Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-KEAO

ETEA Αρ. Πρωτ.: 40961 27.03.2015 N.4321/2015 – Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2015-04-01 12:02

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ.Γ99/1/45 01.04.2015 Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

2015-04-01 10:48

IKA 11 17.03.2015 Στοιχεία προσδιορισμού της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται κατά το έτος 2015 από ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993.

2015-03-18 10:48

Αρ. Πρωτ.: 28104 27.02.2015 Απονομή σύνταξης ΕΤΕΑ - Παροχή διευκρινήσεων.

2015-03-16 21:26

IKA 10 27.02.2015 Συμπλήρωση – Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 , 39 και 40 παρ.1 , 2 και 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ..

2015-03-04 09:54

IKA 9 26.02.2015 Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης οφειλών προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει «Συμφώνου Εξυγίανσης».

2015-02-27 12:39

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε40/ 60 26.02.2015 Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα.

2015-02-27 12:37

IKA Αρ. Πρωτ. Γ36/02/41 11.02.2015 Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ. 2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/2013.

2015-02-27 12:29

IKA 8 19.02.2015 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2015 - 29/02/2016 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων.

2015-02-27 12:18

IKA 7 16.02.2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρεξουσιότητα και την χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων.

2015-02-26 16:53

IKA Αριθ. Πρωτ. Γ32/4 29.01.2015 Πιστοποίηση αναπηρίας προκειμένου να χορηγηθούν συνταξιοδοτικές παροχές.

2015-02-26 16:49

IKA 1 12.01.2015 Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.

2015-02-26 16:45

ΙΚΑ Εγκ Ε40 04.02.2015 Αναζήτηση στοιχείων από Δ.Ο.Υ.

2015-02-10 12:03

ΙΚΑ Εγκ 5 28.01.2015 Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά το δικαίωμα επιλογής της σύνταξης που θα περιοριστεί

2015-02-10 11:56

ΙΚΑ Εγκ Ε85/2 23.01.2015 Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή νέων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε – Ο.Α.Ε.Δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

2015-02-10 11:51

ΙΚΑ Εγκ Α42/1 08.01.2015 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2014.

2015-02-10 11:44

ΙΚΑ Εγκ Ε40/3 08.01.2015 Δήλωση απασχόλησης – καταγγελίες ανέργων που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

2015-02-10 11:40

ΙΚΑ Εγκ Ε40/941 24.12.2014 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015.

2015-02-10 11:31

ΙΚΑ Εγκ Π51/45 16.12.2014 Ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης ιατρών ειδικού σώματος υγειονομικών επιτροπών.

2015-02-10 11:24

ΙΚΑ Εγκ Π51/44 12.12.2014 Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται περί της ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοια

2015-02-10 10:55

IKA εγκ. 67 19.12.2014 Εφαρμογή της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου.

2015-02-10 10:52

IKA Α. Π. Γ32/557 15.12.2014 Αμοιβές Δικηγόρων.

2015-02-10 10:47

ΙΚΑ εγκ. 68/16.12.2014 Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη – συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

2014-12-27 12:17

IKA 64 28.11.2014 Σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων , οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010.

2014-12-03 09:28

IKA 63 28.11.2014 Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ...

2014-12-03 09:25
Άρθρα: 1 - 25 από 911
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>