Αναζήτηση - Έλεγχος Α.Φ.Μ. για τα Βασικά Στοιχεία του Προσώπου

   Έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας το ΑΦΜ ενός Μη Φυσικού Προσώπου ή Επιτηδευματία Φυσικού Προσώπου να βρείτε τα βασικά στοιχεία του. Η αναζήτηση γίνεται στην Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Προσωρινά μπορείτε να εξυπηρετηθείτε μέσω ΓΕΜΗ για την Αναζήτηση Δημόσιων Στοιχείων Επιχείρησης

Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ

ΑΦΜ ανά χώρα. Οι σελίδες κάθε χώρας περιέχουν τις παρακάτω πληροφορίες (όταν υπάρχουν) για τους ΑΦΜ σε κάθε χώρα της ΕΕ:

 • τη δομή του ΑΦΜ

 • ειδικά χαρακτηριστικά του ΑΦΜ (πώς χορηγείται, αν αλλάζει κατά καιρούς κ.λπ.)

 • παραδείγματα επίσημων εγγράφων σχετικών με τον ΑΦΜ

 • κατάλογος εθνικών ιστότοπων

 • στοιχεία των εθνικών σημείων επαφής.

AT Αυστρία FI Φινλανδία NL Κάτω Χώρες
BE Βέλγιο FR Γαλλία PL Πολωνία
BG Βουλγαρία HR Κροατία PT Πορτογαλία
CY Κύπρος HU Ουγγαρία RO Ρουμανία
CZ Τσεχική Δημοκρατία IE Ιρλανδία SE Σουηδία
DE Γερμανία IT Ιταλία SI Σλοβενία
DK Δανία LT Λιθουανία SK Σλοβακία
EE Εσθονία LU Λουξεμβούργο UK Ηνωμένο Βασίλειο
EL Ελλάδα LV Λετονία  
ES Ισπανία MT Μάλτα  

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Ποιος ο ρόλος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου;

Ο ΑΦΜ ε ίναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε συναλλασσόμενο και τον «ταυτοποιεί» μοναδικά με βάση τα ατομικά του στοιχεία.
Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι δικαιούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου;

Υποχρέωση να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που :

 • Είναι ή πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες.

 • Μισθωτοί πριν τη πρόσληψή τους.

 • Είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

 • Αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο ( όπως Ε.Ι.Χ., μοτοσυκλέτα >50cc, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο κλπ, καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών ).

 • Ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις απο την ΔΟΥ.

 • Πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περουσιακών στοιχείων κλπ).

 • Είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (Ο.Ε, Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ).

 • Είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντ' αυτών (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ).

 • Δικαίωμα να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατοικούν στην Ελλάδα.

Από πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν;

Αρμόδια ΔΟΥ για την Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε μη Επιτηδευματία είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του.
Προκειμένου όμως να διευκολυνθεί η συναλλαγή του, μπορεί να αποδοθεί ΑΦΜ στον ενδιαφερόμενο από άλλη ΔΟΥ και ταυτόχρονα να διευθετηθεί υπηρεσιακά η «ηλεκτρονική» (on-line)μεταγραφή του στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

Απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδοση ΑΦΜ είναι η επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας(είτε κατά περίπτωση της ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας για φορολογουμένους που υπηρετούν σ'αυτά) προκειμένου για 'Έλληνες πολίτες ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς.
'Όταν ο ΑΦΜ ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου, τότε απαραίτητη είναι η προσκόμιση του επικυρωμένου εξουσιοδοτικού εγγράφου.
Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος), τότε προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης.

Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

 • Στην περίπτωση που στο διαβατήριο του αλλοδαπού ατόμου τα αναγραφόμενα στοιχεία δεν είναι με λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να προσκομίζεται και η επίσημη μετάφρασή του.

 • Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου / πιστοποιητικού γέννησης, για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ.

Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

 • Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ» - Μ1.
 • Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» - Μ7.
  (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί η σχέση του «Εξουσιοδοτημένου», του «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο.)

Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ».

 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».
  (Για την περίπτωση που δηλώθηκε σχέση «Εξουσιοδοτημένου», «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο.)

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

 • Η απόδοση του ΑΦΜ γίνεται μετά από ορισμένες σύντομες ενέργειες, προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα των υποβαλλόμενων παραστατικών.

 • Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου.

 • 'Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης

Μεταβολές των Στοιχείων Μητρώου

Ποιες μεταβολές στοιχείων πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;

Οι μεταβολές ατομικών στοιχείων του Φορολογουμένου, που περιλαμβάνονται στο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ» - Μ1, όπως επίθετο, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση.

Πού, πώς και πότε μπορούν να δηλώνονται οι μεταβολές στοιχείων;

Η γνωστοποίηση των μεταβολών γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ (για τον Μη Επιτηδευματία Φορολογούμενο στη ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του, ενώ για τον Επιτηδευματία Φορολογούμενο στην αρμόδια ΔΟΥ της επιχείρησής του).

Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα από το Τμήμα Μητρώου των ΔΟΥ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

Πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά, όπως το νέο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, αν η μεταβολή αφορά έκδοση νέας ταυτότητας, το διαζευκτήριο, αν πρόκειται για μεταβολή οικογενειακής κατάστασης, εξουσιοδότηση για αλλαγή αντικλήτου.

Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

Φωτοτυπία ταυτότητας/διαζευκτηρίου κλπ, για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων.

Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

 • Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» - Μ1.

 • Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» - Μ7.
  (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί μεταβολή στη σχέση του «Εξουσιοδοτημένου».)

Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».

 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».
  (Για την περίπτωση που δηλώθηκε μεταβολή στη σχέση «Εξουσιοδοτημένου» κλπ). 

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

 • Η έγκαιρη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία για τις μεταβολές που αφορούν τα στοιχεία τους συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με τη ΔΟΥ.

 • Χρήσιμες οδηγίες και λεπτομερείς πληροφορίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου.

 • 'Ολες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86.