Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-KEAO

ΙΚΑ εγκ. 68/16.12.2014 Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη – συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

2014-12-27 12:17

IKA 64 28.11.2014 Σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων , οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010.

2014-12-03 09:28

IKA 63 28.11.2014 Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ...

2014-12-03 09:25

IKA 62 26.11.2014 α] Κοινοποίηση διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 18 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225΄/8-10-2014) – β]Διευκρινίσεις για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού Σώματος που εξακολουθούν, κατόπιν επιλογής τους, να συμμετέχουν στις ...

2014-12-03 09:21

IKA Αριθμ. Πρωτ. Τ01/681/2 13.11.2014 Δυνατότητα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. των αυτοαπασχολούμενων ηλεκτρολόγων ασφαλισμένων στο τ.ΤΕΑΗΕ - τ.ΕΤΕΑΜ.

2014-11-18 11:36

KEAO 61 10.11.2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014.

2014-11-10 11:05

Αριθμ. Πρωτ.: 32572 23.10.2014 Χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης εισφορών εμμέσων μελών.

2014-11-04 09:15

IKA 57 03.11.2014 Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2014.

2014-11-03 11:39

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/31 20.10.2014 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ίδιου φορέα στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης με αναστολή καταβολής της στους τέως υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς...

2014-10-29 10:01

IKA εγκ. 60 01.10.2014 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

2014-10-01 11:49

IKA εγκ. 59 29.09.2014 Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.

2014-10-01 11:45

IKA Αριθ. Πρωτ. 48/68 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ.

2014-09-26 12:08

ΙΚΑ εγκ. 57 22.09.2014 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

2014-09-26 12:06

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102/114 17.09.2014 1.Διαχείριση των Δελτίων Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (Δ.Α.Τ.Ε.). Περιορισμοί στη χορήγησή τους. 2.Έλεγχος γνησιότητας Δ.Α.Τ.Ε..

2014-09-19 10:24

IKA εγκ. 54 09.09.2014 Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

2014-09-17 09:50

IKA 53 28.08.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 59 του ν. 4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ...

2014-09-02 13:05

IKA 51 31.07.2014 Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής..

2014-08-07 19:51

IKA 52 06.08.2014 Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2014-08-07 10:53

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/20 29.07.2014 Σχετικά με την παρακράτηση εισφοράς ασθενείας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 4% συνταξιούχων Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλισμένων στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.).

2014-08-04 11:13

IKA Αριθμ. Πρωτ.: Α22/409/9 25.07.2014 Μείωση εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.

2014-08-04 10:59

Αριθμ. Πρωτ. Φ09/544 21.07.2014 Αξιολόγηση υπαλλήλων.

2014-07-23 11:03

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 573 17.07.2014 Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ..

2014-07-23 10:59

IKA Α02/1102/72 10.07.2014Συμπλήρωση οδηγιών για την απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

2014-07-23 10:58

IKA Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/139 18.07.2014 Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

2014-07-23 10:51

IKA Αριθ.Πρωτ. Σ07/ΓΕΝ/31 10.07.2014 Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο πληρωμής συντάξεων, εξαίρεσης από τον κλάδο ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θεώρησης της Δήλωσης Δικαιούχου Παροχής Σύνταξης (Βεβαίωσης Ζωής) για συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κατοικούν μόνιμα...

2014-07-23 10:48
Άρθρα: 1 - 25 από 889
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>