία τότε είναι κύριος χώρος. (πάντα αυτό που έχει σημασία είναι, ποια είναι η χρήση του χώρου)

Άρθρα: 1 - 280 από 280

Νέο θέμα